POLA KOMUNIKASI IKATAN JAMA’AH AHLUL BAIT INDONESIA (IJABI) DI KOTA MAKASSAR

Muliadi Muliadi

Abstract


Penelitian ini berbicara motivasi lahirnya sekte ajaran. Fenomena lahirnya berbagai sekte atau aliran keagamaan di Indonesia akhir-akhir ini, jika ditinjau dari sudut pandang sosial maka akan melahirkan berbagai persepsi sosial. Secara khusus, penelitian ini juga ingin melihat pola komunikasi organisasi IJABI dalam mengembangkan jaringan lembaga dakwahnya di Makassar. Strategi dakwah IJABI dalam upaya pengembangan jama’ah di Makassar , dan faktor pendukung dan tantangan yang dihadapi IJABI dalam mengembangkan ajaran syi’ah di Makassar


References


Abu Husain, Mu’jam Maqayis al-Lughah, (Dar al-Fikr: Beirut )

Muhammad ibn Abi bakar Ibn “Abd al-Qadir al-Raziy, Mukhtar al-Shihha (Mesir: Dar al-Manar,t.th.), h. 235; Abu al-fadl Jamal al-Din Muhammad Ibn Mansur, Lisan al-Arab, juz III (Beirut:Dar al-Fikr,t.th.)

A. Hasymy, Dustur Dakwah, (Jakarta: Bulan Bintang, 1884),

A. Muis, Komunukasi Islami, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2001)

Abd. Muin Salim, Konsepsi Kekuasaan Politik dalam al-qur’an (cet. III; Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002).

Abu al-Fadl Jamaluddin Muhammad bin Makram Ibn Mandzur, Lisan al-Arab Juz II (Cet I ; Beirut: Dar al-Shadir, 1997 )

Abu al-Husayn Ahmad ibn Faris ibn Zakariyya, Mujam Maqayis al-lugah, ditahkik dan diteliti oleh Abd al-salam Muhammad Harun, juz IV (Beirut: Dar al-Fikr, t.th)

Abu al-Qasim jarullah Mahmud Ibn Umar al-Zamakhsyari al-Khawarizmi, al-Kasysyaf anhagaiq al-Tanzil wa’uyyun al-aqawil fi wujuh al-ta’wil, Juz IV (al-Fijalah: Maktabah Misr, t.th)

Ahmad Anas, Paradigma Dakwah Kontemporer, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra,2002)

Ali Muhammad, Teologi Pluralisme Multikultural, (Jakarta; Kompas,2003)

Ali mahfudz, Hidayah al-Mursyidin ila Thariq al-Wa’dzi wa al-Khithabah, (Mesir: Dar al-I’tisham,tt)

Al-Qurtubi, al-Jami’ al-Ahkam al-Qur’an.Juz X (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah 1988)

Al-Rhagib al-Ashfahani, Mufradat alfaz al-Qur’an (Damaskus: Dar al-Qalam 2002)

Al-Shawi, Hasiah al-Allamah al-Shawi Ala Tafsir al-jalalain Juz VI (Beirut: Dar Ihya al-Turas al-Arabit. Th)

Amrullah Ahmad, Dakwah Islam dan Perubahan Sosial, ( Yogyakarta: PLP2M, 1983)

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar bahasa Indonesia (Jakarta:: Balai Pustaka, th 1990)

Depatemen Agama, R.I, Al-qur’an dan Terjemahnya, ( Semarang: CV, Asy-Syifa’ , 1999)

Dr. Abdul Karim Zaidan, Ushul Ad-Da’wah, Terjemahan H.M Aswadi Syukur, Lc., Dasar-Dasar Ilmu Da’wa, Jakarta: Media Da’wah, 1980.

