Vol 5, No 4 (2017)

Jurnal Farmasi

Daftar Isi

Artikel

Azis Ikhsanudin, Dewi Noor Azizah
Sari - 48
PDF
225-232
Radhia Riski, A. Nur Aisyah, Nurindasari Nurindasari
Sari - 75
PDF
233-238
Alifia Putri Febriyanti, Amhar Jamil
Sari - 28
PDF
239-243
Maulita Indrisari, Habibie Habibie, Sitti Rahimah
Sari - 37
PDF
244-250
Nurshalati Tahar, Muhammad Fitrah, Nur Annisa Maulidia David
Sari - 39
PDF
251-257
Maria Ulfa, Besse Hardianti
Sari - 52
PDF
258-269
Karlina Amir Tahir, Surya Ningsi, Rizky Fauziah
Sari - 42
PDF
270-276
Nursalam Hamzah, Nurfadilah Absa, St Rahmah Akbar, Syamsuri Syakri, Nur Syamsi Dhuha, Isriany Ismail
Sari - 51
PDF
277-293
Haeria Haeria, Nurshalati Tahar, Nur Hikmah Ramadhani
Sari - 29
PDF
294-302
Asrul Ismail
Sari - 28
PDF
303-306