Memahami Esensi Asmaul Husna dalam Alqur’an (Implementasinya Sebagai Ibadah dalam Kehidupan)

  • Abd Rahman R Alauddin State Islamic University of Makassar
    (ID)

Abstract

Something important to know is understanding Asmaul Husna in al-Quran. This writing discusses some points of al-Asma a-Husna that contains close meaning with the values of human life. Mankind will be more progress, civilized, prosperious and can stand on its own feet, if they always implement the values of Asmaul Husna, both indivually or socially, this is because Asmaul Husna is the essence or heart of religion. Thus, Allah has ever reminded those who do shalat (pray) to implement its values in daily life. The values of shalat are reflected in Asmaul Husna.    

Downloads

Download data is not yet available.

References

AL-Qur’an al-Karim dan Terjemahnya

Agustian, Ary Ginanjar. Rahasia Sukses Membangun Kecerdasan Emosi dan Spiritual ESQ.Jakarta: Arga; 2005.

Alusy, Syihab al-Din Sayyed Mahmud al-. Ruh al-Ma’arif fi Tafsir al-Qur’an al-Azhim wa al-Sab’ al-Matsani. Juz I Baerut: Dar al-Fikr, 1978.

Asyqar, Umar Sulaiman, al-. Asma Allah al-Husna al-Hadiyah ila Allah wa al-Ma’rifah bihi diterjemahkan oleh Syamsuddi TU dan Hasan Suadi dengan judul : al-Asma al-Husna. Cet. III, Jakarta:Qisthi Press.

Baqi, Muhammad Fuad Abd. Al. Mu’jam al Mufahras Li alfazh al Qu’ran Angkasa: Tp, tth.

Din, Muhammad al-Razi Faleh al- Tafsir al-Fakhr al-Razi, Uuz. I Baerut: dar al Fikr, 1993.

Gazaliy, Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad al-. al-Maqshar al-Asna Syarhu Asma Allah al-Husna. Al-Azhar: Syarikat al-°iba’at al-Fanniyat al-Muttahidah, 1961.

Hawwa, Said bin Muhammad Daib. al-Mustakhla¡ fi Tazkiyat al-Anfus diterjmahkan oleh Aunur Rafiq Shalih Tamhid, Dengan judul: Mensucikan Jiwa; Kansep Tazkiyatun nafs Terpad. Cet. I, Jakarta: Rabbani Press, 1999.

Hidayat, Rahmat Taufiq. Khazanah Istilah al-Qur’an. Cet. II; Bandung: Mizan, 1411/1990.

Jaza’iry, Abu bakar Jabir al-. Kitab ‘Aqa’id wa Adabi wa Akhlaq wa ‘Ibadat wa Mu’amalat, diterjemahkan oleh Musthofa ‘Ani dkk. Dengan judul Pedoman Hidup Seorang Muslim. T.tp. :PT. Megatama Sofwa Pressindo, t.th.

Katsir, Ibn. Tafsir al-Qur’an al-Azhim. Juz I, Bairut: Dar al-Fiks, 1983.

Mustofa, Agus Ternyata Akhirat Tidak Kekal dalam Kajian Insinyur Nuklir. Cet vi; Surabaya : PADMA Press, 2005.

Nasution, Harusn. Islam ditinjau dari Berbabagi Aspeknya. Jil. I Jakarta: UI press, 1985.

Nursi, Said. Al-Ayat al-Kubra, Musyahadat Saihi Yas’alu al-Kawun ‘An Khaliqihi. Cet. III, Sudan, t.p., t.th.

Qaradhawi, Yusuf al-. Kaifa Nata’amalu Ma’a al-Qur’an al-Azhim. Diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al_kattami dengan judul: Berinteraksi dengan al-Qur’an. Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 1999.

Qahthani, Sa’id ibn ‘Ali ibn Wahf al-. Penjelasan Asmaul Husna Menurut Alqur’an dan al-Sunnah. Cet. I; Yogyakarta: Absolut, 2003.

Rahmat, Jalaluddin. Islam Alternatif. Bandung; Mizan, 1993.

Ridha, Rasyid. Tafsir al-Manar. Juz-I, Bairut: Dar al-Fiks, tth Rahmat, Jalaluddin. Islam Alternatif. Bandung: Mizan, 1993.

Salim, Abd. Muin .Konsepsi Kekuasaan Politik dalam al-Qur’an Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah, 1989.

______. Jalan Lurus Menuju Hati Sejahtera (Tafsir Surat al-Fatihah. Cet. I, Jakarta: Kalimah, 1999/1420 H.

Sami’, Mahmud. Mukhtashar fi Ma’ani Asma Allah al-Husna, diterjemahkan oleh Idrus Hasan dengan judul Rahasia 99 Nama Allah Yang Indah. Cet. II, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2006 M/1427 H.

Shihab, Quraish. Tafsir Amanah. T.tp: tp, tth.

_______. Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an. Cet. VII; vol I, Jakarta: Lentera Hati, 2006.

_______.Menyingkap Tabir Ilahi Asma al-Husna Dalam Perspektif al-Qur’an. Cet.VII; Jakarta: Lentera Hati, 1426/2005.

Syaltut, Mahmud. Tafsir al-Qur’an al-Karim. Juz I Bandung CV. Diponegoro, 1989.

Thabathabai, Muhammad Husain. Al-Qur’an fi al-Islam. Diterjemahkan oleh A. Malik Madany dengan judul: Mengungkap Rahasia al-Qur’an. Cet. V; Badung: Mizan, 1993.

Umar, M. Ali Chasan. Khasiat dan Fadilah Asmaul Husna. Semarang: PT. Karya Toha Putra, t.th.

Zakariah, Ahmad bin Faris, bin. Mu’jam al Maqayis al-Lughah Juz I, II, III, IV, V, VI, Mishr: Syirkah Maktabah fi Matba’ah Mushthafa al babi al-Halabi wa Auladih, 1971.

Published
2011-12-26
How to Cite
R, A. R. (2011). Memahami Esensi Asmaul Husna dalam Alqur’an (Implementasinya Sebagai Ibadah dalam Kehidupan). Jurnal Adabiyah, 11(2), 150-165. Retrieved from https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/adabiyah/article/view/1723
Abstract viewed = 7940 times