Febriani, Vovi, Najmuddin Abd. Safa, and Munir Munir. 2015. “PROSES MORFOLOGI ATAU KONTRUKSI KATA DALAM BAHASA ARAB”. Jurnal Diskursus Islam 3 (3), 401-14. https://doi.org/10.24252/jdi.v3i3.7440.