[1]
Febriani, V., Safa, N.A. and Munir, M. 2015. PROSES MORFOLOGI ATAU KONTRUKSI KATA DALAM BAHASA ARAB. Jurnal Diskursus Islam. 3, 3 (Dec. 2015), 401-414. DOI:https://doi.org/10.24252/jdi.v3i3.7440.