CIRI DAN KEISTIMEWAAN AKHLAK DALAM ISLAM

  • Akilah Mahmud Dosen Aqidah & Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar
    (ID)

Abstract

Kedudukan  akhlak dalam kehidupan manusia menempati tempat yang penting, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat dan Bangsa. Sebab jatuh bangunnya, jaya dan hancurnya, sejahtera suatu bangsa dan masyarakat tergantung bagaimana akhlaknya, apabila akhlaknya baik maka  sejahteralah lahir batinnya, akan tetapi apabila akhlaknya buruk maka kehidupannya tidak akan tenteram.    Ajaran Islam adalah ajaran yang bersifat  universal  yang  harus diaktualisasikan dalam kehidupan individu, masyarakat, berbangsa dan bernegara secara maksimal. Aktualisasi tersebut tentu terkait dengan pelaksanaan hak dan kewajiban seseorang kepada Tuhan-Nya, Rasulnya, manusia dan lingkungannya. Seorang  yang  berakhlak mulia, selalu melaksanakan kewajiban-kewajibannya, memberikan hak kepada orang  yang  berhak  menerimanya, dia melakukan  kewajibannya terhadap dirinya sendiri, yang menjadi haknya. Serta melaksanakan perintah Tuhan-Nya, sebagaimana yang telah dijelaskan   dalam Al-Qur’an dan  Hadis.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Abdullah, M. Yatimin. Studi Akhlak dalam Perspektif Al-qu’an. Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2007

Amin, Ahmad, Kitab Akhlak, Kairo : Dar al-Kutub al-Mishriyah, tt.

Anwar, Rosihan, Akidah Akhlak, Cet.II.Bandung Pustaka Setia, thn. 2014

Abuddin Nata, Akhlak Tasawuf dan Karakter Mulia,Cet.13,Edisi Revisi, Pen.PT.Raja Grafindo Persada, 2014

As, Asmaran. Pengantar Studi Akhlak, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada thn. 2002

Abdurrahman, Muhammad, Akhlak Menjadi seorang Muslim Berakhlak Mulia, Pen,PT. Rajagrafindo Persada, Cet.I.thn.2016

Departemen Agama RI, Al-qur’an dan Terjemahnya, Jakarta :Yayasan Penyelenggara Penerjemah, 1971

Ilyas, Yunahar. Kuliah Akhlak. Yogyakarta: Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam, 2005.

Mustopa, Akhlak Tasawuf, Cet, V.Bandung : Pustaka Setia, 2010

Kasmuri, Slamet. Ihsan Sanusi. Akhlak Tasawuf, Jakarta: Kalam Mulia, 2012

Ritonga, A,Rahman, Akhlak Merakit Hubungan Manusia dengan Sesama Manusia, Surabaya: Amelia, 2005

Santalia, Indo. Akhlak Tasawuf. Makassar: UIN Alauddin Press, 2011.

Saebani, Beni Ahmad. Abdul Hamid, Ilmu Akhlak, CV. Pustaka Setia, 2010

Ondeng, Syarifuddin. Aqidah Akhlak. Makassar: Syahadah, 2017.

Published
2019-06-30
How to Cite
Mahmud, A. (2019). CIRI DAN KEISTIMEWAAN AKHLAK DALAM ISLAM. Sulesana: Jurnal Wawasan Keislaman, 13(1), 29 - 40. https://doi.org/10.24252/sulesana.v13i1.9949
Section
Artikel
Abstract viewed = 15408 times