POLIGAMI DALAM SOROTAN (Kajian Kitab-kitab Tafsir Modern/Kontemporer)

  • Halimah B Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
    (ID)

Abstract

This study aims to analyze the views of modern/contemporary commentators on polygamy verses. This research is a descriptive qualitative research library (mawdu'i method) with the interpretation approach. The results of this study show that pro-contradictory polygamy is between those who oppose vigorously and those who allow it with strict requirements, that is if the husband can be fair to his wives. The group that allows them to base their views on QS al-Nisa '4: 3. by setting some requirements; if the number of women who are eligible to marry more than men who are married, if the productive age of men has a grace period that is far from the productive age of women if the wife is infertile while the husband wants to have offspring, men have a strong libido ( super sex) unable to stem his lust if only one wife. Although these requirements are met, the basic requirements are not met then polygamy is prohibited. While those who oppose them strongly base their views on QS.al-Nisa '/ 4: 129. that no one can be fair to wives, both fair treatment of problems related to the material and nonmaterial in the matter of love and affection.

References

‘Abd al-Rahmān bin al-Syāṭī, Āisyah .Nisā al-Nabī ‘Alaihi al-Ṡalātu wa al-Salām (Penj) Isteri-Isteri Nabi Fenomena Poligami di Mata Seorang Tokoh Wanita. Bandung: Pustaka Hidayah, 2001.

--------. Banāt al-Nabī ‘Alaih al-Ṡalāh wa al-Salām. Mesir: al-Hai’ah al-Miṡriyyah al-‘Ammah li al-Kitāb, 2010.

Abū Shuqqah, ‘Abd al-Ḥālīm. Tahrīr al-Mar’ah fī ‘Aṡr al-Risālah. Mesir: Dār al-Qalām, 1990.

Abu Zahrah, Muhammad. al-Ahwāl al-Syakhṡiyyah. Beirut: Dār al-Fikr, t.th.

Qasim Amin, Tahrir al-Mar’ah wa al-Mar’ah al-Jadidah.Kairo: al-Markaz al-‘Arabī, t.th.

al-Bukhārī, Muḥammad Ibn Ismā‘il Abū ‘Abdillah, Ṡahīhḥ Bukhārī, Beirut: Dār Ibn Katsīr al-Yamāmah, 1987.

Ḥawwā, Sa‘īd. al-Asās fī al-Tafsīr. Kairo: Dār al-Salām, 1985.

Hasbullah, Ali. Uṡūl al-Tasyri‘al-Islāmī (Kuwait: Dār al-Ma‘ārif, t.th.)

Ibn ‘Asyūr, Muḥammad Ṭāhir. Tafsīr al-Tahrīr wa al-Tanwīr. Tunis: Dār Sahnūn, t.th.

Ibn al-Syarīf, Maḥmūd. Al-Qur’ān wa Dunyā al-Mar’ah. Beyrut: Dār wa Maktabah al-Hilāl, th.

Kementerian Agama RI. al-Qur’ān dan Terjemahnya. Jakarta: PT.Sinergi Pustaka Indonesia, 2012.

Makrum” Poligami dalam Perpektif al-Qur’an”, Jurnal Maghza, Vol. 1,No.2, Juli-Desember 2016.

al- Marāghī. Aḥmad Muṡṭafā. Tafsīr al-Marāghī. Beirut: Dār Ihya’ al-Turāts al-‘Arabī, 1985.

Muḥammad bin Isa bin Sawrah, Abū ‘Isa. al-Jāmi ‘ al-Ṡaḥih Sunan Al-Tirmizī ( Beirut: Dār al-Turats al-‘Arabī 1995

Muhsin, Amina Wadud. Qur’ān and Women. Kuala Lumpur: Fajar Bakti SDN. BHD, 1994.

Al-Naisabūrī, Abū al-Husein Muslim bin Hajjaj al-Qusyairī, Ṡahīḥ Muslim. Beirut: Dār al-Fikr, 1988.

