Sikap Kritikus Hadis terhadap Periwayat Ahli Bid’ah

Ahmad Isnaeni

Abstract


A Study of heretics related to hadith naration is interesting, because hadith is a source of Islamic law which should be flawles. Besides, it had been a topic of discussion among muslim scholars (ulama). We can even find the heretics in shahih al-Bukhari dan shahih Muslim. Significance to discuss this topic is due to the polemic of the term it self. The polemic can be seen from the meaning of “ahl al-ahwa wa al-bida’ “ which  is negatif connotation. The historical Reality tells us that the muslim scholars have always been in neutral position to appraise the narration of hadith from those accused heretics. They are divided in two categories: the first is the infidels and the consequence is the unacceptability of their narration of hadith. The second category is the sinners. The narration of the sinners falls under two classifications; they are propagandist (da’iyah) and nonpropagandist (ghairu da’iyah). The first group’s narration is unacceptable which the second group’s narration depends on the individual credibility of the narrator.


Keywords


Kritikus hadis; Ahli bid’ah

References


Abd al-Fattah Au Ghuddah (ed), Jawâb al-Hafizh Abi Muhammad bin al-Azhîm al-Mundziri al-Mizri (582-656 H), (tt: Maktabah al-Mathbu‘ah al-Islâmiyyah bi Halab, tth), h. 69.

Abd al-Wahab Khalaf, Ilmu Ushûl al-Fiqh, (al-Qâhirah: Maktabah ad-Da’wah al-Islâmiyyah Syabbâb, 1968 M/1388 H), Cet. VII, h. 84-87.

Abi Ishâk Ibrâhîm bin Ya‘kûb al-Jauzajâni (w. 259 H), Ahwâl ar-Rijâl, ditahqiq oleh Subhi Badri as-Samarrâ’i (Beirut: Mu’assasah ar-Risâlah, 1985 M/1405 H), Cet. I, h. 32-33.

Abu al-Farrj Abd ar-Rahmân bin Ali bin al-Jauzi, Maudlu‘ât al-Kubra, tahqiq Abd ar-Rahmân Utsmân, (tt: al-Maktabah as-Salafiyah, 1966), cet. I, h. 38

Abu Bakar Aceh, Perbandingan Madzhab Syi‘ah, Rasionalisme Dalam Islam, (Semarang: Ramadhani, 1972), h. 16.

Abu Bakar Ahmad bin Ali bin Tsâbit Al-Khatîb al-Baghdâdi (w. 463 H), al-Kifâyah fi ‘Ilmi ar-Riwâyah, (Beirut: Dâr al-Kutub al‘Ilmiyyah, 1988), h. 198. Umar Fallatah, op.cit., h. 123.

Abu Dâwûd Sulaimân bin al-Asy‘ats as-Sijistani bin Ishâq bin Bisyr bin Syaddad bin Amr bin Imran al-Azdi (202-275 H), Sunan Abu Dâwûd, (Mesir: Maktabah al-Bâbi al-Halabi, 1950 M/1371 H), jld. IV, h. 222.

Abu Hâtim ar-Râzi, al-Jarh wa at-Ta‘dîl, ditahqiq oleh Abd ar-Rahmân bin Yahya al-Ma‘lami al-Yamani, (Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, 952 M/1371 H), jld. IV, biografi nomor 1643; al-Mizzi, “Tahdzîb al-Kamâl fi Asmâ’ ar-Rijâl”, dalam CD al-Maktabah Alfiyah li as-Sunnah an-Nabawiyyah, oleh Muhammad ‘Awanah, (Syuria: Dâr ar-Rahid, 1986 M/1406 h), Cet. I, biografi nomor 4487.

Abu Ishâq Ibrâhîm ibn Mûsâ bin Muhammad al-Lakhami asy-Syâthibi, al-I’thishâm, (Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1995 M), Cet. II, jld. I, h. 28.

adz-Dhahabi, Mîzân ...., op.cit., jld. V, h. 40

Adz-Dzahabi, op.cit., h. 390; Ibn Hajar al-Asqalâni, “Taqrîb at-Tahdzîb”, dalam CD al-Maktabah Alfiyah…, op.cit., biografi nomor 452; al-Mizzi, op.cit., h. biografi nomor 452.

