PAHMUDDIN, P.; SIRAJ, A.; ISMAIL, I. KOMPETENSI GURU AKIDAH AKHLAK DI MAN 2 MODEL MAKASSAR. Jurnal Diskursus Islam, v. 3, n. 3, 31 Dec. 2015.