Khalid, M. R. (2017). Metodologi Kitab Ma‘alim al-Tanzil Karya Al-Bagawiy. Jurnal Adabiyah, 17(2), 109-123. https://doi.org/10.24252/JAd.v17i1i2a2