EPISTEMOLOGI TAFSIR DAN TAKWIL

Ahmad Munawwir

Abstract


Telah terjadi perdebatan yang sangat serius mengenai bagaimana seharusnya karakteristik metode pemaknaan terhadap teks al-Quran jika ingin menempatkan teks dan konteks (pembaca) secara harmonis dan bersamaan, dengan tidak lebih memenangkan salah satu diantara keduanya. Tulisan ini berupaya secara metodologis menelusuri bagaimana konsep takwil dan tafsir menciptakan keterpaduan antara (1) pengarang teks (Allah-Muhammad-ummat Muhammad pada masa awal sebagai konteks pertama bagi teks Al-Quran), (2) Teks (objek bacaan-teks yang tertulis dan diwariskan hingga sekarang) dan (3) pembaca (subjek-dengan segala konteks yang baru). dalam hal ini akan berfokus kepada metode tafsir dan takwil sebagai pangkal epistemologi dalam penafsiran al-Quran.


References


Adz-Dzahabi, al-Tafsir wa al-mufassirun, Juz I, Kairo: t.p., 1979.

Ahmala, “Hermenutika mengurai Kebuntuan Metode Ilmu-Ilmu Sosial”, Hermeneutika Transendental, Yogyakarta: Ircisod, 2003.

Al-Jabiri, Muhammad Abed, Takwin al-‘aql al-‘arabi, Beirut:al-Markaz al-Tsaqafi al-‘arabi, 1990.

__________, Muhammad Abid, Agama Negara dan Penerapan Syari’ah, terj. Mujiburrahman, Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2001.

Al-Qattan, Manna Khalil, Studi Ilmu-ilmu Al-Qur’an, terj. Mudzakkir, Jakarta: Litera Antarnusa, 2001.

Asfahani, Al-Raghib , Mu’jam Mufradat alfadz al-Qur’an, Beirut: Dar Fikr, tt.

Baidan, Nashruddin ,Wawasan Baru Ilmu Tafsir, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

El-Fadl, Khaled M. Abou, Atas Nama Tuhan, Dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif, terj. Cecep Lukman Yasin , Jakarta: Serambi Ilmu Semesta. 2004.

Goldziher, Ignaz, Mazhab Tafsir dari Aliran Klasik hingga Modern, terj. Alaika Salamullah, dkk, Yogyakarta: eLSAQ Press, 2003.

Hadi, Abdul, Tasawwuf Yang Tertindas: Kajian Hermeneutik, Jakarta: Paramadina, 2001.

Hardiman, F. Budi ,Kritik Ideologi: Pertautan Pengetahuan dan Kepentingan , Yogyakarta: Kannisius, 1990.

Manzhur, Ibnu ,Lisan al-Arab, Jilid V , Beirut: Dar Shadir, tt.

Mustaqim, Abdul, Pergeseran epistemologi tafsir, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Sabri, Muhammad, Memahami Bahasa Mistik, dalam Desirtasi Doktor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.