Abbas, Nurlaelah. 2019. “MASA DEPAN HADIS DAN ‘ULUM AL-HADIS (Suatu Gagasan Ke Arah Pembaruan Pemikiran Hadis)”. Sulesana: Jurnal Wawasan Keislaman 13 (1), 41 - 63. https://doi.org/10.24252/sulesana.v13i1.9950.