Febriani, V., Safa, N. A. and Munir, M. (2015) “PROSES MORFOLOGI ATAU KONTRUKSI KATA DALAM BAHASA ARAB”, Jurnal Diskursus Islam, 3(3), pp. 401-414. doi: 10.24252/jdi.v3i3.7440.