Nikahmut`Ah dalam Perspektif Hadis Nabi (Analisis Kritis Berdasarkan Kualitas)

Tasmin Tangngareng

Abstract


Artikel ini membahas secara mendalam tentang  nikah mut`ah dalam perspektif hadis Nabi saw., analisis kritik berdasarkan kualitas hadis. Kritik hadis sangat urgen untuk dilakukan, oleh karena hadis merupakan salah satu sumber ajaran Islam. Selain itu, hadis tidak seluruhnya tertulis pada zaman Nabi saw., dan munculnya pemalsuan hadis sesudah zaman Nabi, serta proses penghimpunan hadis-hadis dalam kitab-kitab hadis memakan waktu yang lama sesudah wafatnya Nabi, dan periwayatan hadis lebih banyak berlangsung secara makna. Dengan kritik hadis berdasarkan  unsur-unsur kaidahnya, maka dapat dirumuskan dan ditentukan macam-macam  kualitas hadis, apakah sahih, hasan atau da`if. Kualitas hadis tersebut erat kaitannya dengan boleh atau tidaknya hadis tersebut dijadikan hujjah. Dengan melalui takhrij al-hadis diperoleh data bahwa hadis-hadis tentang nikah mut`ah dimuat dalam berbagai kitab-kitab  hadis, berjumlah 65 riwayat. Sahih al-Bukhariy memuat 10 riwayat. Sahih Muslim memuat 22 riwayat. Sunan Abi Dawud memuat 2 riwayat. Sunan al-Nasa`iy memuat 6 riwayat. Sunan al-Turmuziy, memuat 2 riwayat. Sunan Ibnu Majah, memuat 4 riwayat. Sunan IbnuMajah, memuat 4 riwayat. Sunan al-Darimi, memuat 4 riwayat. Musnad Ahmadbin Hanbal, memuat 2 riwayat. Muwatta Malik, memuat 1 riwayat. Berdasarkan kritik sanad (naqd al-sanad), ternyata hadis-hadis tentang kebolehan  nikah mut`ah, dan kebolehan nikahmut`ah ditetapkan masa berlakunya untuk waktutertentu berkualitas sahih, sanad Ahmad bin Hanbal masing-masing melalui jalur Muhammad bin Ja`far dan Waki`. Demikian pula hadis-hadis tentang larangan nikah mut`ah pada perang khaibar, fathu Makkah dan larangan nikah mut`ah sampai hari kiamat dari sanad al-Nasai, al-Darimi dan Muslim, masing-masing melalui jalur Sulaiman bin Dawud, Muhammad bin Yusuf dan Muhammad bin Abdullah berkualitas sahih, telah memenuhi unsur-unsur kaidah kesahihan sanad, yakni seluruh periwayatnya siqat. Sanadnya muttasil, terhindar dari syaz, dan illat. Sehingga dapat dinyatakan bahwa sanadnya berkualitas sahih lizatih.. Oleh karenaitu, hadis-hadis tentang nikah mut`ah yang telah dikritik sanadnya dapat dipertanggung jawabkan kualitas dan kehujjahannya. Berdasarkan kritik matan (naqd matn), ternyata hadis-hadis tentang kebolehan  nikah mut`ah, dan kebolehan nikah mut`ah ditetapkan masa berlakunya untuk waktu tertentu berkualitas sahih. Demikian pula hadis-hadis tentang larangan nikah mut`ah pada perang khaibar, fathu Makkah dan larangan nikah mut`ah sampai hari kiamat darisanad al-Nasai, al-Darimi dan Muslim, masing-masing  melalui jalur Sulaiman bin Dawud, Muhammad bin Yusuf dan Muhammad bin Abdullah berkualitas sahih, telah memenuhi unsur-unsur kaidah kesahihan matan  yakni terhindar dari syaz dan illat. Sehingga dapat dinyatakan bahwa matannya berkualitas sahih lizatih. Oleh karena itu, hadis-hadis tentang nikah mut`ah yang telah dikritik matannya dapat dipertanggung jawabkan kualitas dan kehujjahannya


Keywords


Hadis Nabi; Mut`ah; Kualitas; Perspektif

Full Text:

PDF

References


Al-Qur`an al-Karim

Abu Syuhbah, Muhammad. Fi Rihab al-Sunnah al-Kutub al-Sihah al-Sittah. Kairo:Majma` al-Buhus al-Islamiyyah, 1389 H/1969 M

Abu Zahw, Muhammad Muhammad.al-Hadis wa al-Muhaddisun (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabiy, 1404 H/1984 M

Adlabiy, Salah al-Din bin Ahmad.Manhaj Naqd al-Matn (Beirut: Dar al-Afaq al-Jadidah, 1403 H/1983 M.

Adlabiy, Salah al-Din ibn Ahmad.Manhaj Naqd al-Matn (Beirut: D±r al-Afaq al-Jadidah, 1403 H/1983 M),h. 238.

