RIKA NUR RAHMA. HARUN NASUTION’S ISLAMIC THEOLOGY. Aqidah-Ta: Jurnal Ilmu Aqidah, v. 8, n. 2, p. 128 - 149, 26 Jan. 2023.