Kehujjahan Istihsan dan Implikasinya dalam Istimbat Hukum

Kasjim Salenda

Abstract


Penyebab perselisihan   ulama dalam menerima atau menolak istihsan sebagai salah satu dalil hukum, dapat diaktakan bahwa sebenarnya letak perbedaan tersebut hanyalah pada persoalan peristilahan. Ulama yang menolak istihsan dalam kenyataannya tidak berbeda pendapat dengn ulama yagn menerimanya, misalmnay dalam persoalan mudharabah (bagi hasil), me- ninggalkan puasa bagi musafir dalam bulan ramadhan dan lain- lain. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa perbedaan yang muncul dikalangan ulama tidak terlepas dari perbedaan sudut pandangmereka dalam mengkaji suatu masalah. Dalam hal ini mereka berbeda dalam menggunakan metode istimbat hukum seperti istihsan, istishab dan lain-lain aygn sangat berimplikasi pada pengambilan keputusan terakhir.

 


References


Al-badahsyiy, Al-Imam Muhammad ibn hasan, syarh al-badahsyiy dicetak bersama syarh al-asnawiy oleh jamaluddin „Abd Rahim al-Asnawiy, keduanya merupakan syarh minhaj al-wusul fi‟ilm al-usul oleh al-Qadiy al-baedhawiy, juz III (Beiru; Dar al-Kutub al-ilmiyah, t.th.

Al-bugha, mustafa dib. Asar al-Adilat al-Mukhtalif fiha. Cet. II; Damaskus: Dar al- Qalam, 1413 H/1993 M.

Al-Fandiy, Muhammad sabit dkk. Mu‟jam al-Mu‟allifin, jilid XL, t.t.: Dairat al-Ma‟rif

al-islamiya, t.th.

Halwiy, Muhammad Zakariya al-kamid. Awjaz al-Masalik ila Muwatta‟ malik, juz

XII, Cet. III; Beirut: dar al-Fikr, 1934 H/197.

Ibn Hanbal, Ahmad. Musnad al-imam Ahmad ibn hanbal. Juz II, beirut: Dar sadir, t.th.

Ja‟far, ali muhammad. Tarikh al-qawanin wa marahil al-tasyri‟ al-islamiy. Cet. II;

beirut: Dar al-Muassasat al-Jamiiyyat li al-Dirasat wa al-Nusyur wa al-Tawzi‟,

H/1989 M

Khallaf, Abd Wahab. „Ilm Usul al-Fiqh. Cet. VIII; al-Qahirar: Maktabat al-Da‟wat al

Islamiyah, 1984.

Ibn Manzur, Abiy al-Fadl Jamaluddin Muhammad ibn Markum al-Afriqiy al-Misriy.

Lisan al-Arab. Jilid XIII Beirut: Dar Sadir, t.th.

Minhajuddin, H. Ikhtilaf Ulama Sunni dan Pengaruhnya terhadap Perkembangan

Fiqh Islam (Abad II dan III H) (IAIN Syarif Hidayatullah, Disertasi, 2001)

Mustafa, Ibrahim dkk, Al-Mu‟jam al-Wasit. Juz I, Teheran: al-Maktabah al-Ilmiyah, t.th.

Al-Nawawiy, Muhyiddin ibn Syarf. Al-Majmu‟ Syarh al-Muhazzab, Juz VI, Mishr:

Matba‟ah al-Imam, t.th.

Ibn Qudamah, Abiy Muhammad „Abdullah ibn Ahmad ibn Muhammad al- Maqdisiy. Al-Mughniy „ala Mukhtasar al-Kharqiy. Juz II, Cet I: Dar al-Kutub al-„Ilmiyah, 1414 H/1994 M

Al-Rabi‟ah, Abd Aziz ibn Abd Rahman ibn Ali. Adillat al-Tasyri‟ al-Mukhtalaf fi al- Ihtijaj biha. Cet. I; t.t.: Muassasat al-Risalah, 1979

Al-Rabuh, Muhammad al-Sa‟id Ali Abd. Buhus fi al-Adilat al-Mukhtalaf fiha „inda

al-Usuliyin. Mesir: Matba‟at al-Sa‟adah, 1980

Al-Sa‟alabiy, Muhammad Hasan al-Hajwij. al-Fikr al-Samiy fi Tarikh al-Fiqh al- Islamiy, Juz II (Cet. I; Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1416 H/1995 M

Al-Sarakhsiy, Abiy Bakr Muhammad ibn Ahmad ibn Abiy Sahl, Usul al-Sarakhsiy.

Juz II, Cet. I; Beirut: Dar al-Kutub al-„Ilmiyah, 1414 H/1993 M

Ibn al-Subki, al-Imam Tajuddin „Abd al-Wahhab. Matn Jam‟ al-Jawami‟, dalam

Hasyiah al-„Allamah al-Bannaniy. Juz II (Cet. I; Beirut: Dar al-Kutub al-

„Ilmiyah, 1416 H/1995 M

Al-Sarakhsiy, Abiy Bakr Muhammad ibn Ahmad ibn Abiy Sahl, Usul al-Sarakhsiy.

Juz II, Cet I; Beirut: Dar al-Kutub al-„Ilmiyah, 1414 H/1993 M

Ibn al-Subki, al-Iman Tajuddin „Abd al-Wahhab. Matn Jam‟ al-Jawami‟, dalam Hasyiah al-„Allamah al-Bannaniy. Juz I, al-Qahirah: Maktabah Dar Ihya al- Kutub al-„Arabiyah, t.th.

Abu Sulaeman „Abd Wahab Ibrahim. al-Fikr al-Usuliy, Dirasat Tahliliyat Naqdiyah, Cet. I; Jeddah: Dar al-Syuruq, 1403 H/1983

Sya‟ban, Zakiyuddin. Usul al-Fiqh al-Islamiy. Mishr: Matba‟ Dar al-Ta‟lif, 1965

Al-Syafi‟i Muhammad Idris. al-Risalah. Beirut: al-Maktabah al-„Ilmiyah, t.th.

-----, Al-Umm. Jilid VII, Mishr: al-Babiy al-Halabiy, t.th.

Al-Syatibiy, Abu Ishaq. Al-Muwafaqat fi usul al-ahkam, juz II, IV t.t.: Dar al-Fikr, t.th.

------, Al-I‟tisam. Juz II t.t.: al-Maktabat al-Tijariyat al-Kubra, t.th.

Abu Zahrah, Muhammad. Abu Hanifah Hayatuh wa „Asruh Arauh wa Fiqhuh. t.t:

Dar al-Fikr al-„Arabiy, 1366 H/1974 M.

Zaidan, Abd Karim. Al-Wajiz fi Usul al-Fiqh. Cet. VII; Bagdad: al-Dar al-Arabiyah li al-Tiba‟ah, 1971

Al-Zuhailiy, Wahbah. Usul al-Fiqh al-Islamiy. Juz I Damaskus: Dar al-Fikr, 1986.
DOI: https://doi.org/10.24252/ad.v2i1.1419

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Al-Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan is indexed by

      

_______________________________________________________

Al-Daulah is officialy sponsored and funded by Department of Criminal and Constitution Law, State Islamic University Alauddin of Makassar

ISSN Print: 2303-050X ISSN Online: 2580-5797

Jln. H. M. Yasin Limpo No. 36 Romangpolong, Samata, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan
Email: aldaulah@uin-alauddin.ac.id

Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

View My Stats