TERM KEJAHATAN (الشر) MENURUT IBN HAYYAT}

Hamka Hamka

Abstract


Tafsir Bah al-Muh}i>t} ini dikarang oleh Abu> Hayya>n, yang latar belakan pengetahuanya sangat luas, terutama dalam hal penguasaanya terhadap ilmu bahasa, sehingga dalam tafsirnya sangat diwarnai oleh penjelasan-penjelasan dari kaedah-kaedah bahasa arab, bahkan ada yang menganggap tafsir Bah al-Muh}i>t} ini bukanlah sebuah tafsir melainkan kitab nahwu sharaf, metodologi dan pendekatan yang digunakan oleh Abu> Hayya>n dalam tafsirnya hampir sama dengan pada umumnya pengarang kitab-kitab tafsir lainnya. Abu> Hayya>n memulai dengan tafsirnya dengan mengelompokkan beberapa ayat untuk menjadi suatu pembahasan, kemudian menjelaskan lafaz-lafaz yang perlu diberikan pengertian untuk mengantar kepada pembaca arti sesungguhnya yang dikehendaki dalam ayat yang akan dijelaskan tersebut, kemudian menyebutkan asbab nuzulnya, munasabah dengan ayat sebelumnya, nasikh mansukhnya bila itu ada. Di samping itu juga berbagai pendapat para ulama dicantumkan dalam tafsir ini. Kosep kejahatan dalam Tafsir Bah al-Muh}i>t} ini secara terinci belum ditemukan, meskipun demikian usaha untuk memahami makna kejahatan dalam tafsir ini dapat dilakukan dengan mencoba menangkap makna-makna yang terkandung dari pembahasan kata “   الشر   ”     .والله اعلم بالسواب.

References


al-Ashfahni, RagiB. Mu’jam Mufradat alfazi al-Qur’an, Dar al-Fikr

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet. X; Jakarta: Balai Pustaka, 1999

Hayyan Abu, Al-Bahru al-Muhith fi al-Tafsir Juz I, Basirut Libanon: Dar al-Fikr, 1992

al-Maraghi, Ahmad Mustafa, Tafsir al-Maraghi, Mesir: Mustafa al-Baby al-Halaby, 1394 H./1974 M

Sudarsono, Kamus Hukum, Cet. II; Jakarta: PT Rinneka Cipta, 1999

Yunus, Mahmud. Kamus Arab-Indonesia, Jakarta: PT. Hidakrya Agung, 1989

al-Zahabiy, Muhammad Husain, al-Tafsir wa al-Mufassirun Juz. I, Cet. VI; Kairo: Maktabah Wahbah, 1995

Zakariyah, Husain Ahmad bin Faris. Mu’jam Makayis al-Lughah Juz III, Dar al Fikr.
DOI: https://doi.org/10.24252/saa.v4i1.1057

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Jurnal Shaut Al-'Arabiyah is published by  the Arabic Education Department, Faculty of Education and Teachers Training, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

ISSN Print: 2354-564X ISSN Online: 2550-0317

Jln. H. M. Yasin Limpo No. 36 Romangpolong, Samata, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan
Email: arabiyah@uin-alauddin.ac.id

Jurnal Shaut al-'Arabiyah Indexed by: