TAREKAT DALAM AL QUR’AN

Mubarak Mubarak, Mutawakkil Mutawakkil

Abstract


Artikel ini mengelaborasi kata tarekat dan perubahannya dalam alQuran, oleh karena kata ini terkadang di asumsikan sebagai suatu metode  dan dasar terbentuknya organisasi atau gerakan yang dinaungi oleh para kalangan sufi, padahal dalam catatan sejarah, istilah atau kata ini pada dasarnya belum dikenal di tahun pertama hijriyah yang menunjukkan kata ini dinisbahkan kepada kelompok atau kalangan sufi. Begitupula kata ini muncul di dalam Alquran sebanyak sepuluh kali dan memiliki makna yang beragam, bahkan kata ini pula memiliki hubungan dengan lafaz yang lain seperti: shirath, sabil, minhaj, syara‘a, syari‘ah, syir‘ah, mahajjah, dan sunnah.

References


‘Abdul al-Baqi, Muhammad Fu’ad. al-Mu‘jam al-Mufahras li Alfazhi al-Qur’an al-Karim, t.c; Kairo: Dar Kutub al-Mashriyah, 1364 H.

Abdul Halim Mahmud, Tasawuf di Dunia Islam. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Abu Zaid, Muhammad al-Rafa‘i. al-Qamus al-Basith fi ma‘ani al-Qur’an al-Muhith. t.d.

al-Alusi, Abu Fad}li Syihab al-Din al-Sayyid Mahmud. Ruh al-Ma‘ani fi Tafsir al-Qur’an al-‘Azhim wa al-Sab‘u al-Madzani, Jil. VIII. Cet. II; Beirut: Dar Ih{ya al-Turadz, t.th.

al-Birusiwiy, Isma‘il Huqiy Tafsir Ruh al-Bayan, Jil. X. t.c.; t.t.: al-‘Udzmaniyyah, 1330 H.

Boullata, Issa J. I‘jaz al-Qur’an al-Karim ‘Ibra al-Tarikh, diindonesiakan oleh: Bachrum B., Taufik A.D. dan Haris Abd. Hakim dengan judul: al-Qur’an yang menakjubkan. Cet. I; Tangerang: Lentera Hati, 2008.

al-Bukhari, Abu ‘Abdillah Muhammad ibn Isma‘il ibn Ibrahim ibn al-Mugirah al-Jami‘ al-Musnad al-S{ahih al-Mukhtashar min Ushul Rasulullah SHallallahu ‘alaihi Wasallam wa Sunanihi wa Ayyamihi, Jil. VIII, Cet. I; Beirut: Dar T{auq al-Najah, 1422 H.

_______. al-Jami‘ al-Musna al-Mukhtashar min ‘Ushul Rasulillah wa Sunanih wa Ayyamih, Jil. X. Cet. I; Beirut: Dar T{auq al-Najah, 1422 H.

Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahannya, Ed. Ilmu Pengetahuan, Cet. VII; Bandung: al-Mizan Publishing House, 2011.

Golshani, Mehdi. The Holy Quran and the Sciences of Nature, diterjemahkan oleh: Agus Effendi dengan judul: Filsafat Sains menurut al-Qur’an, Edisi terbaru. Cet. I; Bandung: Mizan, 2003.

Halim, Wahyuddin. Sufisme dan Krisis Spiritual Manusia Modern, Edisi Revisi. Makassar: Alauddin Press, 2011.

al-H{usaini, Muhammad ibn ‘Abdul al-Karim al-Kisnazan. Mausu‘ah al-Kisnazan fi ma Ishthalaha ‘alaih Ahl al-Tasawwuf wa al-‘Irfan, Jil. XIV. t.c., Suriah, Dar al-Mah{abbah, 2005.

ibn Asy‘adz, Sulaiman. Sunan Abi Daud bi Tahqiq Muhammad Muhyi al-Din ‘Abdul Hamid. t.c; Beirut: al-Maktabah al-‘Ashriyah.

ibn Kadzir, Abu al-Fida’ Isma‘il ibn ‘Umar. Tafsir al-Qur’an al-‘Azhim. Cet. I; Beirut: Dar ibn H{azzam, 2000.

Ibn Manz{ur, Lisan al-‘Arab, Jil. IV. t.c; kairo: al-Ma‘arif, t.th.

Ibn Sina, al-Isyarat wa al-Tanbihat dinukil oleh Mehdi Golshani, The Holy Quran and the Sciences of Nature, diterjemahkan oleh: Agus Effendi dengan judul: Filsafat Sains menurut al-Qur’an.

Jama‘ah min Kibar al-Lugawiyyin al-‘Arab, al-Mu‘jam al-‘Arabi al-Asasi . t.c; Kairo: al-Munazhz{amah al-‘Arabiyah li al-tarbiyah wa al-S|iqafah wa al-‘Ulum, t.th.

al-Musayyar,Muhammad Sayyid Ahmad. Qadhaya Insaniyah fi al-Fikr al-Diniyyi wa al-falsafi. Cet. I; Kairo: al-S{afa, 2000.

Al-Nasai, Abu ‘Abdul al-Rahman Ahmad ibn Syu‘ib ibn ‘Ali. alMujtaba min alSunan, Jil. VI. t.c;t.t:bait alafkar, t.th.

Syihab, Muhammad Quraish. Pengantar Seputar Mukjizat dan I‘jaz al-Qur’an dalam buku terjemahan Issa J. Boullata, I‘jaz al-Qur’an al-Karim ‘Ibra al-Tarikh, diindonesiakan oleh: Bachrum B., Taufik A.D. dan Haris Abd. Hakim dengan judul: al-Qur’an yang menakjubkan. Cet. I; Tangerang: Lentera Hati, 2008.

al-Syirazi, Nasr al-Din Abi al-Khair ‘Abdillah ibn ‘Umar. al-Lubab fi ‘Ulum al-Kitab, Jil. 2. Cet. I; Beirut: Dar Ih{ya’ al-Turadz, t.th.

al-T{abri, Abu Ja‘far Muhammad ibn Jarir. Jami‘ al-Bayan ‘An al-Ta’wil A<

_______. Jami‘ al-Bayan ‘An al-Ta’wil A<

_______. Jami‘ al-Bayan ‘An al-Ta’wil A<

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Bahasa Indonesia. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

al-Tirmizi, Abu ‘Isa Muhammad ibn ‘Isa ibn Saurah. al-Jami‘ al-Mukhtashar min alSunan ‘an Rasulullah S{allallahu ‘Alaihi wa Sallam wa Ma‘rifah alSHahih wa alMa‘lul wa Ma ‘alaihi al‘Amal. t.c; Amman: Beitul alAfkar, t.th.

‘Umar, Muhammad al-Razi Fakhr al-Din ibn ‘Allamah D{iya’ al-Din Mafatih al-Ghayb, Jil. XIII. Cet. I; Beirut: Dar al-Fikr, 1981.

_______. Mafatih al-Ghayb, Jil. XXX. Cet. I; Beirut: Dar al-Fikr, 1981.

al-Zarkasyi, Badr al-Din Muhammad ibn ‘Abdullah. al-Burhan fi ‘Ulum al-Qur’an, ditahkik oleh: Muhammad Abu alFad{l Ibrahim, Jil. II. t.c; Kairo: alTuradz, t.th.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.