TAFSIR DAN TAKWIL DALAM PANDANGAN AL-ALUSI

Yusran Yusran

Abstract


Artikel ini akan mengulas bagaimana konsep tafsir dan takwil dalam pandangan dan praktek tafsir seorang mufassir yang sekaligus adalah seorang sufi terkenal, yakni al-Imam Abu Sana Syihab al-Din al-Sayyid Mahmud bin Abdullah al-Husain al-Alusi al-Baghdadi. Kitab tafsirnya yang terkenal dianggap sangat mewakili jenis tafsir yang menggunakan metode ra’yi dan isyari, dan dianggap pula sebagai sebuah aplikasi penerapan tafsir yang cukup representatif menunjukkan bagaimana praktik tafsir dan takwil dilakukan secara hirarkis dalam sebuah penafsiran. Dalam tulisan ini akan secara khusus ditunjukkan beberapa contoh penerapan tafsir dan takwil terhadap ayat al-Quran yang terdapat dalam kitab Al-Alusi sebagai bagian dari bangunan struktur teoritik yang dibangun oleh Alusi sejak awal pengkonsepsiannya secara teoritik hingga pembuktiannya dalam aplikasi-praktek penafsirannya.

References


Abd al-Hayy al-Farmawi, Metode Tafsir Maudhui: Sebuah Pengantar, terj. Suryan A. Jamrah (Jakarta: Grafindo Persada, 1994

Abdul Madjid Abdul Salam, al-Muhtasib Ijtihad al-Tafasiri fi al-ashr al-Hadis (Beirut: Dar al-Fikr, 1973

Abdul Mustaqim, “Studi Tafsir Ruh al-Ma’ani karya al-Alusi; Sebuah Eksposisi Metodologi dan Aplikasi Penafsiran”, Junal Studi Ilmu-Ilmu al-Quran dan Hadis, Vol. V, 2004,

Ahmas Syurbasyi, Studi Tentang Sejarah Perkembangan Tafsir Al-Quran Al-Karim (Jakarta: Kalam Mulia, 1999)

Al-Alamah Abu Syihabuddin Mahmud al-Husain al-Alusi, Ruh al-Ma’ani fi Tafsir al-Quran al-Azhim wa Sab’ul Matsani, Jilid I (Beirut: Dar Fikr, 1392 M)

Ali Hasan al-Arid, Sejarah Dan Metodologi Tafsir, terj. Ahmad Akram (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1973

Badri Yatim (ed), Ensiklopedi Mini: Sejarah Dan Kebudayaan Islam, Cet I (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1996)

Harun Nasution, Pembaharuan Dalam Islam: Sejarah Pemikiran Dan Gerakan (Jakarta: Bulan Bintang, 1992)

Ilham B Saenong, Hermeneutika Pembebasan; Metododlogi Penafsiran al-Qur’an Menurut Hassan Hanafi (Jakarta: Teraju, 2002)

John L. Esposito, Ensiklopedi Oxpord Dunia Islam Modern, Jilid II (Bandung: Mizan, 1995)

Komaruddin Hidayat, Memahami Bahasa Agama: Sebuah Kajian Hermeneutika (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996)

Mahmud al-Said al-Thantawi, Manhaj al-Alusi fi Ruh al-Ma’ani fi Tafsir al-Quran al-Adzim wa Sab’ul al-Matsani,(Mesir: al-Majlis al-Ala li as-Syu’un al-Islamiyah, 1989)

Mahmud Basuni Faudah, Tafsir-Tafsir Al-Qur’an Perkenalan dengan Metode Tafsir (Bandung: Penerbit Pustaka, 1987.

Muhammad al-Sayyid Jibril, Madkhal Manahij al-Mufassirin (Kairo: ar-Risalah, 1987)

Muhammad Husei az-Zahabi, Israiliyyat Dalam Tafsir dan Hadis, terj. Didin Hafidhuddin (Bogor: Pustaka Lentera antara Nusa, 1993

Nashr Hamid Abu Zaid, Hermeneutika Inklusif, terj. Muhammad Mansur dan Khoiran (Yogyakarta: ICIP, 2004

Nasruddin Baidan, Rekonstruksi Ilmu Tafsir (Jakarta: Dhana Bakti Prima Yasa, 2002

Nurcholis Madjid, Islam Doktrin Peradaban: sebuah Telaah Kritis Tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan dan Kemoderenan (Jakarta: Paramadina, 1992

Saiful Amin Ghofur, Profil Para Mufassir al-Quran (Yogyakarta: Pustaka Insani Madani, 2008)

Thabathabai, “Misteri Huruf-Huruf Muqaththa’ah dalam al-Quran, al-Hikmah,edisi V, 1992

Tor Andree, Die Person Muhammades in Lehre und Glanhen seiner, (Gemeinde: Stockhlom, 1918


Refbacks

  • There are currently no refbacks.