MASA DEPAN HADIS DAN ‘ULUM AL-HADIS (Suatu Gagasan Ke Arah Pembaruan Pemikiran Hadis)

  • Nurlaelah Abbas UIN Alauddin Makassar
    (ID)

Abstract

Sejarah pertumbuhan dan perkembangan hadis dan ulum al-Hadis dari masa kemasa mengalami pasang surut, ini menunjukkan bahwa, betapa pentingnya melakukan pembaruan dalam pemikiran hadis dengan memperhatikan empat aspek penting yaitu, historitas, otoritas, otentisitas dan interpretasi makna hadis. Demikian pula, sejarah pertumbuhan dan perkembangan hadis dan ulum al-hadis juga menunjukkah betapa beragamnya pemikiran umat Islam terhadap hadis sehingga melahirkan sikap yang berbeda pula terhadap hadis. Pembaruan pemikiran hadis tidak lepas dari penataan kembali metodologi pengkajian hadis dengan memperhatikan historitas hadis seperi yang dilakukan oleh pengkaji-pengkaji hadis yang terkemuka baik dari Timur maupun dari Barat.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Amin, Ahmad. Fajrul Islam, cet XI, t.tp : Syarikah al-Tiba’ah al-Fanniyyah al-Muttahidah, 1975.

Abdullah, Amin. Studi Agama Normativitas atau Historitas?, cet I Yogyakarta : Pustka Pelajar, 1996.

Ahmad, Arifuddin. Paradigma Baru Memahami Hadis Nabi Refleksi Pemikiran Pembaruan Muhammad Syuhudi Ismail, cet I, Jakarta : Renaisan, 2005.

Al-Bukhari, Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Bardizbah, al-Jami’ al-Sahih al-Bukhari, juz I, Istanbul : Dar al-Tiba’ah al-‘Amirah, 1981.

Darmalaksana, Wahyudin. Hadis di mata Orientalis, Telaah atas Pandanga Ignas Goldziher dan Yoseph Schach,

El-Muhammady, Abdul Halim. Islam dan al-Hadis, Suatu Analisis ke Atas Usaha-usaha Merosakkan Peribadi dan Autoriti Rasulullah saw, cet I Selangor-Malaysia : Dewan Pustaka Islam, 1991.

Abd al-Hadi , Abd al-Muhdi ibn ‘Abd al-Qadir ibn. al-Madkhal ila al-Sunnah al-Nabawiyyah (Kairo : Dar al-I’tisam, 1419 H/1998 M.

Abu Guddah, ‘Abd al-Fattah, Lamhat min Tarikh al-Sunnah wa ‘Ulum al-Hadis, cet IV, Beirut : Dar al-Basyair al-Islamiyyah. t.th.

Abu Rayyah, Mahmud. al-Adwa’ ala al-Sunnah al-Muhammadiyah Mesir : Dar al-Ma’rifah, t.th.

Abu Zahwi, Muhammad Muhammad. al-Hadis wa al-Muhaddisun, Beirut : Dar al-Fikr al-‘Araby, t.th.

Amin, Muhammadiyah. Menembus Lailatul Qadar : Perdebatan Interpretasi Hadis Tekstual dan Kontekstual, cet I, Makassar : Melania Press, 2004

Al-Andalusiy, Abu Muhammad Ali ibn Ahmad ibn Abdillah ibn Sa’ad ibn Hazm. Asma’ al-Sahabah wa ma Likulli Wahid Minhum min al-‘ Adad, Cairo : Maktabah al-Qur’an, t.th.

Ash Shiddieqy, M. Hasbi. Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis, cet X, Jakarta : Bulan Bintang, 1991.

Al-Asqalany, Ahmad ‘Ali ibn Muhammad ibn Hajar. Nuzhah al-Nazar ly Syarh Nukhbat al- Fikr fiy Mustalah Ahl al-Asar, cet I (Kairo : Dar al-Saqafiyyah, 1418 H/1998 M), h. 7.

Al-A’zami, Muhammad Mustafah. Dirasah fi al-Hadis al-Nabawi wa Tarikh Tadwin, juz I, Beiarut : al-Maktabah al-Islami, 1413 H/1992 M.

_______Metodologi Kritik Hadis, diterjemahkan oleh A. Yamin, Jakarta : Pustaka Hidayat.

_______On Schacht Origins of Muhammadan Jurisprudence, diterjemahkan oleh Asrofi Shodri dengan judul Menguji Keaslian Hadis-hadis Hukum, Jakarta : Pustaka Firdaus, 2004.

Brown, Daniel W. Rethingking Tradition in Modern Islamic Thougt, diterjemahkan oleh Jaziar Radianti dan Entin Sriani Muslim dengan judul Menyoal Relevansi Sunnah dengan Islam Modern, cet I, Bandung : Mizan, 1421 H/2000 M

Al-Gazali, Muhammad. Al-Sunnah al-Nabawiyyah : Bayna ahl al-Fiqh wa ahl al-Hadis, diterjemahkan oleh Muhammad al-Baqir dengan judul Studi Kritis atas Hadis saw : Antara Pemahaman Tekstual dan Kontekstual, cet V Jakarta : Penerbit Mizan, 1416 H/1996 M.

Goldziher, Ignaz. Muhammadinische Studien, diterjemahkan oleh C. R Barber dan S. M. Stern dengan judul Muslim Studie, vol II, London : George Allen and Unwin I. td, 1971.

