At Tawazun Jurnal ekonomi Islam

Attawazun: Jurnal Ekonomi Islam adalah jurnal yang fokus pada kajian pemikiran ekonomi Islam yang mencakup beberapa bidang kajian seperti jual beli, sewa guna usaha, gadai, bagi hasil, dan perkembangan transaksi ekonomi. Jurnal ini diterbitkan oleh Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Islam dan Bisnis UIN Alauddin Makassar. Jurnal ini terbit tiga kali dalam setahun.

BUKU_TAWAZUN_WEB2.png