Kepemimpinan Wanita Dalam Perspektif Hadis Nabi SAW (Pemahaman Makna Tekstual dan Kontekstual)

  • Tasmin Tangngareng Fakultas Ushuluddin Filsafat dan Politik UIN Alauddin Makassar
    (ID)

Abstract

Women leadership is never-ending issue to discuss. Some Islamic theological considerations always become the main reasons to position  its main teaching, supports equality between men and women. This article tries to present textual and  contextual analyzes around women leadership  in public affairs. It is textually found that prophetic traditions and opinions of most Muslim scholars badly state that women leadership in public affairs is prohibited but contextually it is not. It seems that in reasoning the issues of women leadership. Contextual anderstanding must be firstly considered.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Abu Zahrah, Ushul al-Fiqh, diterjemahlan oleh Saifulla Ma`shum dkk, dengan judul " Ushul Fiqhi" Cet. II; Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.

Ahmad, Khurshid. The Position of Woman in Islam, diterjemahkan oleh Rusydi M. Yusuf dengan " Mempersoalkan Wanita", .Jakarta: Gema Insani 1989.

Amin,Qasim Tahrir al-Mar`ah. Kairo: Dar al-Ma`arifa, t.th

Ash- Shiddiqy,T.M. Hasbi Pokok-Pokok Dirayah Hadis .Jakarta: Bulan Bintang, 1980.

Al-Asqalaniy,Syihab al-Din Abi Abi Fadl Ahmad ibn Ali ibn Hajar. Fath al-Bariy, Jux VIII,

Al-Bukhariy,Abu Abdullah Muhammad ibn Isma`il ibn Ibrahim. Shahih al-Bukhariy, Juz V. Beirut: Dar al-Fikr, 1994.

Al-Bustami, Butros. Qutrul Muhith, Juz II ( Beirut Maktabah Libanon t.th.

Departemen Agama RI., Al-Qur` an dan Terjemahnya .Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/ Penafsir al-Qur` an, 2011

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia .Cet. II: Jakarta Balai Pustaka, 1989

Ducler, Bagaimana Menjadi Eksekutif yang Efektif . Jakarta: Pedoman Ilmu jaya, 1986.

Fatima Mernissi, Beyond the Veil . Indiana: Indiana University, 1987

Al-Gazali,Muhammad Al-Islam wa alThaqat al-Mu`attalat .Kairo: Dar al-Kutub al-Haditsah, 1964.

Ismail,M. Syuhudi. Pengantar Ilmu Hadis. Cet. II; Bandung: Angkasa, 1991

Jamal, Ahmad Muhammad. al-Nisa wa al-Qadhaya, diterjemahkan oleh M. Qadirun Nur dengan judul " Problematika Muslimah di Era Globalisasi . Cet. I; Ttp: Pustaka Mantiq, 1995.

Al-Kahlaniy,Muhammad ibn Isma`il.Subul al-Salam Syarh Bulugh al-Maram min Jami` Adillat al-Ahkam, Juz IV .Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t. th.

Kartono,Kartini. Pemimpin dan Kepemimpinan (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.

Al-Khuli,Amin al- al-Mar`at baina al-Bayt wa al-Muitama`, dalam al-Mar`at al-Muslimah fi al-`Ashr al-Mu` asir ( Bagdad: Tp, t.th.

Al-Marbawiy, Muhammad Idris Abdul Rauf al- Kamus al-Marbawiy, Jus I-II. Mesir : Dar al-Fikr, t.th.

Muhammad, Hussein. Membongkar Konsepsi Fiqih Tentang Perempuan, dalam Syafiq Hasyim, KepemimpinanPetrempuan dalam Islam ( Tttp: TP, t.th.

Mulia,Musda Potret Perempuan Dalam Lektur Agama Rekonstruksi Pemikiran Islam Menuju Masyarakat Yang Egaliter dan Demokratis.Jakarta: Tp, 1999.

