THE QUR'ANIC PERSPECTIVE ON DISASTER SEMIOTICS

Mardan Mardan

Abstract


This research entitled The Qur'anic Perspective on Disaster Semiotics. It uses interpretive approach with the method of tafsīr maudū'ī" and comprehensive semantic analysis. The object of this research is The Qur'an verses concerning with disasters. The results indicate that the disaster semiotics in the Qur'an, include the following terms: al-balā', al-musībah, al-fitnah, and al-‘azāb. From these words, several facts are obtained: (1) disaster as a test is a necessity of life for mukallaf humans, which is carried out by God himself without the involvement tried in determining the way, time, and form of the disaster; (2) a disaster, which is a necessity of life including spaciousness and life suffering, whose levels are in accordance with the level of one's faith, the higher experience disasters more severe than others; (3) the disaster in the form of God's gift or favor cannot be used as evidence of divine affection as suffering does not always mean His wrath; (4) disasters come, in addition to natural factors, also because of human sins. If that also happens, humans must respond to the disaster as education and divine enlightenment, as a blessing to believers, and a warning to sinners and punishment for those who are unjust and overreach.

 


Keywords


The Koran; Mankind; Disaster

Full Text:

PDF

References


Al-Qur'ān al-Karīm

Abd al-Bāqī, Muḥammad Fu'ād. al-Mu'jam al-Mufahras li Alfāẓ al-Qur'ān al-Karīm.. Baerūt: Dār al-Fikr, 1401 H/1981 M.

'Abd al-Salām Ṭawīlat, Abd al-Wahhāb (1913 M). Aṡar al-Lugat fī Ikhtilāf al-Mujtahidīn. Cet.II; al-Qāhirat-Miṣr: Dār al-Salām, 1420 H/2000 M.

Abdullah Yusuf Ali (1872 M). The Holy Quran: Text, Translation and Commentary. New Delhi-India: Kutub Khana Ishaat ul- Islam, 1977.

Ab­ al-Fidā' Ismā'īl Ibn Kaṡīr al-Qurasyī al-Dimasyqī (w.774 H). Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm, Juz I-IV. Al-Qāhirat: Dār al-Sya'b, t.th.

Ab­ Fāris, Muḥammad 'Abd al-Qādir (1947 M). al-Ibtilā wa al-Mihan fī al-Da'wāt. Amman-Yordaniyyat: Dār al-Tawzi' wa al-Nasyr al-Islāmiyyat, 1990.

Aṣfahānī, Ab­ al-Qāsim al-Ḥusain bin Muḥammad al-Ma'rūf bi al-Rāgib al-.(w.502 H). al-Mufradāt fī Garīb al-Qur'ān, yang di-rāji' oleh Wā'il Aḥmad 'Abd al-Raḥmān. al-Qāhirah-Miṣr: al-Maktabat al-Tawfiqiyyat, 2003.

----------- . Mu'jam Mufradāt Alfāẓ al-Qur'ān, di-taḥqīq oleh Nadīm Mar'asylī. Baerūt: Dār al-Fikr, t.th.

Biqā'ī, Burhānuddīn Ab­ al-Ḥusain Ibrāhīm bin 'Umar al- (885 H/1480 M). Naẓm al-Durar fī Tanāsub al-Ā

Bukhārī, Abū 'Abdillah Muḥammad bin Ismā'īl al- (816 M). Saḥīḥ al-Bukhārī, Juz I, II, III, IV, VII. Cet.I; al-Riyād: Dār 'Alam al-Kutub, 1417 H/1996 M.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Cet.X; Jakarta: Balai Pustaka, 1999.

Farmawī, 'Abd al-Hayy al- al-Bidāyat fī al-Tafsīr al-Mawuḍū'ī, (al-Qāhirat: al-Haḍārat al-'Arabiyyat, 1977.

Hanafi, Hassan (1935 M). Islam in The Modern World: Religion, Idiology, and Development, Vol.I. Cairo: Dar Kabaa Bookshop, 2000.

-------------. Islam in The Modern World: Tradition, Revolution, and Culture, Vol.II. Egypt: Dar Kabaa Bookshop, 2000.

Ibn 'Āsyur, al-Syaikh Muḥammad al-Ṭāhir (1912 M). Tafsīr al-Taḥrīr wa al-Tanwīr, Jilid I-XII, Juz I-XXX. T­nis: Dār Suḥn­n, 1997.

Ibn Fāris bin Zakariyā, Abu al-Ḥusain Aḥmad (w.395). Mu'jam Maqāyīs fī al-Lugat, di-tahqīq oleh Syihāb al-Dīn Abū 'Amru'. Cet.I; Baerūt: Dār al-Fikr, 1415 H/1994 M.

Ibn Manẓūr, Abū al-Faḍl Jamāl al-Dīn Muḥammad bin Mukram (w.711 H). Lisān al-'Arab, Jilid I, II, IV, XIV, XVIII. Baerūt: Dār Sadr-Dār Baerūt, 1968 M/1396 H.

