[1]
Khalid, M.R. 2017. Metodologi Kitab Ma‘alim al-Tanzil Karya Al-Bagawiy. Jurnal Adabiyah. 17, 2 (Dec. 2017), 109-123. DOI:https://doi.org/10.24252/JAd.v17i1i2a2.