Kaidah Perubahan Bentuk Isim Mufrad Menjadi Bentuk Mutsana’ dan Bentuk Jama’

  • Rappe Rappe
    (ID)

Abstract

Tulisan ini mengungkapkan tentang kaidah perubahan bentuk mufrad menjadi bentuk mutsanna’ dan bentuk jama’ dalam bahasa Arab dengan pokok pembahasanya adalah bagaimana kaidah perubahan isim mufrad menjadi isim mutsanna’ dan bagaimana perubahan isim mufrad menjadi isim jama’?.Isim mufrad  adalah seluruh kata bahasa Arab bermakna ‘tunggal’ yang bukan bukan fi’il dan bukan pula huruf, isim mufrad dapat berubah menjadi isim mutsanna’ yang bermakna ‘dua’ dengan menambahkanانِ  atauيْنِ  pada akhir kata mufradnya.Dan isim mufrad juga dapat berubah bentuk menjadi isim jama’, baik jamak muizakkar, jamak muannats, maupun jama’ taksir.  Perubahan isim mufrad menjadi  jama’muzakkar setelah ditambahkanوْنَ  atau يْنَ pada akhirnya, perubahan isim mufrad menjadi jama’ muannats setelah ditambahkanات  pada akhirnya, dan perubahan isim mufrad menjadi jama’ taksir setelah dirubah bentuk mufradnya dengan cara menambahkan atau mengurangi huruf mufradnya.

References

Arsyad, Azhar. Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya. Cet.I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003

Badii’ Ya’kub, Imiil. Fiqh al-Lughat al-‘Arabiyah wa Khashaishuhaa. Bairut: Daar al-Tsaqaafah al-Islaamiyah, t.th

Darwis, Abdullah. Diraasaat fii ‘Ilmi al-Shorfi. Cet. II; Maktabah al-Tholib al-Jaami’iy: al-Aziziyah-Makkah al-Mukarramah, 1987

‘Isa al-Asmar, Jurjis. Qaamus al-‘Iraab. Cet. XIII; Daar al-‘ilmi li al-Malaayiin: Bairut-Libanon, 1986

Moh. Nuri, Mustafa. al-Thariqah al-muyassaroh fii fahmi al-Lughah al-‘Arabiyah (Tuntunan Praktis Memahami Bahasa Arab). Ujung Pandang: Fakultas Adab, 1992

Mustafa al-ghalayaini, Al-Syeikh. Jaami al-Duruus al-‘Arabiyah, Juz I. Cet. XVIII; Bairut: t.p., 1973

Naashif, Hafnaa dkk. Qawaa’id al-Lughah al ‘Arabiyah. al-Hikmah : Surabaya-Indonesia, t. th.

al-Hafid, Radhi. Pengembangan Materi dan Metode Pengajaran Bahasa Arab, Ujung Pandang: Berkah, 1993

Qabbisy, Ahmad. al-Kaamil Fii ‘Ilmi al-Nahwi wa al-Shorfi wa al-‘Iraab. Cet. II; Daar al-Jayl: Bairut-Libanon, 1974

Rappe, S. Ag, M. Pd. I, Ilmu Nahwu dan Pola-Pola Penerapannya dalam Kalimat. Cet. I; Alauddin University Press: Makassar, 2013

____________ Kaidah Perubahan Kata dalam Bahasa Arab. Cet. I; Alauddin University Press: Makassar, 2012

al-Sayyid, Amin. fii ‘Ilm al-Nahwi, Kairo: Daar al-Ma’arif, 1971

Yazid, Ahmad dan Umar Hubeis. Belajar Mudah Ilmu Nahwu Shorof, Jilid I. Cet.I; Surabaya: Pustaka Proressif, 2011

Published
2017-06-01
Abstract viewed = 63834 times