AL-Qazwiīnī, Abū ‘Abd Allāh Muḥammad bin Yazīd.Sunan Ibnu Mājahāt.tp: Dār al-Fikr, t.th.

al-Qādī, ‘Abd al-Fattāḥ ‘Abd al-Gānī, Asbāb al-Nuzūl ‘an al-Ṡaḥabah wa al-Mufassirūn, Kairo: Dār al-Salām li al-Ṭibā wa al-Nasyr wa al-Tawzi‘ wa al-Tarjamah, 2003.

Quṭb, Sayyid. Fī Ẓilāl al-Qur’ān. Mesir: Dār al-Syurūq, 2011. Cet.ke-39.

Riḍā, Muḥammad Rasyīd. Tafsīr al-Manār. Cairo: Dār al-Manār, t.th.

----------, Nidā’ li al-Jins al-Laṭīf, (terj), Panggilan Islam Terhadap Wanita, t.tp, t.th.

Imron Rosyidi Muhammad,”Poligami Dalam Perspektif Kitab al-Amsāl fī Tafsīr Kitāb Allāh al-Munazzal”, Jurnal Buana Gender, Vol. 2, Nomor 1, Januari-Juni 2017.

al-Sijistānī, Abū Dāwud Sulaiman bin al-Asy‘ats. Sunan Abī Dswud .Beirut: Mu’assasah al-Kutub al-Thaqafiyah, 1988.

al-Sya‘rāwī, Muḥammad Mutawallī. Tafsīr al-Sha‘rāwī. Kairo: Syirkah al-Sautiyah wa al-Mar‘iyyah, t.th.

al-Syarqāwī, Aḥmad Muḥammad. al-Mar’ah fī Qṡaṡ al-Qur’ānī. Kairo: Dār al-Salām lī al-Nasyr wa al-Tawzi‘, 2003.

Shihab, M.Quraish..Perempuan : Dari Cinta Sampai Sex Dari Nikah Mut‘ah Sampai Nikah Sunnah, Dari Bias Lama Sampai Bias Baru, Jakarta: Lentera Hati, 2005.

----------.Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’n. Jakarta: Lentera Hati, 2008.

---------. Membaca Sirah Nabi Muhammad saw. Dalam Sorotan al-Qur’ān dan Hadith-Hadith Shahih. Jakarta: Lentera Hati, 2014. Cet.4.

al-Suyūṭī, Jalāl al-Dīn. Asbaāb al-Nuzūl. Kairo: Dār al-Taḥrīr li al-Ṭiba’ wa al-Nasyr, 1382 H.

Umar, Nasaruddin. Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur’hn. Jakarta: Paramadina, 2001.

--------. Ketika Fikih Membela Perempuan. Jakarta: PT.Gramedia, 2014.

Ulwan, ‘Abd Allah Nāsih. Ta‘addud al-Zawjāt fī al-Islām . Saudi ‘Arabia: Dār al-Salām, 1984.

‘Utsmān Khafājī, Hayāt Muḥammad ‘Alī. Zinah al-Mar’ah Bayna al-Ibāhah wa al-Tahrīm. Makkah al-Mukarramah: Da’wah al-Haq, 1991.

Zaqzūq, Muḥammad Ḥamdi. Ḥaqāiq Islāmiyyah fī Muwājahāt Hamalāt al-Tasykīk. Mesir: Wizarāt al-Awqāf al-Majlis al-A‘lā li al-Syu’un al-Islāmiyah, 2005.

al-Zuhailī, Wahbah. Tafsīr al-Munīr. Beirut: Dār al-Fikr al-Ma’sr, 1991.

--------. al-Wajīz fī Uṡūl al-Fiqh .Damaskus: Dār al-Fikr, 2003.

Published
2020-02-27
How to Cite
B, H. (2020). POLIGAMI DALAM SOROTAN (Kajian Kitab-kitab Tafsir Modern/Kontemporer). Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum, 19(2), 236-253. https://doi.org/10.24252/al-risalah.v19i2.12723
Section
Artikel
Abstract viewed = 280 times