WAW ATHAF DALAM AL-QUR’AN (Analisis Makna dan Fungsi)

Asriyah Asriyah

Abstract


Permasalahan utama adalah “bagaimana makna dan fungsi waw ‘aţhaf dalam al-Qur’an. Dari masalah pokok ini diperlukan penjabaran dalam bentuk sub-sub masalah sebagai berikut: 1) bagaimana pengertian waw ‘athaf dan pembagiannya, 2) bagaimana fungsi dan makna waw ‘athaf dalam al-Qur’an. Dengan demikian, penilitian ini bertujuan untuk mengungkapkan dan menganalisis fungsi dan makna waw ‘athaf dalam al-Qur’an. Guna menjawab permasalahan di atas dipergunakan pendekatan ilmu bahasa yang komprehensif dengan teknik interpretasi linguistik, interpretasi sosio-historis, dan interpretasi logis, dan interpretasi ganda. Sesuai permasalahan di atas, maka yang menjadi objek penelitian adalah waw ‘athaf dalam al-Qur’an. Gagasan-gagasan yang terkandung dalam fungsi dan makna waw ‘ataf ditelaah secara analisis sitematis, kemudian disusun sebuah konsep yang berkenaan dengan objek kajian. Objek-objek yang dapat diinterpretasi dari ayat-ayat Al-Qur’an tersebut selain huruf waw ‘athaf, juga kosa kata, frasa, klausa, dan ayat-ayat Al-Qur’an itu sendiri. Ini berarti bahwa ketika menghadapi sebuah ayat Al-Qur’an, peneliti menganalisis ayat itu pada bagian penggunaan waw ‘athaf dan ayat itu dalam bagian-bagian kecil di atas. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa pada beberapa ayat dari al-Qur’an bahwa fungsi dan makna waw sebagai alat athaf sebagai alat penggabung murni dan penggabungan secara berurutan. penggabungan secara berurutan mengandung dua kemungkinan yaitu urutan waktu dan urutan prioritas.  Hal ini tentu memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap penafsiran.


Keywords


Waw athaf; makna; fungsi.

References


Aḥmad Jamīl Syāmīy, Mu’jam Hurūf al-Ma’ānīy Beirut: Muassasah ‘Iz al-Dīn, 1413 H/1992 M.

Abū al-Hasan ‘Ālī bin Ismāīl Ibn Sayyidih, Al-Mukhaṣṣaṣ, Juz III Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, t.th.

‘Ālī bin’ Umar al-Dāruquţnīy, Sunan al-Dāruquţnīy Juz I, Beirūt:Muassasah al-Risālah, 1424 H/2004 M.

‘Abd Allāh bin Muḥammad ‘Abd al-Raḥmān bin Isḥāq āl-Syaikh, Lubāb al-Tafsīr min Tafsīr Ibn Kaśīr Cairo: Muassasah Dār al-Hilāl, 1414 H/1994 M.

Departemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya., Jilid 4.

Ibrahim Anis., et al., Al-Mu’jam al-Wasīth, Tahqīq Majma‘ al-Lugah al-‘Arabiyah Jilid II Cairo: Maktabah al-Syurūq al-Dawliyah, 1425 H/2004 M.

Imād Hātim, al-Lugah al-‘Arabiyah; Qawā’id al-Nuṣūṣ Cairo: Mansyā al-Sya’biyah li al-Nasyr wa al-Tauzi’, 1979.

Jalāl al-Dīn al-Suyūthiy, al-Itqān fī ‘Ulūm al-Qur’ān, juz I Mesir: al-Bāby al-Halab wa Awlāduh, 1981.

Muhammad Mahmud Hijazy, Al-Tafsīr al-Wāḍih, juz XXVII Mesir: Al-Istiqlāl al-Kubrā, 1973.

M. Qraish Shiahab, Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an Vol 1, Jakarta: Lentera Hati, Cet X, 2007.

Musa bin Muhammad bin al-Milyānīy al-Aḥmadīy, Mu’jam al-Af‘āl al-Muta‘ddiyah bi Harf Beirut: ‘Ilm li al-Malāyīn, 1986.

Muhammad al-Antanāky, Minhāj fi al-Qawā’id wa al-‘Irāb, Beirut: Maktab Dār al-Syirq. [tt].

Muhammad Muhy al-Dīn al-Darwīsy, I’rāb Al-Qur’an al-Karīm wa Bayānuh Beirūt: Dār Ibn Kaśīr,1424 H/2003 M.

Qāḍīy al-Quḍāh Bahāuddīn ‘Abd Allāh bin ‘Uqayl al-‘Uqayliīy, Syarh ibn ‘Aqīl,. Jilid II Beirut: Dār al-Fikr, 1414 H/1994 M.

Rāmīl Badī‘ Ya‘qūb, Mausū‘ah al-Nahwi wa al-Sarfi wa al-I‘rāb Beirut: Dār al-‘Ilmi li al-Malāyīn, 1986.

Syaikh Ahmad Muṣţafā al-Farrān, Tafsīr al- Imām al-Syāfi’īy, Jilid II Riyāaḍ: Dār al-Tadmūriyyah, 2006.

Al-Syaikh Sayyid Sābiq, Fiqh al-Sunnah. Mujallad I Beirūt: Dār al-Fikr, 1303 H/1983 M.

Al-Syaikh Musţafā al-Galāyainīy, Jāmi’ al-Durūs al-‘Arabiyah, Jili I Beirut: al-‘Aṣriyah, t.th.

Syekh Jamāl al-Dīn bin Hisyām al-Anşarī, Mugni al-Labīb ‘an Kutub al-A’ārib, juz IV Mesir: Dār Iḥyā Kutub al-‘Arabiyah. [t.th]..

Wahbah al-Zuhaily, Ushūl al-Fiqh al-Islāmi, juz II t.tp: Dār al-Fikr, t.th.

Wahbah Zuhaylīy, al-Tafsīr al-Munīr fī al-‘Aqīdah wa al-Syarī’ah wa al-Manhaj, jilid III Damsyiq: Dār al-Fikr, Cet. VIII, 1326 H/2005 M.
DOI: https://doi.org/10.24252/diwan.v3i2.4503

Diwan : Jurnal Bahasa dan Sastra Arab is indexed by:

     

Publisher Address:

Jurusan Bahasa dan Sastra Arab 
Fakultas Adab & Humaniora UIN Alauddin
Jl.H. M. Yasin Limpo No. 36 Samata, Gowa, Sulawesi Selatan
Phone: 085299361313, 081242447410
Email : diwan@uin-alauddin.ac.id

ISSN Print: 2503-0647 ISSN Online: 2598-6171

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.