DISKURSUS NILAI MINIMAL HARTA CURIAN DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

Salma Salma

Abstract


Nilai rupiah pada pidana pencurian dalam KUHP terus menurun dan tidak mampu bertahan setelah lebih dari 57 tahun berlalu. Sebaliknya, nisâb harta curian dalam hukum pidana Islam tetap bertahan dalam usianya yang ke 1440 tahun. Dalam tulisan ini dikemukakan konsep nisâb dalam pencurian secara terperinci dan faktor-faktor yang membuat ketentuan ini tetap bertahan dan bisa digunakan dalam keadaan apapun. Mazhab Hanafi menetapkan 5 dirham sebagai nisâb harta curian. Kalangan ulama Hanafiah lainnya menetapkan 1 dinar atau 10 dirham sebagai nilai minimal nisâb harta curian dan menjadi pendapat terkuat di kalangan mereka. Adapun ulama mazhab Syafi’iy, Maliki, dan Hanbali menetapkan ¼ dinar atau 3 dirham sebagai nisâb harta curian. Standar emas dan perak yang digunakan untuk menghitung nilai harta curian dalam hukum Islam senantiasa berguna dan sesuai sepanjang masa. Beberapa negara Muslim di dunia menggunakan ketentuan ini sampai sekarang. Kajian ini dilakukan dengan menggunakan sumber kepustakaan dan dilakukan analisis isi pada setiap teks yang berkenaan

Keywords


Nisâb, theft, property, cutting hand

References


Al-Qur`ân al-Karîm

Alrasid, Harun (pem.red), Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Menurut Sistem Engelbrecht. Jilid I, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2006.

al-Asqalaniy, Ibn Hajar, Fath al-Bâriy Syarh Sahîh al-Bukhâriy. Jilid 12, Kairo: Dâr al-Manâr, 1999.

Al-Barâziy, Abi Sa’îd, al-Tahzîb fi Ikhtisar al-Mudawwanah. Dubai: Dâr al-Buhûth li al-Dirâsât al-Islâmiyah, 2002.

al-Bukhâriy, Sahîh al-Bukhâriy. Juz 4, Kairo: Dâr al-Hadîth, 2000.

Dahlan, Abdul Aziz, (et al.), Ensiklopedi hukum Islam. Jilid 4, Jakarta: Ichtiar baru Van Hoeve, 1997.

al-Dârimiy, Sunan al-Dârimiy. Juz 1, Kairo: Dâr al-Hadîth, 2000.

al-Farrâ’, Abi Muhammad al-Husain Ibn Masud Ibn Muhammad Ibn, al-Tahzîb fi Fiqh al-Imâm al-Syâfi’iy, Jilid 7, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, 1997.

Fauriy, Al-Muttaqa al-Hindiy al-Burhân, Kanz al-‘Ummâl fi Sunan al-Aqwâl wa al-Af’âl. Juz 10, Beirût: Muassasah al-Risâlah, 1989.

al-Hanafiy, Ibn al-Humâm, Syarh Fath al-Qadîr, Juz 5, Beirût: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, 1995.

Hanbal, Ahmad Ibn, Musnad al-Imâm Ahmad Ibn Hanbal. Juz 2, Beirût: al-Maktab al-Islâmiy, 1993.

al-Husairiy, Raudah Jamal, Fiqh al-Hasan al-Basriy al-Muqârin ma’a al-Mazâhib al-Arba’ah. Juz 3, Damsyiq: Dar al-Kalim al-Tayyib, 2002.

Ibn Hayyan, Tafsîr al-Bahr al-Muhît. Jilid 3, Riyâd: Maktabah al-Nasr al-Hadîthah, t.th.

Ibn Hazm, al-Muhalla. Juz 11, Beirût: al-Maktab al-Tijâriy, t.th.

Ibn Qudâmah, al-Mughniy, wa al-Syarh al-Kabîr ala Matan al-Qan’u fi Fiqh al-Imâm Ahmad ibn Hanbal. Jilid 10, Beirut: Dar al-Fikr, 1984.