Ibn Qayyim al-Jauziyyah (w.691 H). Hikmah al-Ibtilā'. Cet.V; al-Qāhirat-Miṣr: Dār al-Salām, 1419 H/1999 M.

Jane I. Smith. An Historical and Semantic Study of The Term Islam as Seen in A Sequence of Quran Commentaries. Montana: University of Montana, 1975.

Maḥmūd Sāfī, al-Jadwal fī I’rāb al-Qur'ān wa Sarfihī wa Bayānihī ma'a Fawā'ida naḥawiyyat Hāmmat, Juz I, II, VIII, IX, XII, XXI, XXIII, XXVI, XXVIII. Cet. IV; Bairūt: Dār al-Rasyīd, 1418 H/1998 M.

Muḥammad 'Abduh (w.1849 M). Tafsīr Juz 'Amma. Mesir: Dār wa Maṭābi' al-Sya'b, 1963.

Muḥammad Rasyīd Riḍā (w.1865 M). Tafsīr al-Qur'ān al-Hakīm/Tafsīr al-Manār, Juz I-XII. Cet.II; Kairo: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyat, 1426 H/2005 M.

Najjār, Zaglūl Rāgib Muḥammad al- (1933 M). al-Arḍ fī al-Qur'ān al-Karīm. Cet.II; Baerūt: Dār al-Ma'rifat, 1427 H/2006 M.

------------ . Ḥaqā'iq 'Alamiyyat fī al-Qur'ān al-Karīm. Cet.II; Baerūt: Dār al-Ma'rifat, 1427 H/2006 M.

------------ . al-Zalāzil fī al-Qur'ān al-Karīm, (Cet. I; al-Qāhirat-Miṣr: al-Idārat al-'Āmmat li al-Nasyr, 2007.

Sayyid Quṭb (1906 M), Fī Ẓilāl al-Qur'ān, Jilid I-VI. al-Qāhirah: Dār al-Syurūq, 1412 H/1992 M.

Shihab, M. Quraish (1944- M). Dia di Mana-mana: "Tangan" Tuhan di Balik Setiap Fenomena. Cet.II; Jakarta: Lentera Hati, 2005.

-------------. Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat. Cet.I; Bandung: Penerbit Mizan, 1992.

-------------- (at al). Sakit Menguatkan Iman: Uraian Pakar Medis dan Spiritual. Cet.V; Jakarta: Gema Insani Press, 2000.

-------------. Secercah Cahaya Ilahi: Hidup Bersama Al-Qur'an. Cet.I; Bandung: Penerbit Mizan, 2000.

-------------. Tafsir Al-Mishbāh: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an, Jilid I-XV. Cet.I; Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2003.

Sya'rāwī, Syekh Muḥammad Mutawallī al- (1912 M). al-Ṣabr 'Inda al-Muṣībah. Bairūt: Dār al-Fikr, 1992.

-------------. Tafsīr al-Sya'rāwī, Jilid I-XX. Miṣr: Majma' al-Buhū­ṡ al-Islāmiyyat al-Azhar, 1411 H/1991 M.

Syanqīṭī, Muḥammad al-Amīn al- (1393 H). Aḍwā al-Bayān fī ´Iḍāḥ al-Qur'ān bi al-Qur'ān, Juz I-IX. Al-Qāhirah: Dār al-¦adīṡ, 1426 H/2006 M.

Ṭabā'ṭabā’ī, al-'Allāmah al-Sayyid Muḥammad al-Ḥusain al- (w.1981 M). al-Mizān fī Tafsīr al-Qur'ān, Juz I, V, VIII, XIII, XVIII, XIX. Baer­t: Mu'assasat al-A'lamī li al-Maṭbū'āt, 1403 H/1983 M.

Toshihiko Izutsu (1914 M). Ethico Religious Concepts In The Qur'an. Malaysia: Islamic Book Trust, 2004.

Wahbah al-Zuhaīlī. al-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdat wa al-Syarī'at wa al-Manhaj, Juz I-IV. Bairūt: Dār al-Fikr, t.th.

Wāḥidī, Abū Ḥasan al- (w.468 H). Asbāb al-Nuzūl. Baerūt: Dār al-Fikr, 1414 H/1994 M.

Zamakhsyarī, Abū al-Qāsim Jārullāhī Maḥmūd bin 'Umar bin Muḥammad al- (w.538 H). al-Kasysyāf 'an Haqā'iq Giwāmid al-Tanzīl wa 'Uyūn al-'Aqāwīl fī Wujūh al-Ta'wīl, Juz I-III. Cet.I; Bairūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyat, 1415 H/1995 M.
DOI: https://doi.org/10.24252/jad.v17i118i2a7

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Jurnal Adabiyah is indexed by:

       MAS             

Creative Commons License

This work is licensed under BY-NC-SA

__________________________________________________________
Jurnal Adabiyah
Fakultas Adab & Humaniora UIN Alauddin
ISSN Print : 1412-6141 ISSN Online : 2548-7744

Jl.H.M.Yasin Limpo No. 36 Samata, Gowa, Sulawesi Selatan
Phone: (0411)841879 Fax: (0411) 8221400
Email: jurnal.adabiyah@uin-alauddin.ac.id