Febriani, V., Safa, N. A., & Munir, M. (2015). PROSES MORFOLOGI ATAU KONTRUKSI KATA DALAM BAHASA ARAB. Jurnal Diskursus Islam, 3(3), 401-414. https://doi.org/10.24252/jdi.v3i3.7440