Konsep Al-Mu’rab Wa Al-Mabni dalam Bahasa Arab

  • Rappe Rappe
    (ID)

Abstract

Tulisan ini mengungkapkan tentang konsep mu’rab dan mabni dalam bahasa Arab dengan pokok pembahasanya adalah pengertian mu’rab dan mabni, kata-kata bahasa Arab yang mu’rab, dan kata-kata bahasa Arab yang mabni. Mu’rab adalah seluruh kata yang dapat berubah akhirnya dan mabni adalah seluruh kata yang tidak dapat berubah akhirnya, kata-kata bahasa Arab yang mu’rab mayoritas terdiri dari isim dan sebahagian kecil dari fi’il.Sementara kata-kata bahasa Arab yang mabni adalah sebahagian besar dari fi’il, sebahagian kecil dari isim, dan seluruh huruf.

References

Al-ghulayaini, Al-Syeikh Mustafa. Jami al-Durus al-‘Arabiyah, Juz I, cet. XVIII; Bairut: t.p., 1973

Al-Hafid, Radhi . Pengembangan Materi dan Metode Pengajaran Bahasa Arab, Ujung Pandang: Berkah, 1993

Arsyad, Azhar . Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya, cet.I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003

Darwis, Abdullah. Dirasat fi ‘Ilmi Sharf, cet. III; Makkah al-Mukarramah: Maktabah al-Thalib al-Jami’iy, 1987

Isa al-Asmar, George. Qamus al-‘Irab, cet.III;Bairut:Dar al-Ilmi li al-Malayin,1987

Muhammad Nuri, Mustafa. al-Arabiyah al-Muyassarah, Ujung Pandang:PIBA-IAIN Alauddin, 1999

Rappe, Ilmu Nahwu Dasar Dan Pola-Pola Penerapannya Dalam Kalimat, Cet. I; Makassar: Alauddin Press, 2013

--------------, Kaidah Perubahan kata dalam Bahasa Arab, Cet.I; Makassar:Alauddin Press, 2012

Ridho, Ali. Al-Marja’ fi Al-Lughat Al-‘Arabiyah Nahwiha wa Sharfiha, juz I Daar Al-Fikr, t.th

Yazid, Ahmad. Belajar Mudah Ilmu Nahwu dan Sharaf, jilid I, cet.I; Surabaya: Pustaka Progressif, 2011

Ya’kub, Emil Badi’. Fiqh al-Lughat al-‘Arabiyah wa Khasais}uha, Bairut: Dar al-Saqafah al-Islamiyah, t.th

Section
Volume 4 Nomor 2, Juni 2016
Abstract viewed = 14631 times