Hasan, Ibrahim Hasan. Tarikh al-Islam al-Siyasy wa al-Dimiy wa al-Saqafiy wa al-Ijtima’iy, juz I,cet VII, Kairo : Maktabah al-nahdah al-Misriyah, 1964.

Husain, Abu Lubabah. Pemikiran Hadis Mu’tazilah, diterjemahkan oleh Usman Sya’roni, cet I, Jakarta : Pustaka Firdaus, 2003.

Ismail, M. Syuhudi. Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual, Jakarta : Bulan Bintang, 1994.

-----------Hadis Nabi Menurut Pembela Pengingkar dan Pemalsunya, cet I (Jakarta : Gema Insani Press, 1415 H/1995 M.

Ya’qub, Ali Mustafah. Kritik Hadis, cet IV, Jakarta : Pustaka Firdaus, 2004.

Nur al-Din ‘Itr. Manhaj al-Naqd fi ‘Ulum al-Hadis, cet III, Beirut : Dar al-Fikr, 1418 H/1997 M.

Al-Ju’fy, Abu Abdillah Muhammad ibn Isma’il ibn Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Bardizbah al-Bukhari. Sahih al-Bukhari, juz II, Istanbul : Dar al-Tiba’ah al-Amirah, 1981

Juynboll, G.H.A. The Authenticity of the Tradition Literature Discussions in Modern Egypt, diterjemahkan oleh Ilyas Hasan dengan Judul Kontroversi Hadis di Mesir, cet I, Bandung : Mizan, 1999.

Al-Khatib, Muhammad Ajjaj. al-Sunnah Qabl al-Tadwin, cet. V, Beirut : Dar al-Fikr, 1401 H/1981 M.

----------- Usul al-Hadis, ‘Ulumu wa Musthalahuh, Beirut : Dar al-Fikr, 1409 H/1989 M.

Manzur, Ibnu. Lisan al-‘Arab, jil. 2, Dar al-Misriyyah li Ta’lif, 1968.

Al-Khuly, ‘Abd al-‘Aziz. Miftah al-Sunnah aw Tarikh Funun al-Hadis, Beirut : Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.th.

Al-Khasyat, Muhamma Usman. Mafatih ‘Ulum al-Hadis wa Turuq Takhrij, al-Qahira : Maktabah al-Quran, t.th

Al-Naisaburi, Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim al-Qusyairy. Sahih Muslim, disyarah oleh Muhyiddin Yahya ibn Syaraf al-Nawawy, juz I, Beirut : Dar al-Fikr, t.th.

Al-Qurtubi Abu ‘Umar Yusuf ibn al-Bar al-Nawaw. Jami al-Bayan al-‘Ilmi wa Ma Yanbagi fi Riwayatih wa Hamlih, juz I, Beirut : Dar al-Fikr, t.th.

Al-Qaththan, Manna’. Mabahith fi ‘Ulum al-hadis, cet. I, Mesir : Maktabah Wahbah, 1408 H/ 1987 M.

Qardhawy Yusuf. Kaifa Nata’amal ma’a al-Sunnah al-Nabawiyah, diterjemahkan oleh Muhammad al-Baqir dengan judul Studi Kritis al-Sunnah, cet I (Bandung : Karisma, 1413 H/1993 M), h. 38.

Redaksi Ensiklopedi Islam, Dewan. Ensiklopedi Islam, cet IX, Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001

Rahman, Abd. Studi Kitab Hadis, cet I (Yogyakarta : Teras, 2003 ), h. XIV.

Syalabiy, Ahmad. Mawsu’ah al-Tarikh al-Islamiy wa al-Hadarah al-Islamiyyah, juz I, cet XI, Mesir : Maktabah al-Nahdah al-Misriyyah.

Al-Siba’i, Muhammad. al-Hadis al-Nabawiy Mustalahuh-Balaghatuh-Kutubuh, cet III Damsiq : al-Maktab al-Islamiy, 1397 H/1977 M.

Al-Suyuti, Jalal al-Din al-Suyuti. Miftah al-Jannah fi al-Ihtijaj bi al-Sunnah Kairo : Majallah al-Azhar 1420 H.

Al-Siba’i Mustafah. al-Sunnah wa Makanatuha fi al-Tasyri’ al-Islamiy, cet I, Kairo : Dar al-Salam, 1418 H/1998 M.

Syakir, Ahmad Muhammad. al-Ba’is al-Hadis Syarh Ikhtisar ‘Ulum al-Hadis, cet IV, Beirut : Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1414 H/1994 M.

Saleh, Subhi. ‘Ulum Hadis wa Musthalahu, diterjemahkan oleh TimPustaka Firdaus dengan judul Membahas Ilmu-ilmu Hadis, cet V, Jakarta : Pustaka Firdaus, 2002.

Al-Zahaby, Syams al-Din Muhammad ibn Ahmad. Mizan al-I’tidal fy Naqd al-Rijal, cet I Beirut : Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1416 H/1995 M.

Published
2019-06-30
How to Cite
Abbas, N. (2019). MASA DEPAN HADIS DAN ‘ULUM AL-HADIS (Suatu Gagasan Ke Arah Pembaruan Pemikiran Hadis). Sulesana: Jurnal Wawasan Keislaman, 13(1), 41 - 63. https://doi.org/10.24252/sulesana.v13i1.9950
Section
Artikel
Abstract viewed = 1231 times