METODE IJTIHAD LEMBAGA MAJLIS AGAMA ISLAM PROVINSI PATTANI THAILAND SELATAN

  • Muhammadrodee Ka-anga Alumni Mahasiswa International Pascasarjana UIN Alauddin Makassar
    (TH)
  • Hamzah Hamzah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar
    (ID)

Abstract

Tulisan ini akan mengurai tentang bagaimana metode ijtihad Majlis Agama Islam Provinsi Pattani Thailand Selatan dalam menetapkan hukum distribusi daging qurban kepada non-Muslim. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang mengambil lokasi di Majlis Agama Islam Provinsi Pattani Thailand Selatan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan teologis normatif dan sosiologis. Sumber data primer diperoleh dari lembaga Majlis Agama Islam Provinsi Pattani Thailand Selatan, melalui wawancara dan catatannya dalam berijtihad tentang hukum distribusi daging qurban kepada non-muslim. Data dikumpulkan dengan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan instrumen penelitian adalah pedoman wawancara dan pedoman observasi. Teknik pengolahan dan analisis terhadap data dilakukan dengan reduksi data, display data dan verifikasi data. Pengujian keabsahan data, peneliti menekankan pada uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap hasil penelitian melalui beberapa tahap antara lain; memperpanjang pengamatan, meningkatkan ketekunan dalam penelitian, melaksanakan triangulasi sumber data maupun teknik pengumpulan data, melakukan diskusi dengan sejawat/orang yang berkompeten menyangkut persoalan yang sedang diteliti, serta mengadakan member chek untuk memastikan kesesuaian data yang telah diberikan oleh pengurus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode ijtihad Majlis Agama Islam Provinsi Pattani Thailand Selatan dalam menetapkan hukum distribusian daging qurban kepada non-Muslim. Menggunakan metode ijtihad baya>ni dan metode ijtihad istis}la>h}i.  Metode ijtihad baya>ni yang berdasarkan kepada zahir nash al-Qur’an dan hadis Nabi saw. Adapun ijtihad istis}la>h}i, melihat secara kemaslahatan dan keagamaan yaitu tujuan ibadah qurban dalam bentuk sikap kasih sayang terhadap umat sesama muslim dengan cara memberikan makanan atau sedekah kepadanya. Dan qurban  merupakan suatu ibadah, untuk hamba taat dan mendekatkan diri kepada Allah swt. maka yang boleh hanya ahli ibadah. Sementara non-Muslim di Pattani adalah kafir musyrik beragama budha yakni bukan ahli ibadah.

References

Blogspot, Sejarah Pattani. 2010, http://www.blogspot.com/2010/06/sejarah-ringkas-majlis-agama-Islam.html (07 maret 2015).

Bukha>ri, Abi ‘Abdullah Muh}ammad bin Isma>‘i>l bin Ibrahim, al- >, S}ah}i>h} al-Bukha>ri, Juz III.

Daulay, Haidar Putra, Dinamika Pendidikan Islam di Asia Tenggara Jakarta: Rineka Cipta, 2009.

Ghoffar, M. Abdul, Abdurrahman Mu’thi, Abu Ihsan Al-Atsari, Terj, Tafsir Ibnu Kasir, jilid viii.

Has, Abd Waf, Jornal, Ijtihad Sebagai Alat Pemecahan Masalah Umat Islam, t.th.: Sekolah Tinggi Keislaman Al-Hidayah (STIKA) Arjasa, 2013.

Ibn Katsir, Abu> al-Fada>’ Isma>‘i>l bin ‘Umar bin Kasi>r al-Qurasyi> al-Bas}ri> summa al-Dimasyqi>, Tafsi>r al-Qur’a>n al-‘Az}i>m, Juz VIII Cet. II; t.t.: Dar T{ayyibah, 1999.

Jumantoro, Totok, dan Samsul Munir Amin, Kamus Ilmu Usul Fikih Jakarta: Sawo Raya, 2009

Mubarokfuriy, Al-Imam Muhammad Abdurrahman ibnu Abdurahim al-, Tuhfatu Ahważi bi Syarh Jami’u Tirmiżi, juz IV al-Qahirah: Dar al-Qudus, 2009.

Pitsuwan, Surin, terjemah, Hasan Basari, Islam di Muangthai, Nasionalisme Melayu Masyarakat Patani, Cet, I; Jakarta: LP3ES, 1989.

Qurthubiy, Abi Abdullah Muhammad bin ahmad al-anshari, al-, Jami’u li ahkami al-Qur’an, Tafsir al-Qurtubi, juz v, Beirut: Dar al-Fikri, 1987.

Shihab, M. Quraish, Tafsir al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an Jakarta: Juanda Ciputar, 2004.

Shuhufi, Muhammad, Fatwa dan Dinamika Hukum Islam di Indonesia Makassar: Jalan Sultan Alauddin, 2011.

Syamsu al-Din Muh}ammad bin Abi> al-‘Abba>s Ah}mad bin H{amzah bin Syihab al-Din al-Ramli>, Niha>yah al-Muh}taj ila> Syarh} al-Minha>j fi> al-Fiqh ‘ala> Mazhab al-Ima>m al-Sya>fi‘i>, Juz VIII Cet. II; Beirut: Dar al-Kutub al-‘lmiyah, 2003.

Tebba, Sudirman, Hukum Islam di Asia Tenggara, Cet, I; Bandung: Mizan, 1993.

Timiżi, Abu> ‘I bin Saurah al-, Sunan al-Tirmizi Beirut: Dar al-Kukub al-‘lmiyah, 2008.

Waedoloh, Hasan, Tesis, Analisis Pendapat Para Ulama Tentang Hukum Distribusi Daging Qurban Kepada Non-Muslim.

Wawancara langsung dengan badan Syar’i, dan badan Pelajaran dan Pendidikan, Pattani, 17 October, 2018.

Published
2019-08-10
How to Cite
Ka-anga, M., & Hamzah, H. (2019). METODE IJTIHAD LEMBAGA MAJLIS AGAMA ISLAM PROVINSI PATTANI THAILAND SELATAN. Jurnal Diskursus Islam, 7(2), 314-334. https://doi.org/10.24252/jdi.v7i2.10351
Section
Artikel
Abstract viewed = 356 times