Ahmad Muhammad Syakir, al-Bâ‘its al-Hatsîts Syarh ‘ulûm al-hadîts Li al-Hâfidz Ibn Katsîr, (al-Qâhirah: Thaba‘ah Muhammad Ali Shabih wa Auladah, 1951), cet. II, h. 93-94. Muhammad Ajjâj Khatîb, As-Sunnah Qabla at-Tadwîn, ( al-Qâhirah: Maktabah Wahbah, 1963), cet. I, h. 212.

Ahmad Muhammad Syâkir, al-Bâ‘its al-Hatsîts Syarh Ikhtisâr ‘Ulûm al-Hadîts li ibn Katsîr, (Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994 M/144 H), h. 94.

Ahmad Umar Hâsyim, Manhaj Difâ‘ ‘an al-Hadîts an-Nabawiyyah, ( al-Qâhirah: Majlis A‘la al-Maskun li al-Islâmiyyah, 1989), h. 14., as-Suyûthi, Tadrîb ar-Râwi fi Syarh Taqrîb an-Nawawi, tahqiq Abd al-Wahâb Abd al-Latîf, (Madinah: Maktabah al-‘Ilmiyyah, 1972), jld. I, cet. II, h. 285.

al-Hâkim Abi Abd Allah Muhammad bin Abd Allah an-Naisabûri, Kitâb Ma‘rifat ‘Ulûm al-Hadîts, dita‘liq oleh Sayyid Mu‘zhâm Husein, (Madinah al-Munawwarah: Maktabah al-Ilmiyyah 1977 M/1397 H). Cet. II, h. 135.

Al-Khatib al-Baghdâdi, (w. 463 H/1072 M), Al-Kifâyah fi ‘Ilmi ar-Riwâyah, diedit oleh Ahmad Umar Hasyîm, (Beirut: Dâr al-kitab al-‘Arabiyyah, 1985), Cet. I, h. 198.

al-Khatîb al-Baghdâdi, Abi Bakr Ahmad bin Ali bin Tsabit al-Khatîb al-Baghdâdi, al-Kifâyah fi ‘Ilm ar_Riwâyah, (Mesir: Mathba‘ah as-Sa‘adah, 1972), h. 121.

al-Baghdâdi, al-Kifâyah fi ‘Ilmi ar-Riwâyah, (tt: Maktabah al-‘Ilmiyyah, 1358 H), h. 11.

Ibn al-Jauzi. as-Suyûthi, Tadrîb ar-Râwi fi Syarh Taqrîb an-Nawawi, tahqiq Abd al-Wahab Abd al-Latif, (Madinah: al-Maktabah al-‘Ilmiyyah, 1972), cet. II, jld. I, h. 284.

Ibrâhîm bin Musâ bin Muhammad bin Abi Ishâq asy-Syâthibi (w. 770 H), al-I‘tishâm, (Beirut: Dâr ats-Tsaqafah al-Islâmiyyah, tth), juz I, h. 39.

Ibrâhîm bin Musâ bin Muhammad bin Abi Ishâq asy-Syâthibi (w. 770 H), al-I‘tishâm, (Beirut: Dâr ats-Tsaqafah al-Islâmiyyah, tth), juz I, h. 206.

Jalâl ad-Din Abd ar-Rahmân bin Abi Bakr as-Suyûthi, al-La‘âli al-Mashnû‘ah fi al-Ahâdits al-Maudlû‘ah, (Beirut: Dâr al-Ma‘rifah, 1983), jld. I, h. 417-418.

Jalâl ad-Dîn Abd ar-Rahmân bin Abi Bakr as-Suyûthi, Tadrîb ar-Râwi fi Syarh Taqrîb an-Nawawi, diedit oleh Abd al-Wahab Abd al-Latîf, (al-Madinah al-Munawarah: Maktabah al-Ilmiyyah, 1972), jld. I, h. 284.

Muhammad Ajjâj Khatîb, Ushûl al-Hadîts ‘Ulûmuhu wa Mushthalahuhu, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1967), h. 273.

