Universalitas Ajaran Islam

fadhlina arief wangsa

Abstract


Penjelasan tentang konsep Studi Islam Komprenhensif  dalam perspektif Qur’an dan Hadis Nabi SAW. menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang Universal. Kata Islam tidak mempunyai hubungan dengan orang, golongan dan negri tertentu. Islam adalah nama yang diberikan oleh Allah SWT. yang tidak hanya mendatangkan rahmat bagi manusia, tetapi lebih dari itu, Islam datang untuk rahmat bagi alam semesta. Tidak hanya bagi manusia, tapi juga binatang, tumbuh-tumbuhan, dan lingkungan alam semesta. Di sisi lain, Islam juga merupakan ajaran yang sempurna dan menyeluruh yang mengatur keseimbangan hidup, antara dunia dan akhirat, membahas aspek-aspek kehidupan secara menyeluruh. Hadis yang terkait dengan berbuat baik pada hewan sembelihan, dengan cara menajamkan pisau, larangan menelantarkan tanah. Demikianlah ajaran Islam, yang tak dapat dilihat atau difahami secara parsial saja, yang dikhawatirkan akan menimbulkan kesalah fahaman tentang Islam itu sendiri. Oleh sebab itu, Allah memerintahkan untuk masuk ke dalam Islam secara menyeluruh.


References


Anas, Malik Ibn. T.Th. Muwatta’ Malik, Kitab al-Qadr, Bab al-Nahy ‘an al-Qaul bi al-Qadr,al-Juz’u al-Awwal, T.Tp.: Maktabah al-Taufiqiyyah.

‘Amrah, Mustafa Muhammad. 1994. Jaudahir al-Bukhari wa Syarh al-Qastalani, Kitab al-Muzara’ah, Bab Fadl al-Zar’u wa al-Gars, ( T.Tp.: Dar al-Fikr.

al-Asy’at, Abi Dawud Sulaiman. 1996.Sunan Abi Dawud, Kitab al-Jihad, Bab fi karahiyah harq al-‘adw, al-Juz’u al-Thani, al-Tab’ah al-Ula, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

Al-‘Asqalani, Ahmad Ibn ‘Ali Ibn Hajar. 1986. Fath al-Bari bisyarh sahih al-Bukhari, Kitab al-Mazalim, Bab La yuzlimu Muslim wala yuslimuhu, al-Qahirah: Dar al-Diyan li al-Turath.

Fakhr, Muhammad al-Razi. 2005. Tafsir Al-Fakhr al-Razi, al-Mujallad al-Tasi’, T.Tp. :Dar al-Fikr.

http://deden11410217.blogspot.com/2013/05/keseimbangan-dunia-akhirat.html. Diakses pada tanggal 09, Juni 2014.

http://kbbi.web.id/komprehensif. Diakses tanggal 09 Juni 2014.

al-Hajjaj, Abi al-Husain Muslim Ibn. 2003. Sahih Muslim, Kitab al-Siyam, Bab al-Nahy ‘an Saum al-Dahr liman tadarrara bih, al-Tab’ah al-Thaniyah, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

Nata, Abuddin. 2011. Studi Islam Komprehensive, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Nata, Abuddin. 2013. Metodologi Studi Islam, Cet. XX, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Nasution, Harun. 1985. Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya, Jilid I. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.

Al-Qasimi, Muhammad Jamal al-Din. 1997. Tafsir al-Qasimi, al-mujallad al-Thaniyah, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

Al-Qurtubi, Abi ‘Abdillah Muhammad ibn Ahmad al-Ansori. 1935. Al-Jami’ al-Ahkam al-Qur’an, al-Juz’u al-Awwal, al- Tab’ah al-Thalitha, Al-Qahirah: Dar al-Kutub al-Mishriyyah.

Syihab, M. Quraish. 2002. Tafsir al-Misbah, Cet. I. Jakarta: Lentera Hati.

Sofware Makatabah Syamilah, al-Tirmizi, Jam’u al-Jawami’, au al-Jami’ al-Kabir, Bab harf al-Lam, al-Juz’u al-Awwal.

Al-Sayuti, Jalal al-Din. T.Th. Sunan al-Nasai, Kitab al-Siyam, Bab Saum ‘asyrah Ayyam min al-Syahr, al-Mujallad al-Thani, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

Software maktabah syamilah, Al-Hakim, al-Mustadrak, Kitab al-Adahi, Juz IV, 257.

Al-Tabari, Abi Ja’far Muhammad Ibn Jarir. 1999. Tafsir al-Tabari, Mujallad al-Rabi’ah, al-Tab’ah al-Thalithah. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

al-Tirmizi, Abi ‘Isa Muhammad Ibn ‘Isa Ibn Saurah. 2000. al-Jami’ al-Sahih wa huwa sunan al-Tirmizi, al-Mujallad al-Thani, al-T’ab’ah al-Ula, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

Wahid, ‘Abdurrahman. 2006. Islamku, Islam anda Islam Kita, Agama Masyarakat Negara Demokrasi, Cet. I. Jakarta: The Wahid Institute.
DOI: https://doi.org/10.24252/tahdis.v10i1.10065

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


TAHDIS: Jurnal Kajian Ilmu Al-Hadis is indexed by:

    

View My Stats

Office Address:

Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Romangpolong, Gowa, Sulawesi Selatan

Contact: +6282344228117

Email: tahdis@uin-alauddin.ac.id

p-ISSN: 2086-7891 e-ISSN 2716-2109