Achmad, A. “Manhaj Abd. Muin Salim Dan Penerapannya Dalam Menafsirkan Surah Al-Fatihah: Telaah Atas Kitab Al-Nahj Al-Qawim Wa Al-Shirath Al-Mustaqim Li Al-Qalb Al-Salim”. Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan, Vol. 1, no. 1, Dec. 2012, pp. 16-32, doi:10.24252/ad.v1i1.1411.