(1)
Febriani, V.; Safa, N. A.; Munir, M. PROSES MORFOLOGI ATAU KONTRUKSI KATA DALAM BAHASA ARAB. jdi 2015, 3, 401-414.