FEBRIANI, V.; SAFA, N. A.; MUNIR, M. PROSES MORFOLOGI ATAU KONTRUKSI KATA DALAM BAHASA ARAB. Jurnal Diskursus Islam, v. 3, n. 3, p. 401-414, 31 Dec. 2015.