KEHUJJAHAN HADIS AHAD DALAM MASALAH AQIDAH

Tasmin Tangngareng

Abstract


Artikel ini membahas tentang kehujjahan hadis-hadis ahad, khususnya, dalam masalah aqidah. Menurut sebagian ulama walaupun hadis ahad tidak memenuhi kriteria mutawatir, tetapi boleh dijadikan hujjah dalam segala bidang. Sedangkan sebagian ulama lainnya menetapkan bahwa hadis ahad wajib diamalkan dalam urusan amaliyah, ibadah, kaffarat, dan hudud, tetapi tidak boleh dijadikan hujjah dalam urusan aqidah. Alasannya, bahwa hadis ahad adalah berstatus zanniy al-wurud, dan yang zanniy al-wurud tidak dapat dijadikan dalil untuk yang berkaitan dengan keyakinan. Soal keyakinan harus berdasarkan dalil yang qath`iy, baik wurudnya maupun dalalahnya. Sebagian pendapat lagi menyatakan bahwa hadis ahad yang sahih dapat dijadikan hujjah dalam masalah aqidah. Mereka menyatakan bahwa hadis ahad yang sahih berstatus qath`iy al-wurud. Oleh karena itu, Ibn Hazm menyatakan bahwa tidak ada alasan mengatakan bahwa hadis ahad itu zanniy setelah ditetapkan kesahihannya, sebab yang disyaratkan diterimanya hadis ahad itu adalah menghilangkan segala pengertian zanniy dan memastikan ilmu yaqin. Itu berarti, hadis ahad yang sahih dapat dijadikan hujjah dalam masalah aqidah


References


Abu Rayyah, Mahmud, Adwa ‘Ala’ al-Sunnah al-Muhammadiyah aw Difa’ an Hadis. Mesir: Dar al- Ma’arif, t.th.

Abu Syuhbah, Muhammad, Fi Rihab al-Sunnah al-Kutub al-Sihah al-Sittah. Kairo: Majma` al-Buhus al-Islamiyyah, 1389 H/1969 M.

Abu Zahrah, Muhammad, Ushul al-Fiqh. t.tp: Dar al-Fikr al-Arabiy, 1958

Al-Adlabiy, Salah al-Din ibn Ahmad, Manhaj Naqd al-Matn. Beirut: Dar al-Afaq al-Jadidah, 1403 H/ 1983 M

Al-Asqalani, Syihab al-Din Abi Fadl Ahmad ibn Ali ibn Hajar, Al-Isabat fi Tamyiz al-Sahabah. juz IV, Beirut: Dar al-Fikr, 1978.

------------, Nuzhat al-Nazar Syarh Nuhbat al-Fikr. Kairo: Matba’ah Istiqamah, 1368 H.

Azami, Muhammad Mustafa, Studies in Hadith Methodologi and Literature. Indianapolis: Islamic Teaching Centre, 1977.

Al-Bahnasawiy, Salim `Aliy, Al-Sunnah al-Muftara `Alayha. t.tp: Dar al-Buhus al-`Ilmiyah, 1979 M

Al-Fayyumy, Ahmad bin Muhammad, al-Misbah al-Munir fi Garib al-Syarh al-Kabir. juz II Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1398 H/ 1978 M.

Haikal, Muhammad Husain, Hayat Muhammad. Kairo: Maktabah al-Nahdat al-Misriyyah, 1968.

Husayn, Abu Lubab, Mauqif al-Mu`tazilah min al-Sunnah al-Nabawiyah. Riyad: Dar al-Liwa`, 1399 H/1979 M.

Ibn Taimiyah, Taqi al-Din Ahmad, Majmu` Fatawa Ibn Taimiyah, jilid XVIII, t.tp: Mathabi` Dar al-`Arabiyyah, 1398.

Ibnu Hazm, Abu Muhammad `Aliy bin Ahmad bin Sa`id, Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam,jilid I. Kairo: al-Ashimah, t.th.

Ismail, M. Syuhudi, Hadis Nabi menurut Pembela Pengingkar Dan Pemalsunya. Cet. I; Jakarta: Gema InsaniPress, 1995 M.

----------, Kaedah Kesahihan Sanad Hadis Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah. Jakarta: Bulan Bintang, 1988.

Khallaf, Abd al-Wahhab, ‘Ilmu Ushul al-Fiqh. Kuwait: Dar al-Qalam, 1397 H/ 1977 M.

Khatib, Muhammad Ajjaj, Al-Sunnat Qabl al-Tadwin. Beirut: Dar al-Fikr, 1981.

-----------, Ushul al-Hadis ‘Ulumuhu wa Mustalahuhu. Beirut: Dar al-Fikr, 1409 H/1989 M.

Mahmud, Abd. al-Halim, al-Sunnah fi Makanatiha wa fi Tarikhiha. Kairo: Dar al-Katib al-Arabiy, 1967 M.

Al-Nawawiy, Abu Zakariya Yahya ibn Syaraf, Sahih Muslim bi Syarh al-Nawawiy, juz I. Mesir: Al-Mathba`at al-Misriyyah, 1924 M.

Al-Qasimiy, Muhammad Jamal al-Din, Qawa`id al-Tahdis min Funun Mustalah al-Hadis. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiya, 1399 H/1979 M.

Rahman, Fazlur, Islamic Methodology in History. Karachi: Central Institut of Islamic Research, 1965.

Al-Ramahhurmuziy, Hasan ibn Abd al-Rahman, Al-Muhaddis al-Fasil bayn al-Rawiy wa al-Wa’iy. Beirut: Dar al-Fikr, 1984.

Al-Saleh, Subhi, `Ulum al-Hadis wa Mustalahuhu. Beirut: Dar al-`Ilm li al-Malayin, 1977.

Shabbag, Muhammad, al-Hadis al-Nabawiy. Riyad: Maktabah al-Islamiy, 1392 H/ 1972 M.

Shalih, Muhammad Adib, Lamahat fi Ushul al-Hadis. Beirut: al-Maktab al-Islamiy, 1399 H.

Al-Siba`iy, Mustafa, al-Sunnah wa Makanatuha fiy al-Tasyri` al-Islamiy. t.tp: Dar al-Qaumiyyah, 1966 M.

Al-Suyuthiy, Jalal al-Din Abd al-Rahman ibn Abi Bakr, Miftah al-Jannah fi al-Ihtijaj bi al-Sunnah. al-Madinah al-Munawwarah: Matba’ah al-Rasyid, 1399 H/1979 M.

----------, Tadrib al-Rawiy fi Syarh Taqrib al-Nawawiy. jilid II, Beirut: Dar al-Fikr, 1988 M.

Syaltut, Mahmud, al-Islam `Aqidah wa Syari`ah. kairo: Dar al-Qalam, 1966.

Al-Syathibiy, Abu Ishaq Ibrahim, al-Muwafaqat fi ‘Ushul al-Syari’ah bi Syarh `Abd Allah Darraz. Mesir: al-Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, t.th.
DOI: https://doi.org/10.24252/tahdis.v7i1.7185

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


TAHDIS: Jurnal Kajian Ilmu Al-Hadis is indexed by:

    

View My Stats

Office Address:

Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Romangpolong, Gowa, Sulawesi Selatan

Contact: +6282344228117

Email: tahdis@uin-alauddin.ac.id

p-ISSN: 2086-7891 e-ISSN 2716-2109