Ibn Qudâmah, al-Mughniy. Jilid 26, (Riyâd: Dâr al-’Ălim Kutub, 1998.

Ibn Rusyd, Bidâyat al-Mujtahid wa Nihâyat al-Muqtasid. Jilid 2, Beirût: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, 1997.

‘Iyâd, Ibn Musa Ibn ‘Iyâd, Syarh Sahîh Muslim li al-Qâdi ‘Iyâd al-Musamma Ikmâl al-Mu’lim bi Fawâid Muslim. Juz 5, Beirût: Dâr al-Wafâ’, 1998.

al-Jassâs, Tafsîr Ăyat al-Ahkâm. Beirût: Dâr al-Fikr, t,th.

al-Kandahlawiy, Muhammad Zakariya, Aujâz al-Masâlik ila Muwatha` Mâlik. Juz 15, Damaskus: Dâr al-Qisâ’, 2003.

al-Kasâniy, Ibn Mas’ûd, Badâi’ al-Sanâi’ fi Tartîb al-Syarâi’. Juz. 9, Beirût: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, 1997.

Lashin, Mûsa Syahîn, Fath al-Mun’im Syarh Sahîh Muslim. Jilid 7, Kairo: Dâr al-Syurûq, 2002.

Lombroso, Cesare, Crime Its Causes and Remedies. Montclair New Jersey: Patterson Smith, 1910

Mahmood, M, Enforcement of Hudood Practice and Procedure. Lahore: Pakistan Law Times Publications, 1984.

Mahmood, Tahir, Criminal Law in Islam and the Muslim World A Comparative Perspective. (Jamia Nagar Delhi: Qazi Publishers, 1996

Muslim, Sahîh Muslim ma’a Syarhihi al-Musamma Ikmâl al-Mu’allim. Juz 6, Beirût: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, 1994.

al-Mutî’iy, Muhammad Najib, Kitâb al-Majmû’ Syarh al-Muhazzab li al-Syirâziy. Juz 19, al-Fijâlah, al-Maktabah al-Alamiyah., t.th.

al-Naisaburiy, al-Mustadrak ala al-Sahîhain. Juz. 4, Beirût: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, 1990

al-Nasâiy, Sunan al-Nasâiy. Juz 4, Kairo: Dâr al-Hadîth, 1999.

al-Qattân, Mannâ’, Tarîkh al-Tasyrî’ al-Islâmiy. Maktabah al-Ma’ârif, Riyâd, 1992.

al-Qurtubiy, al-Jâmi’ al-Ahkâm al-Qur’ân. Juz 2, Beirût: Dâr al-Kâtib al-Arabiy, 1967.

al-San’âniy, Abu Bakr Abd al-Razzâq ibn Hammâm ibn Nâfi’, al-Musannif. Beirût: Dâr al-Kutub al-Ilmiah, 2000.

Syaibah, Muhammad Ibn Abi, al-Musannif fi al-Ahâdith wa al-Atsâr. Beirût: Dâr al-Fikr, 1989

al-Syâfi’iy, Muhammad ibn Idris, al-Risâlah. Mesir: Mustafa al-Bâby al-Halabiy, 1940.

al-Syâtibiy, al-Muwâfaqât fi Usûl al-Ahkâm. Juz 2, Mesir: Maktabah wa Matba’ah Muhammad Ali Sabih, t.th.
DOI: https://doi.org/10.24252/ad.v9i1.13835

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 Salma Salma

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Al-Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan is indexed by

      

_______________________________________________________

Al-Daulah is officialy sponsored and funded by Department of Criminal and Constitution Law, State Islamic University Alauddin of Makassar

ISSN Print: 2303-050X ISSN Online: 2580-5797

Jln. H. M. Yasin Limpo No. 36 Romangpolong, Samata, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan
Email: aldaulah@uin-alauddin.ac.id

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

View My Stats