KEPEMIMPINAN DALAM PERSPEKTIF HADIS

  • Muhammad Khidri
    (ID)

Abstract

Pemimpin dalam perspektif hadis Nabi secara khusus, bukan semata-mata orang yang memiliki jabatan atau kedudukan pada suatu lembaga, instansi, dan atau organisasi tertentu. Akan tetapi pemimpin adalah setiap individu yang sejak lahirnya memiliki wilayah kepemimpinan sekalipun hanya dalam skala yang kecil.  Kriteria kepemimpinan yang ideal berdasarkan hadis-hadis Nabi saw. paling tidak memenuhi 5 unsur, yaitu seorang pemimpin memiliki jiwa kepemimpinan yang seperti jiwa suku Quraisy, professional dalam artian menempatkan pemimpin pada posisi yang dikuasainya. mampu melaksanakan tugas di mana Nabi saw. tidak memberikan posisi kepada Abu Zarr yang terkenal keadilan, tetapi dikhawatirkan tidak dapat mengimplementasikan tugas-tugasnya di lapangan, kepemimpinan sesuai dengan aspirasi rakyat dan merupakan hasil musyawarah, hanya saja terkadang musyawarah tidak dilakukan karena ada sesuatu kemaslahatan besar yang ingin dicapai. Kepemimpinan tersebut harus dipertanggung-jawabkan di hadapan Allah.

References

A.J. Wensinck Diterjemahkan oleh Muhammad Fuad ‘Abd al-Baqi. 1936 H. al-Mu‘jam al-Mufahras li Alfaz al-Hadis al-Nabi. Brill: Laeden.

Abadi, Muhammad Syams al-Haq al-'Azim. 1415 H. 'Aun al-Ma'bud Syarh Sunan Abi Daud. Cet. II. Beirut. Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.

Ibn Zakariya, Abu al-Husain Ahmad ibn Faris. 1979. Mu'jam Maqayis al-Lugah. Beirut. Dar al-Fikr.

Ibn ‘Abd al-Hadi, Abu Muhammad Mahdi ‘Abd al-Qadir. 1991. Turuq Takhrij Hadis Rasulillah saw. terj. Said Aqil Husain Munawwar dan Ahmad Rifqi Mukhtar. Metode Takhrij Hadis. Cet. I. Semarang. Dina Utama.

Al-‘Asqalani, Syihab al-Din Abu al-Fadl Ahmad ibn ‘Ali ibn Hajar. Tanpa tahun. Nuzhat al-Nazr Syarh Nukhbah. Mesir. al-Munawwarah.

Al-Adlabi, Salah al-Din ibn Ahmad. 2004. Manhaj Naqd al-Matn 'Inda Ulama' al-Hadis al-Nabawi. terj. Qodirun Nur dan Ahmad Musyafiq. Metodologi Kritik Matan Hadis. Ciputat. Gaya Media Pratama.

Al-Banjari, Rachmat Ramadhana. 2008. Prophetic Leadership. Yogyakarta. DIVA Press.

Al-Bukhari, Abu ‘Abdillah Muhammad ibn Isma‘il. 1407 H./1987 M. Sahih al-Bukhari. Cet. III. Beirut. Dar Ibn Kasir..

Al-Dahlawi, ‘Abd al-Haq ibn Saif al-Din ibn Sa‘dullah. 1406 H./1986 M. Muqaddimah fi Usul al-Hadis. Cet. II. Beirut. Dar al-Basyair al-Islamiyah.

Al-Galayaini, Mustafa. Tanpa tahun. ‘Izah al-Nasyiin: Kitab Akhlak, wa Adab wa ‘Ijtima’i. Bairut. Salim ibn Saud Nabhan.

Al-Gazali, Muhammad. 2001.al-Sunnah al-Nabawiyyah baina ahl al-Fiqh wa ahl al-Hadis|. cet. XII. Kairo. Dar al-Syuruq.

Al-Hanafi, Abu Muhammad Badr al-Din. ‘Umdah al-Qari’ Syarh Sahih al-Bukhari. CD ROM al-Maktabah al-Syamilah.

Al-Mahami, Ahmad Husain Ya‘qub. al-Nizam Al-Siyasi fi al-Islam. Qum. Ansariyah. 1312 H.

Al-Manawi, ‘Abd al-Rauf. 1356 H. Faid al-Qadir Syarh al-Jami’ al-Sagir. Cet. I. Mesir. al-Maktabah al-Tijariyah al-Kubra.

___________, ‘Abd Rauf. 1408 H./1988 M.al-Taisir bi Syarh al-Jami‘ al-Sagir. Cet. III. Riyad. Dar al-Nasyr.

Al-Mawardi, Abu Hasan. Tanpa tahun.al-Ahkam al-Sultaniyyah wa al-Wilayah al-Diniyyah. Cet. III. Mesir. Mustafa al-Asabil Halibi.

Al-Misri, Muhammad ibn Mukrim ibn Manzur. Tanpa tahun. Lisan al-'Arab. Beirut. Dar Sadir.

Al-Mubarakfuri, Safiy al-Rahman. 1414 H./1994 M.al-Rahiq al-Makhtum. Riyad. Makhtabah Dar al-Salam.

