SUMBER MIMPI DALAM PERSPEKTIF HADIS

  • M. Yusuf Assagaf
    (ID)
  • M. Galib
    (ID)
  • M. Abduh Wahid
    (ID)

Abstract

Tulisan ini mengelaborasi tentang sumber mimpi dalam perspektif hadis Nabi. Metode yang digunakan dalam pengumpulan hadis adalah metode takhrij yang meng-analisis (tahlili) kandungan hadis dengan menggunakan pendekatan Ilmu Hadis dan Ilmu Psikolog. Hasil penelitian ini menunjukkan mimpi adalah sebuah peristiwa yang terlihat ketika seseorang tertidur, di mana mimpi itu terkadang mengandung kebenaran dan terkadang pula hanya sekedar bunga tidur yang tidak terdapat unsur kebenaran di dalamnya. Sementara hadis al-ru’ya salasah terdapat 13 riwayat melalui 2 sahabat dari 7 Mukharij. Sanad dan matan hadis yang diteliti berkualitas sahih. Sanadnya dinilai sahih karena periwayatannya bersambung, periwayatnya ‘adil dan dabit, serta tidak ditemukan syaz dan ‘illah pada matannya. Meskipun matan hadis al-ru’ya salasah terdapat banyak perbedaan dalam periwayatannya karena mengalami penambahan (ziyadah), pengurangan (nuqsan), pemutar balikkan lafal (inqilab), perubahan (tagyir), dan sisipan (idraj), akan tetapi semua itu tidak merusak makna hadis sehingga terhindar dari ‘illah. Matan hadis al-ru’ya salasah juga selaras dengan al-Qur’an, hadis sahih, sejarah dan logika sehingga terhindar dari syaz. Secara teks mimpi terdapat 3 macam: yakni 1. Kabar gembira dari Allah, 2. Omongan diri sendiri dan 3. Kekhawatiran dari syaitan. Namun jika dilihat dari segi kandungan hadis al-ru’ya salasah, terdapat 3 kandungan yaitu 1. Sumber datangnya mimpi, 2. Materi mimpi dan 3. Adab-adab ketika bermimpi. Tulisan ini diharapkan menambah pemahaman kepada masyarakat bahwa mimpi bukanlah semata-mata sekedar bungan tidur, melainkan mimpi itu terkadang mengandung unsur kebenaran yang dapat berupa kabar gembira, petunjuk, peringatan dan sebagainya yang berasal dari Allah, dan terkadang pula mimpi itu hanyalah gangguan dari syaitan yang bertujuan untuk membuat seseorang khawatir, berseduh hati, takut bahkan sampai membuatnya sakit.

References

Abu ‘Abdillah al-Ju‘fi, al-Bukhari Muhammad Ibn Isma‘il. Al-Jami‘ al-Sahih, Juz 7 dan 9. Cet. I; t.t: Dar Tuq al-Najah, 1422 H.

Abu al-Hasan al-Asy‘ari, ‘Ali Ibn Isma‘il Ibn Ishaq Ibn Salim Ibn Isma‘il Ibn ‘Abdullah. Maqalat al-Islamiyyin wa Ikhtilaf al-Musallin. Cet. II; Madinah: Dar Faraniz Syitayiz, 1400 H/1980 M.

Abu al-Husain, Ahmad Ibn Faris Ibn Zakariya. Mu‘jam Maqayis al-Lugah. Juz 2, 3. t.t., Dar al-Fikr, 1399 H/ 1979 M.

Abu Muhammad, al-Bagawi al-Husain Ibn Mas’ud Ibn Muhammad Ibn al-Fira’i al-Syafi’i. Syarh al-Sunnah. 12. Cet. II; Damaskus-Bairut: al-Maktabah al-Islamiyyah, 1403 H/ 1983 M.

-------. Ma‘alim al-Tanzil fi al-Tafsir al-Qur’an. Juz 4. Cet. IV; t.t.: Dar Tayyibah li al-Nasy wa al-Tawzi‘ 1417 H / 1997 M.

al-Amili, Abu Ja‘far al-Tabari, Muhammad Ibn Jarir Ibn Yazid Ibn Kasir Ibn Galib. Jami‘ al-Bayan fi Ta’wil al-Qur’an. Juz 15. Cet. I; t.t: Mu’assasah al-Risalah, 1420 H/2000 M.

al-‘Askari, Abu Hilal al-Hasan Ibn ‘Abdullah Ibn Sahl Ibn Sa‘id Ibn Yahya Ibn Mihran. Mu‘jam al-Furuq al-Lugawi. Cet. I; t.t.: Mu’assasah al-Nasyr al-Islami al-Tabi‘ah li Jam‘ah al-Mudarrisin, 1412 H.

al-‘Awdi, Usamah Muhammad. Ahkam Tafsir al-Ru‘ya wa al-Ahlam fi al-Qur’an wa al-Sunnah al-Mutahharah. Cet. I; t.t.: Maktabah al-Sunnah, 1410 H/ 1990 M.

al-Darimi, Abu Muhammad bin ‘Abdillah bin ‘Abd al-Rahman bin al-Fadl bin Bahram bin ‘Abd al-Samad. Musnad al-Darimi. Juz 2. Cet, I; Al-Mamlakah al-‘Àrabiyyah al-Su‘udiyyah; Dar al-Muganni li al-Nasyr wa al-Tauzi‘, 1412 H/2000 M.