Al-Munawwar,Said Agil al- Membongkar Penafsiran Surat al-Nisa Ayat 1 dan 34, dalam Syafiq Hasyim (ed) Kemimpinan Perempuan Dalam Islam .Tttp: Tp, t.th.

Al-Munawwir,Muhammad Warson. Kamus Munawwir Arab-Indonesia (Yogyakarta: Pesantren al-Munawwir, 1984

Al-Nasai`iy. Ahmad ibn Syua`ib Abd al-Rahman. Sunan al-Nasa`iy. Halab, Maktabah al-Mathbuat al-Islamiyyah, 1406 H/1986 M.

Al-Qardhawiy, Yusuf al- Min Fiqh al-Dawlah fi al-Islam, diterjemahkan olehKathur Suhardi dengan judul " Fiqhi Daulah Perspektif al-Qur` an dan Sunnah ( Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1997

Al-Rahim,Abu al-Ula Muhammad ibn Abd al-Rahman ibn Tuhfat al-Ahwaziy bi Syarh Jami` al-Turmuziy, juz VI. Beirut: Dar al-Fikr, 1399 H/1979 M.

Al-Raziy,Fakhru al-Din al- Tafsir al-Kabir, juz X ( Teheran : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th.

Salim, Ali al-Bahnasawi. al-Sunnah al-Muftara `Alaiha .T.tp: Dar al-Buhus al-Ilmiyah, 1979.

Shalih, Muhammad Adib Lamahat fi Ushul al-Hadis .Beirut: al- Maktabah al-Islamiy.

Shihab, M. Quraish Kodrat Perempuan Versus Norma Kultural, dalam Lily Zakiyah Munir (ed) Memposisikan Kodrat Perempuan dan Perubahan dalam Perspektif Islam .Cet. I; Bandung: Mizan, 1999.

SP. Siagian, Bunga Rampai Managemen Modern. Cet. X; Jakarta: Haji Masagung, 1993

Syafiq, Kepemimpinan Perempuan Dalam Isla. Tttp: Tp, t.th.

Syaltut, Mahmud. al-Islam Aqidah wa Syari`ah, Cet. III; Mesir: Dar al-Qalam, 1966.

-------------,Mahmud. Min Taujihat al-Islam ( Kairo: al-Iradah al-`Amat li al- Azhar, 1959.

Taimiyyah, Taqi al-Din Ahmad ibn Majmu` Fataw Ibn Taimiyyah, jilid XVIII ( T.Tp: Mathbai` Dar al-Arabiyah, 1398

Al-Turmziy, Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Sawrat. Sunan al-Turmuziy. Indonesia: Maktabah Dahlan, t.th

Al-Thabatabai,Muhammad Husain al- Tafsir al-Mizan, Jilid IV. Cet. I; Beirut: Muassasah al-Alamiy li al-Mathba` ah, 1991.

Yafie,K.H. Ali Kodrat, Kedudukan, dan Kepemimpinan Perempuan, dalam Lily Zakiyah Munir (ed) Memposisikan Kodrat Perempuan dan Perubahan Dalam Perspektif Islam, ibid.,h. 72-73

Zakariya, Abi al-Husain Ahmad bin Faris bin. Maqayis al-Lughah, juz II (Mesir: maktabah wa Mathba` ah Mustafa al-Babi al-Halabiy wa Awladuh, 1972

Al-Zamakhsyariy, Tafsir al-Kasysyaf, juz I ( Mesir: Isa al-Bab al-Halabiy wa Syirkah, t.th.

How to Cite
Tangngareng, T. (1). Kepemimpinan Wanita Dalam Perspektif Hadis Nabi SAW (Pemahaman Makna Tekstual dan Kontekstual). Sulesana: Jurnal Wawasan Keislaman, 10(2), 50-64. https://doi.org/10.24252/.v10i2.2934
Section
Artikel
Abstract viewed = 2358 times