AMAL SHALEH MENURUT KONSEP AL-QURAN

Tasbih Tasbih

Abstract


Pokok bahasan dalan tulisan ini adalah bagaimana amal shaleh menurut konsep al-Qur’an. Jenis kajiannya adalah library researct (kajian pustaka) dengan pendekatan maudhu’i. Fungsi Al-Quran adalah hudan li al-nas, yaitu menjadi petunjuk bagi manusia. Dengan fungsi itu, al-Quran berisi tuntunan menuju jalan yang lurus. Petunjuk ke jalan yang lurus tersebut dimaksudkan agar hidup manusia bahagia dunia dan akhirat. Jalan menuju kebahagian hanya dapat dicapai dengan prestasi kebaikan. Prestasi kebaikan itu dalam terminologi moral Islam (akhlaq) disebut dengan al-'amal al-shalihat.namun kategori amal shaleh dalam al-Qur’an adalah semua perbuatan baik yang dilakukan dengan landasan iman. Apa yang dituangkan dalam  tulisan ini hanya sebatas ijtihad untuk mendekatkan pemahaman terhadap salah satu tema yang diungkap al-Qur’an.


References


Abduh, Muhammad, Tafsir Juz 'Amma, terj. Moh. Syamsuri Yoesoef dan Mujiyo Nurkholis, Bandung: Sinar Baru, 1993.

Ashfahani, Al-Raghib al-, Mu'jam Mufradat Alfazh al-Quran, Beirut: Dar al-Fikr, t. th.

Baqi, Muhammad Fuadi al-, Al-Mu'jam al-Mufahras lialfazh al-Quran al-Karim, Bandung: Angkasa, t. th.

Ghazali, Syekh Muhammad al-, dalam Al-Musykilat fi al-Thariq al-Hayah al-Islamiyyah, terj. Abdurrosyad Shiddiq, Solo: Pustaka Mantiq, 1991.

Izutsu, Toshihiko, Konsep-Konsep Etika Religius dalam Al-Quran, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1993.

Muthahari, Murtadha, Durus min Al-Quran, terj. A. Hasan, Bandung: Pustaka Hidayah, 1991.

Nawawi, Imam al-, Riyadh al-Shalihin, Jeddah: Dar al-Qiblah li al-Tsaqafah al-Islamiyyah, 1990.

Rahman, Jalaluddin, Konsep Perbuatan Manusia Menurut al-Quran: Suatu Kajian Tafsir Tematik, Jakarta: Bulan Bintang, 1992.

Shihab, Muhammad Quraish, Tafsir Al-Quran al-Karim: Tafsir Atas Surat-Surat Pendek Berdasarkan Urutan Turunnya Wahyu, Bandung: Pustaka Hidayah, 1997.

Syahrur, Muhammad, Al-Kitab wa Al-Quran: Qiraah Mu'ashirah, Damaskus: Al-Ahall li al-Thiba'ah wa al-Nasyar wa al-Tawzi', t. th.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.