Departemen Agama RI. Al-Qur’an dan Terjemahnya. Cet., I, PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 1430 H/2009 M.

al-Duhhak, al-Turmuzi Abu ‘Isa Muhammad Ibn ‘Isa Ibn Sawrah Ibn Musa. Sunan al-Turmuzi. Juz 5. Mesir: Syarikah Maktabah wa Matba‘ah Mustafa al-Babi al-Halb, 1395 H/ 1975 M.

Ibn Battal, Abu al-Hasan ‘Ali Ibn Khalf Ibn ‘Abd al-Malik. Syarh Sahih al-Bukhari. Juz 9. Cet. II; al-Riyad-al-Su‘udiyyah: Maktabah al-Rusyd, 1423 H/ 2003 M.

Ibn Khaldun, ‘Abd al-Rahman Ibn Muhammaad Ibn Muhammad. Diwan al-Mubtada’ wa al-Khabr fi Tarikh al-‘Arab wa al-Barbar. Juz I. Cet. II; Bairut: Dar al-Fikr, 1408 H/1988 M.

al-‘Iraqi, Abu al-Fadl Zain al-Din ‘Abd al-Rahim Ibn al-Husain Ibn ‘Abd al-Rahman Ibn Abi Bakr Ibn Ibrahim. Turh al-Tasrib fi Syarh al-Taqrib. Juz 8. t.t.: Al-Tab‘ah al-Misriyyah al-Qadimah, t.th.

Jamal al-Din, Ibn Manzur Muhammad Ibn Makram Ibn ‘Ali Abu al-Fadl. Lisan al-Arab. Juz 14. Cet. III; Bairut: Dar al-Sadir, 1414 H.

al-Juzri, Ibn al-Asir, Majd al-Din Abu al-Sa‘adah al-Mubarak Ibn Muhammad Ibn Muhammad Ibn Muhammad Ibn ‘Abd al-Karim al-Syaibani. Al-Nihayah fi Garib al-Hadis wa al-Asar, Juz I (Bairut: al-Maktabah al-‘Ilmiyyah, 1399 H/1979 M), h. 434. Lihat juga

al-Khatib, Abd’ al-Karim. Usul al-Hadis: ‘Ulumuh wa Mustalahuh. Bairut: Dar al-Fikr, 1975 M.

al-Mu’abbir, Ibrahim Ibn Yahya Ibn Ganam. Ta‘bir al-Ru’ya. t.t.: Maktabah al-Jami’ah al-Urduniyyah, t.th.

al-Naisaburi, Muslim Ibn al-Hajjaj, Abu al-Hasan al-Qusyairi. Al-Musnad al-Sahih. Juz 4. Bairut: Dar Ihya al-Turas al-‘Arabi, t.th.

al-Rayyis, al-Usamah ‘Abd al-Qadir. Al-Ru’ya wa al-Ahlam fi al-Nusus al-Syar‘iyyah. Cet. I; t.t.: Dar al-Andalas, 1414 H/ 1993 M..

Shihab, M. Quraish. Dia Dimana-Mana. Cet. IV; t.t.: Lentera Hati, 1427 H/2006 M.

Syahraeni, A. Kritik Sanad dalam Perspektif Sejarah. Cet. I; Makassar: Alauddin Press, 2011 M.

Syams al-Din, Ibn Qayyim al-Jauzi, Muhammad Ibn Abi Bakr Ibn Ayyub Ibn Sa‘ad. I‘lam al-Muwaqqi‘in an Rabbi al-‘Alamin. Juz 1. Cet. I; Bairut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1411 H / 1991 M.

al-Syuhud, ‘Ali Ibn Nayif. Al-Iman bi al-Jin baina al-Haqi>qah wa al-Tahwil. Cet. I; Malaysia: Dar al-Ma‘mur, 1432 H / 2010 M.

al-‘Utaibi, Sahl Ibn Rifa‘ Ibn Suhail. Al-Ru‘ya ‘Inda Ahl al-Sunnah wa al-Jama‘ah wa al-Mukhalifin. Cet. I; t.t.: Dar Kunuz Isybiliyyah li al-Nasyr wa al-Tauzi‘, 1430 H/2009 M.

al-Wad‘an, Muh}ammad Ibn Fahd Ibn Ibrahim. Dawabit al-Ru’ya. Cet. I; t.t: Dar Kunuz Isybiliyya li al-Nasyr wa al-Tawzi‘, 1428 H/ 2008 M.

Yunus, Mahmud. Kamus Arab-Indonesi. Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1411 H/ 1990 M.

Published
2018-08-30
How to Cite
Assagaf, M. Y., Galib, M., & Wahid, M. A. (2018). SUMBER MIMPI DALAM PERSPEKTIF HADIS. Jurnal Diskursus Islam, 6(2), 343-360. https://doi.org/10.24252/jdi.v6i2.6788
Section
Artikel
Abstract viewed = 1189 times

Most read articles by the same author(s)