Febriani, V., N. A. Safa, and M. Munir. “PROSES MORFOLOGI ATAU KONTRUKSI KATA DALAM BAHASA ARAB”. Jurnal Diskursus Islam, Vol. 3, no. 3, Dec. 2015, pp. 401-14, doi:10.24252/jdi.v3i3.7440.