Yahudi dan Islam dalam Lintas Sejarah (Studi Perspektif Islam terhadap Yahudi)

  • Mubarak Mubarak UIN Alauddin Makassar
    (ID)

Abstract

Yahudi merupakan umat Musa as. Dalam catatan sejarah, Yahudi mengalami beberapa perubahan nama yang berbeda. Penamaan tersebut terkadang muncul dari kaum Yahudi sendiri atau merupakan gelaran dari kaum lain. Penamaan tersebut antara lain: Ibrani, Bani Israil, Yahudi, dan pada masa modern ini lebih dikenal dengan Zionis. Kata Ibrani merupakan sebutan Taurat kepada nabi Ibrahim as. yang merupakan nenek moyang Yahudi. Yahudi diawal ajarannya merupakan ajaran agama monotheis. Yahudi merupakan agama Allah yang diwahyukan kepada Musa as. untuk diajarkan kepada bani Israil, sehingga Yahudi merupakan agama yang memiliki penopang rukun yang sempurna, meliputi persoalan akidah dan syariat dan beberapa persoalan yang lain. Dengan menggunakan pendekatan sejarah, tulisan melihat sejarah Agama Yahudi serta Relasinya dengan Islam sebagai sesama Agama Monoistik. Relasi yang terjalin di masa Muhammad saw. berada di Madinah. terjalin dengan aman hingga Bani Qainiqa‘ pertama kali melanggar perjanjian tersebut.

Author Biography

Mubarak Mubarak, UIN Alauddin Makassar

Prodi Aqidah dan Filsafat Islam

Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar

References

Abu al-Fath Muhammad ibn ‘Abd al-Karim al-Syahrasatani, al-Milal wa al-Nihl, Jil. I. Cet, II; Beirut: al-Kutb al-‘Ilmiyah, 1992.

Abu al-Fath Muhammad ibn ‘Abd al-Karim al-Syahrasatani, al-Milal wa al-Nihl, Jil. II (Cet, II; Beirut: al-Kutb al-‘Ilmiyah, 1992.

Abu al-Fath Muhammad ibn ‘Abd al-Karim al-Syahrasatani, al-Milal wa al-Nihl, Jil. II. Cet, II; Beirut: al-Kutb al-‘Ilmiyah, 1992.

Ahmad ‘Ali al-Majdub, al-Mustawnat al-Yahudiyyah ‘Ala ‘Ahd al-Rasul saw. Cet. II; Kairo: al-Masriyah al-Libnaniyah, 1996.

Ahmad Suwes Mufassil al-‘Arab wa al-Yahudi fi Tarikh dinukil oleh: ‘Irfan ‘Abdu al-Hamid Fattah, al-Yahudiyyah: ‘Ard tarikh wa al-Harakat al-Hadisah fi al-Yahudiyyah. Cet. I; Oman: ‘Ummar, 1997.

Israil Will Feinsten, Tarikh al-Lugat al-Samiyah, dinukil oleh ‘Abdul al-Salam Muhammad ‘Abduh, al-Yahudiyyah fi Dawai al-Fikr al-Islami. t.d.

‘Irfan ‘Abdu al-Hamid Fattah, al-Yahudiyyah: ‘Ard tarikh wa al-Harakat al-Hadisah fi al-Yahudiyyah Cet. I; Oman: ‘Ummar, 1997.

Kitab Perjanjian Lama bab Penciptaan, lembaran 35 point 9-10 dinukil oleh: Sahir Muhammad al-Fil, Muhadarat fi al-Yahudiyyah.

Muhammad al-Anwar Hamid ‘Isa, Bahus fi al-Yahudiyah. Cet. I; Kairo: al-Azhar, 2001.

Muhammad ‘Ali al-Bar, al-Madkhal li dirasah al-Taurah wa al-‘Ahd al-Qadim. Cet. I; Beirut: al-Syamiyah, 1990.

Muhammad ‘Usman, Sira‘una ma‘a al-Yahud fi dawa’ al-Siyasah al-Syar‘iyyah, Cet. I; Beirut: al-Fallah, 1987.

Muhammad Husain al-Zahabi, al-Isrāiliyat fī al-Tafsīr wa al-Hadīś. Kairo: Maktabah Wahbab, 1986.

Perjanjian Lama bab Armia, lembaran 11 dinukil oleh: Muhammad al-Anwar Hamid ‘Isa, Bahus fi al-Yahudiyah.

Perjanjian Lama bab Samuel kedua, lembaran 5 point 7 dan 9 dinukil oleh: Sahir Muhammad al-Fil, Muhadarat fi al-Yahudiyyah.

Salah ‘Abdul al-Fath al-Khalidi, Syakhsiyah al-Yahudiyyah min Khilali al-Qur’an. Cet. I; Beirut: Dar al-Syamiyah, 1998.

Sa‘id Muhammad Muhammad al-Mursafi, al-Tabi‘iyyah al-Yahudiyyah. Cet. I; Kuwait: al-Manar Islamiyyah, 1992.

Sahir Muhammad al-Fil, Muhadarat fi al-Yahudiyyah. t.d.

Published
2020-07-22
Section
Artikel
Abstract viewed = 1697 times