Ahmad, Arifuddin. Paradigma Baru Dalam Memahami Hadis Nabi Refleksi Pemikiran Pembaruan M. Syuhudi Ismail . Ciputat: IntimediaCiptanusantara, 2005.

Asqalan³, Syihab al-Din Ahmad ibn Ali ibn Hajar. Al-Isabat fi Tamyiz al Sahabah, Jilid II (Beirut: Dar al-Fikr, 1409 H/1989 M

-----------.Tahzib al-Tahzib, Juz IV (Beirut: D±r al-Fikr, 1404 H./ 1984 M

-----------.Fath al-Bar³ Syarh Sahih al-Bukhar³, juz I, ( Cet. I; Beirut: Dar al-Fikr,1993

-------------.Nuzhat al-Nazar Syarh Nuhbat al -Fikr ( Kairo: Matba`at Istiqamah,1368 H

--------------. Nuzhatun Nazar Syarh Nukhbah al -Fikr. Semarang: Maktabah al-Munawwar, tth), h. 24-25

Al-Bagdadiy, Abu Bakr Ahmad bin Ali Sabit al-Khatib.Kitab al-Kifayah fi Ilm al Riwayah (Mesir: Matba`ah al-Sa`adah, 1972

---------------.. Tarikh Bagdad aw Madinat al-Salam, juz IV (al-Madinah al-Munawwarah: al-Maktabat al-Salafiyah, t.th

Al-Bandariy, Abd al-Gaffar Sulayman Al-Mawsu`at Rijal al-Kutub al-Tis`ah, juzII (Beirut: Dar al-kutub al-Ilmiyah, 1413 H/1993 M

Al-Bukhar³, Abu Abd Allah Muhammad bin Isma`il. Sahih al-Bukhar³, juz I (Beirut: D±r al-Fikr, t.th

------------.,Al-Tarikh al-Kabir, juz V (Beirut : Dar al-Fikr, 1407 H/1987 M Al-Daraqutniy, Abu al-Hasan Ali ibn Umar bin Ahmad. Zikr Asma` al-Tabi`in wa man Ba`dahum mimman Sahhat Riwayatuhu `an al-Siqat `ind alBukhariy wa Muslim juz I (Beirut: Mu`assasat al-Kutub al-Saqafiyyah,1406 H/1986 M.

Al-Harawiy, Abu al-Faid Muhammad bin Muhammad bin Ali.al-Jawahir al-Ushul fi Ilm Hadis al-Rasul . Madinah al-Munawwarah: Maktabah al-Ilmiyah,1373 H.

ibn Asir, Izz al-Din Abi al-Husayn `Ali ibn Muhammad al-Jazariy.Usd al-Gabah,jilid II.(Beirut: dar al-Fikr, 1390 H/1970 M.

Ibn Hazm, Ali bin Ahmad.Al-Ihkam Fi Ushul al-Ahkam, Juz II. Kairo: Mathba`ahal-`Ashimah, tth.

ibn Sa`d, Muhammad ibn Mani` al-Bisriy al-Zuhriy. Tabaqat al-Kubra, jilid V(Beirut: Dar Sadir, 1405 H/1985 M.

Ibnu Salah, Abu Amr Usman bin Abd al-Rahman. Ulum al-Hadis, (Madinah al-Munawwarah: Maktabah al-Ilmiyah, 1972.

Iraqiy, Zayn al-Din Abd al-Rahman ibn al-Husain. al-Taqyid wa al-Idah Syarh Muqaddimah ibn al-Salah (Beirut: Dar al-Fikr, 1401 H/ 1981 M Ismail, M. Syuhudi.Hadis Nabi Yang Tekstual dan Kontekstual Telaah Ma`ani al Hadis Tentang Ajaran Islam Yang Universal, Temporal dan Lokal. Cet. I;Jakarta: Bulan Bintang, 1994.

--------------.Hadis Nabi Menurut Pembela Pengingkar dan Pemalsunya. Cet. I; Jakarta:Gema Insani Press, 1995

-----------. Kaedah Kesahihan Sanad Hadis, Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah . Jakarta:Bulan Bintang, 1988.

Itr, Nur al-Din. Manhaj al-Naqd Fiy Ulum al-Hadis. Cet. II. Damsyiq: Dar al-Fikr, 1979.

Al-Jardaniy, Muhammad Abd Allah. Fath al-Allam bin Syarh Mursyid al-Anam fi Fiqh ala Mazhab al-Sadat al-Syafi`iyah, juz IV (al-Madinah al-Munawwarah: Dar al-Salam li al-Taba`at wa al-Nasyr, 1410 H/1990 M.

