Istiqāmah dalam Perspektif Hadis

Rahmi Damis

Abstract


Istiqamah is an attitude of consistency fo doing religious (Islamic) teaching. It’s a behavior of Faithful in obeying God’s commends from the beginning he or she declared to be a muslim until the end of their life. Based on that, this article tried to explain what is the essentilal meaning of istiqamah ? what is the epistemology of istiqamah? And what is axiology of istiqamah? For dealing with those problems, the article uses theological approach and Qur’anic exegesis in order tp get a comprehensive describing of istiqamah in the Qor’an. The article discovered that the man who strongly occupied the istiqamah, whether in understanding, saying or actiting, would have a God’s blessing. According to Hadis (Prophet’s saying), a muslim who implemented istiqamah consistently would bring him  to have a happiness in his life and hereafter.


Keywords


Istiqamah (consistency); Iman (Faith); Hadis (Prophet’s Tradition)

References


Abadī, Abī Tahir bin Ya’qub al-Fayrusī, Tanwīr al-Muqābas min Tafsīr ibnu ‘Abbās, Beirut: Dar al-Fikr, t. th.

Al-Ainī, Badaruddīn Abī Muhammad Mahmūd bin Ahmad, ‘Umdah al-Qari Syarah Şahīh al-Bukhārī, juz XXIII, t.tp.: Dār al-Fikr, t.th.

Al-Asfahānī, al-Rāgib, Mufradat Alfāz al-Qur’ān, Damsyiq: Dār al-Qalam, 1992.

Al-Asqalanī, Syihabuddīn Abī al-Fadl Ahmad bin ‘Alī bin Hajar, Fathu al-Bārī bisyarah Şahīh al-Bukhārī, juz XI, Beirut: Dār al-Ma’rifah.

-------, Lisān al-Mizān, juz IV (Beirut: Muassasah al-A’la li Matba’ah, 1987.

-------, Tahzīb al-Tahzīb, juz VII (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1993.

Al-Asy’arī, Abu Hasan bin Ismā’īl, al-Ibānah ‘an Uşūl al-Diyānah, al-Azhar: Idārah al-Taba’ah al-Muniriyah, t.th.

------, Maqalāt al-Islāmiyyin wakhtilaf al-Muşalīin, juz I Kairo: Maktabah al-Nahdah al-Misriyah, t.th.

Al-Bukhārī, Abi ‘Abdillah Muhammad bin Ismā’īl bin Ibrāhīm bin Mugirah bin Baridzabah, Şahīh al-Bukhārī, juz IV (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1994.

Deparetemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2003.

Departemen Agama RI., Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: PT. Bumi Restu, 1978), h. 344.

Al-Dimasqī, Abī Fida’ Ismā’īl bin Kaśīr al-Qursiyyi, Tafsīr al-Qur’ān al-‘Azīm, jilid IV, Riyad: ‘Alim al-Kutub, 1997.

Hanbal, Imam Ahmad bin, Musnad al-Imām Ahmad bin Hanbal, jilid III Beirut: Dal al-Fikr, t.th.), h. 1978.

Harlak, Karīm, et.al. Min Atib al-Manah fī ‘Ilm al-Mustalah, Madinah; al-Makatabah al-‘Arabiyah al-Su’uriyah, t.th.

Al-Husaīnī, Muhammad bin Muhammad bin Yūsuf al-Sanusī, Syarah Mukammil Ikmal al-Ikmal, juz I. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1994.

Ibnu Mājah, Abī ‘Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwinī, Sunan Ibnu Majah, juz I. Kairo: Dār Ihya’ al-Kutub al-‘Arabiyah.

Ibnu Manzūr, Abī Fadl Jamaluddīn Muhammad Mukarram, Lisān al-Arabī, jilid XII. Beirut: Dār Sadir, t.th.

Ilyas, Yunahar, Kuliah Akhlaq. Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2005.

Ismail, M. Syuhudi. Metodologi Penelitian Hadis. Jakarta: Bulan Bintang, 1992 .

------, Pengantar Ilmu Hadis. Bandung: Angkasa, 1987.

Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim. Madarij al-Salikin Baina Manāzili Iyyāka Na’budu wa iyyāka Nasta’īn. Terj. Madarijus Salikin Pendakian Menuju Allah. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1998.

------, Tarīq al-Istiqāmah. Terj. Jalan Menuju Istiqamah. Jakarta: Darul Falah, 2006.

Kamaluddin, Ibrahim bin Muhammad bin, al-Bayān wa al-Ta’rīf fī Asbāb wurūd al-Hadīs al-Syarīf, juz III. Beirut: al-Maktabah al-‘Ilmiyah, t.th.

Louis Ma’luf, al-Munjid fī al-Lugah. Beirut: al-Maktabah al-Syarkiyah, 1982.

Al-Mizzī, Jamaluddīn Abī al-Hajjaj Yūsuf , Tuhfah al-Asyraf bi Ma’rifah al-Atraf, Juz I. Bombay: Dār al-Qayyimah, 1979.

------, Tahīib al-Kamāl fī Asmai al-Rijāl. jilid V. Beirut: Muassasah al-Risalah, 1993.

Al-Naisaburī, Abī Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairī, Şahīh Muslim. Juz I. Kairo: Dār ‘Alim al-Kitab li al-Taba’ah wa al-Nasyr wa al-Tauzi’.

Al-Nawawī, Yahya bin Syaraf, Syarah Hadīs ‘Arba’īn. Terj. A. Zaini Dahlan, Syarah Hadis Arba’in. Bandung: Trigenda Karya, 1995.

Salih, Subhi, ’Ulūm al-Hadīs wa Mustalahuhu. Beirut: Dār al-Kutub al-Islamiyah, 1977.

Saurah, Abi ‘Isa Muhammad bin ‘Isa bin, al-Jāmi’ al-Şahīh, jus IV. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, t.th.

Shibab, M. Quraish, Membumikan al-Qur’an. Bandung: Mizan, 1997.

Al-Syaukanī, Muhammad bin ‘Alī bin Muhammad, Fath al-Qadīr. juz IV. Beirut: Dār al-‘Ilmiyah 1994.

Syurail, Hasyim bin Abdullah Asy-Syurail, Asal Tarīq li al-Istiqāmah. Terj.Muhammad Nur Yasin, Kiat Cerdas Meraih Istiqomah. Surabaya: ELBA, 2005.

Usman, ‘Abd. Al-Rahman Muhammad, Tuhfah al-Ahwazi bi Syarah Jami’ al-Turmuzī. juz VII. Beirut: Dār al-Fikr, 1979

Winsink, al-Mu’jam al-Mufahras li Alfaz al-Hadīs al-Nabawī. juz V. Madinah: Matba’ah , 1965.

Zakariyā, Abī al-Husain Ahmad bin Faris bin, Mu’jam Maqāyis al-Lugah. juz I. Beirut: Dar al-Fikr, 1979.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


AL-FIKR Jurnal Pemikiran Islam is indexed by:

Address:

Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar

Samata, Gowa

Email: journals@uin-alauddin.ac.id