Filsafat Jiwa Dalam Al-Qur`An

  • Muhammad Ilham Shaleh Dosen di FAH UIN Alauddin Makassar
    (ID)

Abstract

Jiwa dalam al-Quran disebutkan dengan term al-Aql, al-Nafs, al-Qalbu, al-Fuad, al-Lubab dan al-Ruh. Jiwa mempunyai daya-daya. Daya inilah yang memberi kemampuan kepada jasad dan memunculkan kekuatan yang maha dahsat, sehingga mampu menembus ruang dan waktu dalam melakukan aktifitasnya. Dan yang pasti, bahwa jiwalah yang mampu menembus dan mengenal Allah bukanlah jasad. Jasad hanya sebagai alat, jasad bagai wayang dan jiwa bagai dalangnya. Jiwalah yang nantinya akan mendapat pembalasan di akhirat apakah mendapatkan kebahagiaan ataukah kesengsaaan. Walaupun realitasnya yang melakoni semaunya adalah jasad.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Al Qur`’an Al Karim.

Abdu al-Baqi,Muhammad Fuad, al-Mu`jam al-Mufahras Li al-Faz al-Qur`an., Kairo: Dar al-Hadits, 1986H/1406.

Al-Ghazali, Al-Munqidz min al-Dhalal, (terkumpul bersama buku-buku lainnya dalam Majmu`ah Rasa`il al-Imam Al-Gazali), jilid VII, cet.I, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

……...., Khulashah al-Tashanif fi al-Tashawwuf,(terkumpul bersama buku-buku lainnya dalam majmuah Rasa`il al-Imam Al-Gazali), jilid II, cet.I ,Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994.

………., Ihya u lum al-Din., Juz III, Beirut: Dar al-Nadwah al-Jadidah, t.th.

Al-Hasani, Ahmad Ajibah, Iqadz al-Himam fi syarh al-Hikam., juz II, cet. II; Mesir: Mustafa al-Halabi, 1392H-1972M.

Al-Farabi, Ara` Ahl al-Madinah al-Fadhilah., Kairo: Maktabah Muhammad Ali, tt.

Al-Yazji, Kamal, al-Nushus al-Falsafiyyat al-Muyassarat., Beirut: Dar al-Ilm lil al-Malayin, 1963.

Daudi, Ahmad, Allah dan Manusia dalam konsep Syekh Nurudin al-Raniry, Jakarta: Rajawali, 1983.

Muhammad, Mahmud Abdullah, al-Thibb al-Qur`ani wa al-Sunnah, baena tashkhis al-Da` wa makrifah al-Dawa`., Cet. I, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

Najati, Muhammad Usman, al-Dirasat al-Nafsaniyah inda al-Ulama al-Muslimin.,diterjemahkan oleh Gazi Saloon,S.Spi dengan judul Jiwa dalam Pandangan Para Filosof Muslim,Cet. I, Bandung: Pustaka Hidayah.

Nasution, Harun, Falsafat dan Mistsisme Dalam Islam, cet. II, Jakarta: Bulan Bintang, 1982.

Syekh Suhrawardi, Awarif al-Maarif., Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, cet.II, 1985-1403H.

Published
2014-06-06
How to Cite
Shaleh, M. I. (2014). Filsafat Jiwa Dalam Al-Qur`An. Jurnal Adabiyah, 14(1), 32-43. Retrieved from https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/adabiyah/article/view/357
Abstract viewed = 3199 times