SULFAN, S. KONSEP MASYARAKAT MENURUT MURTADHA MUTHAHHARI. Aqidah-Ta: Jurnal Ilmu Aqidah, v. 4, n. 2, p. 269 - 284, 31 Dec. 2018.