STRATEGI KOMUNIKASI PEMERINTAHAN DI MASA UMAR IBN AL-KHATTAB

  • Nurlaelah Abbas Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar
    (ID)

Abstract

Penelitian ini mendeskripsikan perkembangan pemerintahan Khalifah Umar Ibn Al-Khattab. Secara khusus, penelitian ini ingin menggambarkan situasi komunikasi pemerintahan dan strategi komunikasi kepemimpinan Umar. Salah satu gambaran dari pemerintahan ini yaitu pembinaan masyarakat secara islam yang dibentuk dengan menggunakan pola pendekatan komunikasi antarpribadi.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Al-Qur’an al-Karim

Dewan Ensiklopedi Islam, Ensiklopedi Islam, jilid 5, cet.9 ( Jakarta : Ichtiar Baru Van Houve, 2001

El-Awa Muhamed S. On the Political System of the Islamic State, diterjemahkan oleh Mohd Isa Che Dir, dengan judul Sistim Politik Negara Islam, (Kuala Lumpur : Dewan Pustakan dan Bahasa, 1991

Fachruddin, Fuad Mohd. Perkembangan Kebudayaan Islam, cet I, Jakarta : Bulan Bintang, 1985.

Hafidz, ‘Ali. Fusul min Tarikh al-Madinah al-Munawwarah, alih Bahasa H. Miftahuljannah Azhary Hasan dengan judul Beberapa Bagian dari Sejarah di Madinah,ed. II (Jeddah : Syarikah al-Madinah al-Munawwarah li Tiba’ah wa al-Nasyr, 1998

Haekal, Muhammad Husain. al-Faruq Umar, diterjemahkan oleh Ali Audah dengan judul Umar bin Khattab Sebuah Telaah Mendalam Tentang Pertumbuhan Islam dan Kedaulatannya Masa itu, cet. 9, (Bogor : Pustaka Litera AntarNusa, 2008

Yatim, Badri. Sejarah Peradaban Islam Dirasah Islamiyah II, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007.

Kasir, Ibnu. al-Hakam al-Hafidz ‘Imad al-Din Abi al-Fida Ismail Ibn al-Kasir, al-Bidayah wa al-Nihayah, juz 7 (Beirut-Lubnan : Dar Ihya al-Turas, t.th

Mujamma’ Khadim al-Haramain asy-Syarifain al-Malik Fahd li al-Tiba’at al-Mushaf asy-Syarif, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Madinah al-Munawarah : al-Malik Fahd li al-Tiba’at al-Mushaf asy-Syarif 1412 H

Mufrodi, Ali. Islam di Kawasan Kebudayaan Arab, cet I, Jakarta : 1417 H/1997 M

Nasution, Harun. Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya, jilid I, (Jakarta : UI Press, 1978

Nu’am, Syibli, Umar yang Agung , dikutip oleh Badri Yatim, dalam Sejarah Peradaban Islam Dirasah Islamiyah II, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007

Syalabi, Syekh Muhammad Mustafah. al-Madkhal fi al-Tarikh al-Ta’rif bi al-Fiqh al-Isami (Beirut : t.pt, 1968.

Syalabi, Ahmad. Mausu’ah al-Tarikh al-Islamiy wa al-Hadarah al-Islamiyah, al-Qahira : Maktabah al-Nahdah al-Misriyah, 1983.

Al-Suyuty, Hafidz Jalaluddin. Tarikh al-Khulafa, (Beirut-Lubnan : Dar al-Fikr, t.th.

Sjadzali, Munawir. Islam dan Tata Negara Ajaran, Sejarah dan Pemikiran, ed. 5 (Jakarta : Universitas Indonesia Press,,199.

Sunanto, Musyrifah. Sejarah Islam Klasik Perkembangan Ilmu Pengetahuan Islam, , cet.I (Jakarta : Kencana, 2003

Syihab, M. Quraisy. Tafsir al-Misbah : Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur’an, vol. 12, cet II, (Jakarta : Lentera Hti, 2002

.

Thontowi, Jawahir. Pesan Perdamaian Islam, cet, I, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2001

Al-Usairy, Ahmad. al-Tarikh al-Islamiy, diterjemahkan oleh Samson Rahman dengan judul Sejarah Islam Sejak Zaman Nabi Adam Hingga Abad XX, cet.6 (Jakarta : Media Eka Sarana, 1429 H/2008 M

Published
2019-01-16
Section
Vol.4 No. 1, Mei 2018
Abstract viewed = 870 times