Khalid Muhammad Khalid,Rij±l al-Had³s Hawl al-Ral (Beirut: Dar al-Fikr, t.th),h. 432. Al-Khatib, Muhammad Ajj±j Ushul al-Hadis `Ulumuhu wa Mustahuhu (Beirut:D±r al-Fikr, 1395 H/1975 M.

Mahmud, Abd. Halim. al-Sunnah fi Makanatiha wa fi Tarikhiha (Kairo: Dar al-Katib al-Arabiy, 1967 M.

Al-Mazziy, Jamal al-Din Abi al-Hajjaj Yusuf,Tahzib al-Kamal fi Asma` al-Rijal,Juz VIII (Beirut: D±r al-Fikr, 1414 H/1994 M

Al-Qattan, Manna` Khalil. Mabahis fi Ulumil Qur`an, diterjemahkan oleh Muzakir ASdengan judul “ Studi Ilmu-Ilmu Qur`an ( Cet. III; Bogor: Pu Al-Qusairiy, Abu al-Husayn Muslim ibn al-Hajj. Sah³h Muslim, juz IV(Indonesia: Maktabah Dahlan, t.th.

------------.Sahih Muslim, juz I (T.tp: Isa al-Babi al-Halabi wa Syurakah, 1375H/1960 Rahman, Fazlur. Islamic Methodology in History . Karachi: Central Institut of IslamicResearh, 1965.

Al-Rajihiy, Syarf al-Din `Aliy. Mushtalah al-Hadis wa Asaruh `Ala al-Dars alLughawi `Inda al-Arabiy (Beirut: Dar al-Nahdat al-Arabiyyah, t.th.

Al-Raziy, Abu Muhammad Abd al-Rahman ibn Abi Hatim Muhammad ibn Idrisibn al-Munzir Kitab al-Jarh wa al-Ta`dil, juz V (Cet. I; Haiderabat :Majlis Da`irat al-Ma`arif, 1371 H/ 1952

Al-Saleh, Subhi. Ulm al-Hadis wa Mustalahuhu (Beirut: Dar al-Ilm li al-Malayin, 1977M.

Salih, Muhammad Adib. Lamahat fi Ushul al-Hadis (Beirut: al-Maktabah al-Islami, 1399H), h. 80-81.

Shabbaq, Muhammad. al-Hadis al-Nabawiy (Riyadh: Maktabah al-Islamiy, 1392H/1972 M.

Al-Shan`ani, Muhammad bin Isma`il.Subul al-Salam Syarh Bulug al-Maram, juz I(Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi wa Awladuh, 1379 H/1960 M.

Al-Suyuti, Jal±l al-D³n Abd al-Rahm±n ibn Ab³ Bakr.Tabaqat al-Huff±z (Beirut:D±r al-Kutub Ilmiyah, 1403 H/1983 M.

------------,Miftah al-Jannah fi Ihtijaj bi al-Sunnah. al-Madinah al-Munawwarah:Matba`ah al-Rasyiid, 1399 H/1979 M.

--------------..Tadrib al-Rawiy fiy Syarh Taqrib al -Nawawiy, Jilid II. Medinah: al-Maktabat al-`Ilmiyah, 1972.

Syafi`i, `Abu `Abdillah Muhamma Idris. Kitab Ikhtilaf al-Hadis. Beirut: Dar al-Fikr, 1403 H,1983 M.

Al-Syahawiy, Ibrahim Dasuqi. Mustalah al-Hadis (Kairo: Syirkat al-Taba`at al-Fanniyat al-Muttahidah, t.th

Al-Syahrazuriy,Amr Usman ibn Abd al-Rahman ibn al-Salah.Ulum al-Hadis (al-Madinah al-Munawwarah: al-Maktabah al-Ilmiyah, 1972.

Al-Syathibiy, Abu Ishaq Ibrahim. al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari`ah bi al-Syarh `Abd Allah Darraz. Mesir: al-Maktabah al-Tajirah al-Kubra, t.th.

Al-Tahhan, Mahmud. Taysir Mushthalah al-Hadis. Kairo:Dar al-Turas al-Arabiy,1981.

Usm±n, Abd al-Rahman Muhammad. “Taqdim” dalam Abu Tayyib MuhammadSyams al-Haq al-`Azin Abadiy, `Awn al-Ma`bud Syarh Sunan Abi Dawud , Jilid I (Cet. III; Beirut: D±r al-Fikr, 1399 H/ 1979 M),. h. 5.

Al-Zahabiy, Abu Abd Allah Muhammag bin Ahmad ibn Usman. Siyar `Alam alNubala, juz IX (Beirut: Muassasat al-Risalat, 1410 H/1990 M.

-------------.,Kitab Tazkirat al-Huffaz (Beirut: Dar Ihya al-Turas al-Arabiy, 1375H/1955 M


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


AL-FIKR Jurnal Pemikiran Islam is indexed by:

Address:

Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar

Samata, Gowa

Email: journals@uin-alauddin.ac.id