Muhammad Ali asy-Syaukâni, al-Fawâ‘id al-majmû‘ah fi al-Ahâdits al-Maudlû‘ah, (tt: Syarîf Basya al-Kabîr, tth), h. 404.

Muhammad bin Ismail al-Hasani ash-Shon‘âni (w. 1182), Taudlîh al-Afkâr, tahqiq Muhammad Muhyi ad-Dîn Abd al-Hamîd, (tt: Maktabah al-Khanaji, tth), jld. II, h. 87.

Muhammad bin Mukarram bin Manzhûr, Lisân al-‘Arab, (Beirut: Dâr al-Fikr, tth), jld. VIII, h. 6. Majd ad-Dîn Muhammad bin Ya’kûb al-Fairuzabadi, al-Qamus al-Muhîth, (Mesir: Maktabah Mustafa al-Bâbi al-Halabi wa Auladah, 1952 M/1371 H), Cet. II, jld. III, h. 3.

Muhammad bin Sa‘îd disalib karena kebohongannya terhadap hadits Nabi. Lihat adz-Dzahabi, Mîzân …, op.cit., jld. III, h. 56.

Muhammad Muhammad Abu Syuhbah, Fi Rihâb as-Sunnah, (Kairo: Silsilah al-Buhûts al-Islâmiyah, 1969 M/ 389 H), h. 25.

Muhammad Muhammad Abu Zahuw, AL-Hadîts wa al-Muhadditsûn au ‘Inâyah al-Ummah al-Islâmiyyah bi as-Sunnah an-Nabawiyyah, (Mesir: Matba‘ah Syarkah Musahamah, tth), h. 485.

Muhammad Mustafa Azami, Studies In Hadith methodology and Literature, Terj, A. Yamin, Metodologi Kritik Hadis, (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1992), cet. I, h. 111.

Shidiq Basyir Nashr, Dlawâbith ar-Riwâyah ‘Inda al-Muhadditsîn, (Tharabulis: Mansyurat Kuliah ad-Da‘wah al-Islâmiyyah, 1992), Cet. I, h. 333.

Syamsu ad-Dîn Muhammad bin Ahmad adz-Dzahabi (671-748 H), Mîzân al-I‘tidâl fi an-Naqd ar-Rijâl, ditahqiq oleh Abd al-Fath Abu Ghuddah (tt: Dâr al-Fikr, tth), juz IV, h. 5.

Syamsu ad-Dîn Muhammad bin Ahmad adz-Dzahabi, mîzân al-I‘tidâl fi an-Naqd ar-Rijâl, ditahqiq oleh Ali Muhammad al-Bijawi, (Beirut: Dâr al-Ma‘rifat, 1963), juz. I, h. 280.

Taj ad-Dîn Abi Nashr Abd al-Wahab bin Taqi ad-Dîn Ali as-Subki (727-771 H), Qâ‘idah fi al-Jarh wa at-Ta‘dîl wa Qâ‘idah fi Mu’arikhîn, ditahqiq oleh Abu Ghuddah, (al-Qâhirah: Dâr al-Wâ’i, 1398 H/1978 M), Cet. II, h. 50-52.

Thabaththaba‘i, Islam Syî‘ah, Shi‘te Islam, (Houston: Free Islamic Literature, 1979), Terj. Djohan Effendi, Asal Usul dan Perkembangannya, (Jakarta: Grafiti, 1993), cet. II, h. 37.

Ulin Nuha, Cahaya Sunnah dan Sesatnya Bid‘ah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), cet. I, h. 45.

Umar Fallatah, al-Wadl‘u fi al-Hadîts, (Beirut: Mu’assasah Manâhil ‘Irfân maktabah al-Ghazali, 1996), cet. I, juz I, h. 229.

Yusuf bin az-Zaki Abd ar-Rahman Abi al-Hijjaj al-Mizzi (654-742 H), Tahdzîb al-Kamâl fi Asmâ’ ar-Rijâl, ditahqiq oleh Basyar ‘Awad Ma‘ruf, (Beirut: Mu’assasah ar-Risalah, 1980 M/1400 H, Cet. I, biografi nomor 863.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


AL-FIKR Jurnal Pemikiran Islam is indexed by:

Address:

Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar

Samata, Gowa

Email: journals@uin-alauddin.ac.id