Konsep Taubat Menurut Imam al-Ghazali Dalam Kitab Minhajul ‘Abidin

Ali Ridho

Abstract


Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research). menggunakan pendekatan filosofis, karena yang dikaji adalah pemikiran Imam al-Ghazali dalam kitab Minhajul ‘Abidin. Pengumpulan data dibagi menjadi dua yaitu data primer dan sekunder. Sumber data primer diperoleh dari kitab Minhaj Al-‘Abidin, sedangkan sumber data sekunder dari buku, jurnal, artikel, disertasi, tesis hingga laman website dan lain sebagainya yang berguna untuk membantu dalam penulisan penelitian ini. Setelah data dikumpulkan, kemudian data dianalisis dengan teknik Miles and Huberman yang terdiri dari tahap reduksi data, penyajian data, atau analisis, kemudian tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menyimpulkan: Pertama, konsep taubat menurut Imam al-Ghazali dalam kitabnya Minhajul ‘Abidin dibagi menjadi 4 (empat) yaitu: Pertama, penjelasan mengenai pengertian taubat dan keharusan melakukannya. Kedua, syarat-syarat dalam melakukan taubat beserta rukun-rukun yang harus dipenuhi. Ketiga, mukaddimah (pendahuluan) sebelum melakukan taubat. Dan yang keempat adalah pembagian dan jalan meloloskan diri dari dosa. Kedua, Pembahasan mengenai taubat yang lebih dalam dan luas, harus merujuk kepada kitab-kitab karya beliau (Imam al-Ghazali) yang lainnya. diantaranya adalah karya agung Imam al-Ghazali yaitu kitab Ihya ‘Ulumiddin, kemudian kitab Al-Qurbah dan yang terakhir adalah kitabAl-Ghoyat Al-Quswa.


Full Text:

PDF

References


Al-Qur’an Hafalan dan Terjemahan. Jakarta: Alhamira, 2015.

al-Anshari Ibn Manzhur, Jamal al-Din Muhammad Ibn Mukarram. Lisan al-‘Arab. Mesir: al-Mu’assasah al-Mishriyyah al-Ammah, t.t.

al-Bayjuri, Syaikh Ibrahim Ibn Muhammad. Tuhfat al-Murid, Syarh Jawharat al-Tawhid,. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1983.

ad-Dimasyqi, Abu Zakariya Yahya Ibn Syaraf an-Nawawi (631-676 H). Riyadl ash-Shalihin, ditahqiq dan ditakhrij oleh ‘Abd al-‘Aziz Rabah dan Ahmad Yusuf ad-Daqaq. Riyadl: Dar al-salam, 1991.

al-Faqir, Abu Hamida. Mukasyafah al-Qulub, Bening Hati Dengan Ilmu Tasawuf. terj. dari Mukasyafah al-Qulub,: al-Muqarrib ila Hadhrah al-Ghuyub fi ‘Ilmu al-Tashawwuf. Darl al-Fikr. Bandung: Marja’, 2003.

al-Jauziah, Ibnu Qayyim. Madarijus (Pendakian Menuju Tuhan) Penjabaran Konkrit “Iyyaka Na’budu Wa Iyyaka Nasta’in, terj. Kathur Suhardi. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1998.

al-Jilani, ‘Abdul Qadir. al-Ghunyah li Talibi Tariq al-Haqq fi al-Akhlaq wa al-Tashawwuf wa al-Adab al-Islamiyah. Albania: al-Maktabah wa Mathba’ah Mustafa, t.t.

ash-Shiddiqi al-Syafi’I al-Asy’ari al-Makki, Muhammad Ibn ‘Alan. (w. 1057 H). Dalil al-Falihin li Thuruq Riyad al-Salihin. Beirut: Dar al-Kitab, al-‘Arabi, 1985.

Asnawî, (al). Thabaqat al-Syafi‘iyyah, juz 2.

al-Qusyayri, ‘Abd al-Karim Ibn Hawazin al-Naysaburi . ar-Risalah al-Qusyariyyah, dita’liq oleh ‘Abd al-Halim Mahmud, ditahqiq oleh ‘Abd al-Karim al-‘Atha. Beirut: Dar al-Khair, t.t. dan edisi terj. oleh Umar Faruq. Jakarta: Pustaka Amani, 2007.

Bukhari, (al). Shahih Bukhari, Kitab ad-Da’awat, Bab at-Taubah.

Ghazali, (al). Minhajul Abidin, terj. oleh Abul Hiyadh. Surabaya: Mutiara Ilmu, 1995; dan edisi terj. oleh M. Rofiq. Yogyakarta: Diva Press, 2007; serta edisi terj. oleh R. Abdullah bin Nuh. Jakarta: Mizan, 2014.

Khalqân, Ibn. Wafiyyat al-A‘yan, juz 4.

Kurniawan, Irwan. Mutiara Ihya’ ‘Ulumiddin, terj. dari Mukhtashar Ihya’ ‘Ulumiddin, karya Imam al-Ghazali. Bandung: Mizan Pustaka: 2016.

Majah, Ibnu. Al-Jami’ush Shaghir, Kitab az-Zuhd, Bab Zikr al-Taubah.

Muhammad Ibn Ya’qub al-Fayruzabadi, Majd ad-Din. al-Qamus al-Muhith. Beirut: Dar al-Jil, t.t.

Muslim, (al). Shahih Muslim, Kitab al-Taubah , Bab fi al-Hadl ‘ala at-Taubah wa al-Farah Biha.

Nasution, Harun. Filsafat dan Mistisme dalam Islam. Jakarta Bulan Bintang, 1992.

Qardhawi, Yusuf. Kitab Petunjuk Tobat Kembali ke Cayaya Allah. Bandung: Mizan Pustaka, 2008.

Rusli, Ris’an. Tasawuf dan Tarekat: Study Pemikiran dan Pengalaman Sufi. Jakarta: Raja Grafindo, t.t.

Subki, (al). Thabaqat al-Syafi’iyyah al-Kubra, juz 4.

Suyuthi, (as). Al-Jami’ush Shaghir, Juz I.

Tirmidzi, (al). Sunan at-Tirmidzi, Kitab ad-Da’awat.
DOI: https://doi.org/10.24252/aqidahta.v5i1.7513

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Aqidah-Ta; Jurnal Ilmu Aqidah is indexed by:

        

ISSN Online :  2615-3130

ISSN Printed :  2477-5711

Jl.H.M.Yasin Limpo No. 36 Samata, Gowa, Sulawesi Selatan

Phone: (0411) 841879 Fax: (0411) 8221400

Email: aqidah-ta@uin-alauddin.ac.id


Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License View My Stats