Dr. Amin Abdullah , Study Agama, (Yogyakarta: pustaka Pelajar)

Drs. H. Aminuddin Sanwar, Pengantar Ilmu Dakwah, Diktar Kuliah, Semarang: Fakultas Dakwah IAIN Walisongo, !992,

Enjang, AS, Dasar-dasar Ilmu Dakwah, (Bandung: Widya Padjajaran, 2009)

Fachruddin Al-Razy, Mafatih al-Ghaib, ( Jilid. IV.) hy. 389

H.M. Arifin,M.Ed, Psikologi Dakwah Suatu Pengantar Study, (Jakarta: Bumi Aksara, Cet. Keliama,200)

Hafi Anshari, Pemahaman dan Pengamalan Dakwah, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1993)

Ibnu Taimiyah, Al-Fatawa, Juz 15, (Riyadh: Mathabi Al-Riyadh, 1985),

Iftitah Djafar, Tafsir Ayat-ayat Dakwah, (Tangerang Selatan : Mishbah Press, 2010)

Kemenag RI, al-Qur’an dan Terjenahnya, Jakarta 2012,

M. Natsir, Fungsi Dakwah Perjuangan, dalam Abdul Munir Mulkhan, Ideologisasi gerakan Dakwah, (Yogyakarta: Sipres,1996)

M. Quraish Shihab, Membumikan Al-quran, fungsi dan Peran wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat, (Bsndung:Mizan,2001)

Makalah , Strategi Dakwah Rahmatan Lil-Alamin, LDNU Pusat, Disampaikan pada Pelatihan Da’I Transmigrasi, Jombang, 2008.

Makalah Strategi Dakwah Rahmatan lil Alamin, disampaikan pada acar Pelatihan Da’I Transmigrasi Kerja Sama Menakertrans dan Team PP. LDNU. h. 1

Muhammaad Ibnu jarij Ibnu Yazid Ibnu Katsit Abu Jafar Al-Thabary, Jami al-Bayan (Cet. I.Muassasah al-Risalah. 2000)

Muhammad Fuad abd al-baqi, al-Mu’jam al-mufahras li al alfadz al-qur’an al-Karim (Beirut: Dar al-fikr,t.th)

Muhammad Husayn al-Thabathaba’I, al-Mizan fi Tafsir al-Qur’an, juz VIII (cet.I ; Beirut: Muassasah al-A’lamiya li al-Matbu’at, 1411 H/1991 M), h. 200

Muhammad ibn Abi Bakar ibn ‘Abd al-Razy, op.cit., h 235.

Muhammad Jamaluddi Al-Qasimi, Tafsir Al-qur’an al-Qasimi, (Cairo: Isa al-Babi al-Halabi, 1978)

Muhammad Mustafa al-Maraghi, Tafsiral-Maraghi, juz IX (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), h. 126.

Muhammad rasyid ridha, tafsr al-fatihah wa Sittu suwar min Kwawatim al-Qur’an, diterjemahkan oleh Tiar anwar Bachtiar dengan judul Tafsir al-fatihah : Menemukan Hakekat Ibadah (cet. I; Bandung: Penerbit al-Bayan, 2005 M/1426 H)

Muhammad, Arni, 1995. Komunikasi organisasi. Bumi Aksara Jakarta.

Muhammad, Atang, 2000, Komunikasi Organisasi

PP. NU, Seminar Nasional.Jakarta

Toha Yahya Omar, Ilmu Dakwah, ( Jakarta: Wijaya, 1985 )

Quraish shihab, Wawasan al-quran (Cet. II,; Bandung: Penerbit Mizan , 1996)

Rakhmat, Jalaluddin Islam dan Pluralisme, (Jakarta: Serambi,2006),

Robert N. Bellah, Esei-esei Tentang Agama di Dunia Modern, (Jakarta: Paramadina, 2000).

Samsul Munir Amin, Ilmu Dakwah,( Jakarta: Amzah,2009),

Sihabuddin Al-Lusy, Ruhul Ma’any fi tafsir al-qur’an al-‘Adhim, (jilid. III. Tth)

Siti Muriah, Metodologi Dakwah Kontemporer, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2000)

Syaikh Ali Mahfudz, Hidayat Al-Mursyidin, (Cairo: Dar al-Kutub Al-Arabiyyah, 1952)

Syekh ali Mahfudz, Hidayat Al-Mursyidin, ( Cairo: Dar Al-Kutub Al-’Arabiyyah, 1954)

Thaha Anis Malik, Tren Pluralisme Agama, (Jakarta; Perspektif) 2005pektif)

Toha Yahya Omar, Ilmu Dakwah, (Jakarta: Wijaya, 1979).

Warson Munawir, Kamus al-Munawwir, (Surabaya : Pustaka Progressif,1994)