TEORI MAQASID SYARI’AH

  • Husain Husain STAIN MAJENE
    (ID)

Abstract

Seorang yang akan memahami Al-Qur’an termasuk kandungan maqasid syariahnya
mesti memiliki pengetahuan tentang bahasa Arab termasuk di dalamnya pengetahuan tentang kebiasaan-kebiasaan bangsa Arab dalam menggunakan bahasa mereka. Pengetahuan akan bahasa Arab semakin dibutuhkan ketika kandungan nilai yang hendak ditimba, masih harus dikaitkan dengan tuntutan lafal sebagai bagian dari titik tolak pemahaman. Maqasid Syari’ah terdiri dari dua kata; Maqasid dan Syari’ah. Maqasid berarti kesengajaan atau tujuan, sedangkan Syari’ah berarti jalan menuju sumber air. Untuk mengetahui Maqasid ini, maka seseorang dituntut untuk memahami konteks. Bukan hanya pada konteks personal yang juz’i-partikular, akan tetapi juga konteks
impersonal yang kulli-universal.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Al-Qur’a>n Al-Kari>m. (Semarang: Toha Putra), 1992.

Abd. Mogshit Gazali, Membangun Ushul Fiqhi Alternatif, internet.file/G:/taklif/Ushul Fikih Alternatif.htm)., II/9/2007.

Abu> H{a>mid ibn Muh{ammad ibn Muh{ammad al-Ghaza>li, Syifa> al-Ghali>l fi> Baya>n al-Syibh wa al-Mukhi>l wa Masa>lik al-Ta’li>l, Baghda>d: Mathba’at al-Irsya>d, 1971.

Al-Ghaza>li, al-Mustasfa> min ‘ilmi al-Ushu>l, t.t.: Nu>r al-Saqa>fat al-Isla>miyyah, t.th.

Al-Khudari Bek, Muh}ammad, Ushu>l al-Fiqhi, Beiru>t; Da>r al-Fikr al-‘Arabiyyah, t.th.

Al-Qarad}ha>wi, Yu>suf, Dira>sah fi Fiqh Maqa>sid Syari>’ah, Mesir; Da>r al-Syuru>q, 2006.

Al-Sya>tibi, Abu> Isha>q, Al-Muwa>faqa>t fi> Us}hu>l al-Syari>’ah, Jilid I, t.t: Da>r al-Fikri, t.th.

Ash-Shiddieqy, Hasbi, Falsafah Hukum Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 1975..

Bakri, Asafri Jaya, Konsep Maqashid Syariah menurut Al-Syatibi, Cetakan Pertama; Jakarta: Rajawali Pers, 1996.

Dahlan, Abdul Aziz et.al, Ensiklopedi Hukum Islam, Cetakan Pertama, Jakarta: PT Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1997.

Djamil, Fathurrahman, Filsafat Hukum Islam, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Gazalba, Sidi, Sistematika Filsafat Islam, Cetakan Ketiga, Jakarta; Bulan Bintang, 1992.

Hak, Hamka, Falsafah Ushul Fiqhi, (Makassar: Yayasan Al-Ahkam, 2003), h. 46-47.

Muh}ammad Azza>m, ‘Abdul ‘Azi>z, Al-Qawa>id al-Fiqhiyyah, Kairo: Da>r al-Hadi>s, 2005.

Muslehuddin, Muhammad, Philosophy of Islamic Law, Edisi Indonesia: Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis: Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam, Yogyakarta; Tiara Wacana, 1991.

Rahardjo, Dawam, Ensiklopedi Al-Qur’an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci. Cetakan Kedua, Jakarta: Paramadina, 2002.

Tamrin, Dahlan, Filsafat Hukum Islam, Cetakan Pertama, Malang; UIN Press, 2007.

Wahyudi Yudian, Maqashid Syariah Dalam Pergumulan Politik, Cetakan Kedua, Yogyakarta; Nawesea Press, 2007.

Published
2019-08-09
How to Cite
Husain, H. (2019). TEORI MAQASID SYARI’AH. Sulesana: Jurnal Wawasan Keislaman, 13(1), 1 - 11. https://doi.org/10.24252/sulesana.v13i1.9946
Section
Artikel
Abstract viewed = 249 times