Al-Naisaburi, Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj. Tanpa tahun. Sahih Muslim. Beirut. Dar Ihya’ al-Turas al-‘Arabi.

Al-Nasa’i, Abu ‘Abd al-Rahman Ahmad ibn Syu‘aib. 1406 H./1986 M.Sunan al-Nasa’i. Cet. II. Halab. Maktab al-Matbu‘at al-Islamiyah.

Al-Nawawi, Abu Zakariya Yahya ibn Syaraf. 1392 H. Syarh Sahih Muslim. Cet. II. Beirut. Dar Ihya’ al-Turas al-‘Arabi.

Al-Qaradawiy, Yusuf. 2000. Kaifa Nata’amal ma’a al-Sunnah al-nabawiyyah. cet. I. Kairo. Dar al-Syuruq.

Al-Sijistani, Abu Dawud Sulaiman ibn al-Asy‘as. Tanpa tahun/ Sunan Abi Daud. Beirut. Dar al-Fikr.

Al-Syaibani. Abu ‘Abdillah Ahmad ibn Muhammad ibn Hambal. 1419 H./1998 M. Musnad Ahmad. Cet. I. Bairut. ‘A

Al-Syairazi, Abu Ishaq. 1970. Tabaqat al-Fuqaha’. Beirut. Dar al-Raid al-‘Arabi.

Al-Tahhan, Mahmud. 1972. Taisir Mustalah al-Hadis. Beirut. Dar al-Qur’an al-Karim.

_________. 1991. Usul al-Takhrij wa Dirasah al-Asanid. Cet. II. Riyad. Matba’ah al-Ma’arif.

Al-Tamimi, Abu Hatim Muhammad ibn Hibban ibn Ahmad. 1959. Masyahir ‘Ulama’ al-Amsar. Juz. I. Beirut. Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah.

Al-Turmuzi, Abu ‘I

Amin, Kamaruddin. 2000. Menguji Kembali Keakuratan Metode Kritik Hadis. cet. I. Jakarta. Hikmah.

Djazuli, H. A. 2003. Fiqh Siyasah; Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-rambu Syariah. Bogor. Kencana.

Ibn Kasir, 'Imad al-Din Abu al-Fida' Isma'il al-Dimasyqi. 2000. Tafsir al-Qur'an al-Azim. jil. XI. Kairo. Muassasah Qurtubah.

Ibn Khaldun. Tanpa tahun. Muqaddimah. Beirut, Dar al-Fikr.

Ibn Khalkan, Abu al-‘Abbas Ahmad ibn Muhammad ibn Abi Bakar. 1990. Wafayat al-A‘yan wa Anba’ Abna’ al-Zaman. Juz. I. Beirut. Dar Sadir.

Ismail, M. Syuhudi. 1994. Hadis Nabi Yang Tekstual dan Kontekstual: Telaah Ma’ani al-Hadis Tentang Ajaran Islam yang Universal, Temporal dan Lokal. Jakarta. Bulan Bintang.

____________, 1992. Metodologi Penelitian Hadis Nabi. Cet. I: Jakarta: Bulan Bintang.

Izutsu, Toshihiko. 1997. God and Man the Koran: Semantic of the Koranic Weltanschauung diterjemahkan menjadi “Relasi Tuhan dan Manusia Pendekatan Semantik Terhadap Al-Qur’an.. Yogyakarta : PT. Tiara Wacana Yogyakarta.

Kartini, Kartono. 1998. Pemimpin dan Kepemimpinan. Cet. VIII. Jakarta. PT Raja Grafindo.

Muhibin, 1996. Hadits-hadits Politik. Cet. I. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.

Munawwir, Ahmad Warson. 1997. Kamus al-Munawwir; Arab-Indonesia Terlengkap. Cet. XIV. Surabaya. Pustaka Progressif.

Nata, Abuddin. 2008. Kajian Tematik Al-Qur’anTentang Kemasyarakatan, Bandung,: Pen Angkasa.

Praja, Juhaya S. 2000. Tafsir Hikmah; Seputar Ibadah, Muamalah, Jin, dan Manusia. Bandung. Remaja Rosdakarya.

Sahabuddi, dkk. 2007. Ensklopedi al-Qur'an; Kajian Kosakata. jilid. I. Jakarta. Lentera Hati.

Shihab, M. Qurish, 2004. Tafsir Al-Misbah, Kesan, Pesan dan Keserasian Al-Qur’an. Volume 1. Jakarta: Lentera Hati, Cet. II.

Syahrastani, 1404 H. al-Milal wa an-Nihal. Bairut. Dar al-Ma‘rifah.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dn Pengembangan Bahasa. 1995. Kamus Besar Bahasa Indonseia Edisi Kedua. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Balai Pustaka, Cet. Keempat.

Widjaja Tunggal, Amin. 1997. Kamus Manajemen Sumber Daya Manusia dan Perilaku Organisasi. Jakarta: Pen. Rineke Cipta.

Published
2018-01-22
How to Cite
Khidri, M. (2018). KEPEMIMPINAN DALAM PERSPEKTIF HADIS. Rihlah: Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan, 5(2), 32-79. https://doi.org/10.24252/rihlah.v5i2.4162
Section
Artikel
Abstract viewed = 8526 times