Mugniy Al-Labib (Telaah Terhadap Kaidah Linguistik Ibn Hisyam)

  • Muhammad Syukur Derry Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar
    (ID)

Abstract

Ibnu Hisyam adalah salah seorang pakar di bidang Nahwu. Nama lengkapnya ialah Abu Muhammad Abdullah Jamaluddin bin Yusuf bin Ahmad bin Abdullah bin Hisyam al-Anshariy al-Mishriy. Ia dilahirkan di Mesir pada tahun 708 H./1309 M. Popularitas Ibnu Hisyam dalam ilmu Nahwu sama kedudukan seorang mujtahid. Beliau memprakarsai kajian-kajian Nahwu secara ilmiah, dan bahkan Ibnu Khaldun menganggapnya lebih pakar di bidang Nahwu daripada Sibawaihi. Sebagai seorang yang aktif di berbagai lembaga pendidikan, ia menyusun sederetan karya untuk menuangkan ide-ide cemerlangnya, di antaranya yang paling monumental ialah Mugniy al-Labib 'An Kutub al-A'arib. Ibnu Hisyam memiliki sikap yang sangat prinsipil dalam bidang qawaid, dan yang paling menonjol ialah lebih mengutamakan mengambil pola perubahan kata berdasarkan sima' (pendengaran) daripada berdasarkan qiyas (analogi) dalam menetapkan kaidah nahwu dan sharf. Sebagai konsekuensi dari sikap tersebut, maka tidak dianggap aneh jika dalam hal-hal tertentu mengukuhkan salah satu pendapat yang dianggapnya benar karena ditemukan adanya naskah sima'iy yang mendukungnya.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Afandy, Muhammad Sabit, at.al., Dairat al-Ma'arif al-Islamiyah, juz I. Turan: Bun Jambariy Mansyurat Bahnan, 1352 H.

al-Afganiy, Sa'id, Min Tarikh al-Nahw. Cet. II; t.tp.: Dar al-Fikr, 1978.

al-Bitar, 'Asim Bahjat al., Syarh u Aqil li Alfiyat Ibnu Malik, juz I. Cet. III; Su'udiyah: Jami'at al-Imam Muhammad Ibnu Saud al-Islamiyah, 1407.

Dif, Sauqiy, al-Madaris al-Nahwiyah. al-Qahirah: Dar al-Ma'arif, 1976.

al-Dajaniy, Fathi 'Abd al-Fattah, Zahirat al-Syuzus fi al-Nahwu al'Arabiy. Kuwait: Wakalat al-Matbu'at, 1974.

Ibnu Hisyam, Abu Muhammad Abdullah Jamaluddin bin Yusuf bin Ahmad bin Abdullah, Audh al-Masalik Ila Alfiyat Ibnu Malik, juz I. Cet. V; t.tp.: t.p., 1979.

Ibn Khaldun, Abd al-Rahman, Muqaddimah. Cet. II; Beirut: t.p., t.th.

Ibnu Hisyam al-Ansariy, Mugniy al-Labib 'an Kutub al-'A'arih, ditahqiq oleh Muhammad Muhyidin 'Abdul Hamid, juz I. Beirut: al-Maktabat al-'Asriyah, 1992.

_______, Muqniy al-Labib 'an Kutub al-'A'arib, ditahqiq oleh Dr. Mazin dan Muhammad Ali Hamadullah. Cet. VI; Beirut: Dar al-Fikr, 1985.

Mukrim, 'Abd al-Al Salim, al-Qur'an al-Karim wa Asaruhu fi ad-Dirasat al-Nahwiyah. Al-Qahirah: Dar al-Ma'arif, 1965.

al-Suyutiy, Jamaluddin 'Abdurrahman, Bugyat al-Wu'at 'an Tabaqat al-Nahwiyat wa al-Lugawiyyin, juz II. Cet. I; Misr: 'Isa al-Bab al-Halabiy wa Syarikah, 1964.

_______, al-Iqtirah fi 'Ilmi Usul al-Nahw. Haedar Abad al-Dakn: t.p., t.th.

Al-Tahtawiy, Nasy'at al-Nahw (t.d.).

Published
2014-12-17
How to Cite
Derry, M. S. (2014). Mugniy Al-Labib (Telaah Terhadap Kaidah Linguistik Ibn Hisyam). Jurnal Adabiyah, 14(2), 104-111. Retrieved from https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/adabiyah/article/view/377
Abstract viewed = 663 times