Khalid, M. R. (2017) “Metodologi Kitab Ma‘alim al-Tanzil Karya Al-Bagawiy”, Jurnal Adabiyah, 17(2), pp. 109-123. doi: 10.24252/JAd.v17i1i2a2.