Zulkhaeriyah, Zulkhaeriyah, Universitas Hasanuddin, Indonesia