WAWASAN HADIS TENTANG ETOS KERJA

Muhammad Ali

Abstract


Terdapat 6 hadis tentang etos kerja yaitu; 1) hadis tentang niat, 2) hadis tentang bekerja dengan mencari kayu bakar, 3) hadis tentang tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawa, 4) hadis tentang do’a meminta perlindungan dari kefakiran, 5) hadis tentang makanan yang paling baik adalah hasil dari kerja keras dan 6) hadis tentang menanam pohon sekalipun hari kiamat telah terjadi. Hadis-hadis tentang etos kerja tersebut terbagi ke dalam 3 aspek; 1) etos kerja dari aspek akidah, 2) etos kerja dari aspek ibadah dan 3) etos kerja dari aspek akhlak. Selanjutnya aplikasi hadis-hadis etos kerja pada masa kini ialah orang mukmin dalam bekerja harus memiliki niat yang kuat, jujur, istiqamah, amanah, tekun, kemampuan bekerja kerasa dan bertanggungjawab.


References


Abu Dawud, Sulaiman ibn Dawud ibn al-Jarud al-T{uyalisi, Musnad Abi Dawud. Juz 3. Cet. I; Dar Hajar, 1419 H-1444 M..

Abu ‘Abdillah, Ahmad Ibn Muhammad Ibn Hanbal. Musnad al-Imam Ahmad Ibn Hanbal. Juz 7. Cet I; Kairo: Dar al-Hadis, 1995.

Abu al-Husain, ‘Ali bin Muhammad. Marqah al-Mafatih Syarh Masyakkah al-Masabih. Juz 4. Cet. I; Libanon: Dar al-Fikr, 1422 H/2002 M.

Abu al-Husain, Muslim bin al-Hajjaj bin al-Qusyairi@ al-Naisaburi. Jami al-Sahih al-Musamma Sahi@h Muslim. Juz 4. Beirut: Dar Ihya al-Turas al-‘Arabi, t.th.

Abu Ja‘far al-Tabari, Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Kasir. Jami‘ al-Bayan fi Ta’wil al-Qur’an. Juz 6 Cet. I; t.t: Mu’assasah al-Risalah, 1420 H/2000 M.

Aima, Buchari. Ajaran Islam Dalam Bisnis. Bandung; CV. Alfabeta, 1994.

al-Bukhari, Abu ‘Abdillah Muhammad bin Isma‘il bin Ibrahim. Sah{ih al-Bukhari. Juz. 1 dan 2. Cet. III; Beirut: Dar Ibn Kasir, 1987.

Departeman Agama RI. al-Qur´an dan Terjemahnya. Cet. I; al-Madinah al-Munawwarah: Mujamma´ al-Malik Fahd li Tiba´at al-Mushaf, 1418 H.

al-Husaini, Muhammad Rasyid bin ‘Ali bin Rida bin Muhammad Syams al-Din. Tafsir al-Manar. Juz 2. Mesir: al-Hai’ah al-Misriyyah al-‘Ammah li al-Kitab, 1990 M.

Latif, Yudi. “Iman, Korupsi dan Etos Kerja” dalam Rahmat Hidayat dan Achmad Rifki (Ed). Ibadah Ritual, Ibadah Sosial: Jalan Kebahagiaan Dunia Akhira..

al-Nawawi, Mahyi al-Din Yahya bin Syarf Abu Zakariyya. al-Manahij Syarh Sahih Muslim, Juz 7. Cet. II; Bairut: Dar Ihya al-Turas al-‘Arabi, 1392 H.

Qasim, Hamzah Muhammad. Manar al-Qari Syarh Miqtasar Sahih al-Bukhari. Juz 3. Damasyq: Maktabah Dar al-Bayan, 1410 H//1990 M.

al-Sa‘di, ‘Abd al-Rahman bin Nasir. Syarh Jawami‘ al-Akhbar. Juz 5. t.t: Durus al-Mufrigah, t.th.

al-Sa‘labi, Ahmad bin Muhammad bin Ibrahim. al-Kasyif wa al-Bayan ‘an Tafsir al-Qur’an. Juz 10. Cet. I; Bairut: Dar Ihya al-Turas al-‘Arabi, 1422 H/2002 M.

Shihab, M. Quraish. Tafsir Al-Qur’an Al-Karim: Tafsir atas Surah-Surah Pendek Berdasarkan Urutan Turunnya Wahyu. Cet. I; Jakarta: Pustaka Hidayah, 1997.

Syafe’i, Rachmat. Al-Hadis (Aqidah, Akhlak, Sosial, dan Hukum). Bandung: CV. Pustaka Setia.

al-Syazili al-Khuli, Muhammad ‘Abdu al-‘Aziz bin ‘Ali. al-Adab al-Nabawi. Juz 1. Cet. IV; Dar al-Ma’rifah, 1423H.

Tasmara, Toto. Membudayakan Etos Kerja Islam. Jakarta; Gema Insani Press, 2002.

al-Tayyib, Ahmad bin Hatibah. Syarh Riyad al-Salihin. Juz 37. t.t: Durus al-Sautiyyah, t.th.
DOI: https://doi.org/10.24252/tahdis.v9i1.7523

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


TAHDIS: Jurnal Kajian Ilmu Al-Hadis is indexed by:

    

View My Stats

Office Address:

Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Romangpolong, Gowa, Sulawesi Selatan

Contact: +6282344228117

Email: tahdis@uin-alauddin.ac.id

p-ISSN: 2086-7891 e-ISSN 2716-2109